Cerdanyola del Vallès

Notícia

Esquerra rebutja uns pressupostos sense ambició

El govern proposa uns pressupostos continuistes que no resolen els problemes actuals, ni afronten les deficiències endèmiques de la ciutat i de l’organització municipal.


El PSC portarà al ple extraordinari de divendres 10/12/21 una proposta de pressupostos municipals pel 2022 sense grans canvis en relació als actuals ni cap sorpresa. Aquest fet delata que ni aquells eren uns pressupostos adients al moment de pandèmia COVID, a la crisi econòmica, social i sanitària generada per aquella, ni els que ara es presenten serveixen per a sortir d’aquesta situació.
A aquesta radiografia general cal sumar-li la poca execució pressupostària de l'any en curs. Les previsions ens situen que les finances municipals acabaran el 2021 amb superàvit i un romanent de tresoreria de 10 milions d’euros. Aquest escenari obligaria al govern a innovar, fer noves polítiques dinàmiques, resolutives i que s'executin realment, i no uns pressupostos deficients tant pel que fa a les necessitats de la ciutat com la dels seus habitants. Tampoc són uns bons pressupostos des del punt de vista tècnic, segons es desprèn dels informes que consten a l'expedient.
Cal un seriós replantejament global del que s'ingressa i dels serveis públics òptims i de qualitat que volem oferir i es mereix la ciutat, sense oblidar dels imprescindibles canvis organitzatius per a fer-ho possible. Des d’ERC fa anys que es reivindica una acurada gestió dels recursos humans i de l’organització que posin les persones com a mesura de tota l’actuació administrativa, tant de les persones treballadores municipals, com les persones a qui van destinats els serveis públics. Però la fórmula del govern es limita a una trista administració anquilosada en el temps, una mera gestoria de recursos públics que actua a reacció, mai s’anticipa als problemes existents i, per si fos poc, no es gasta tot allò que es recapta.

Mancances de tot típus
Les moltes mancances que trobem en els pressupostos del 2022 són d’abast legal, metodològic i tècnic:
  • Reivindiquem una memòria dels pressupostos amb perspectiva de gènere, de conformitat amb allò aprovat pel ple municipal el setembre de 2018, en moció presentada per ERC.
  • Resulta imprescindible un informe de la intenció de compliment dels pressupostos en relació als objectius del Pla Estratègic de Ciutat recentment aprovat.
  • Seria desitjable un informe sobre els denominats “pressupostos verds” o respectuosos amb el medi ambient i d’acord amb la declaració d’emergència climàtica aprovada.
  • S'hauria d'atendre els informes tècnics desfavorables, i en especial quan indiquen que la quantificació errònia de la plantilla pot perjudicar l'organització alhora de definir i executar polítiques de personal, i retornar-los als serveis per a fer-los de nou.
  • Cal parar atenció en les desviacions pressupostàries, el no compliment de la regla de la despesa, dels incompliments del pla econòmic i financer, en no destinar subvencions provinents d'altres institucions al pagament de despeses estructurals com la neteja viària i no a inversions, o en pressupostar adequadament partides en les quanties dels contractes d'acord amb el cost de la seva adjudicació o del preu de la licitació, quan aquesta està en marxa.
  • L'augment absurd de l'endeutament municipal demanant un préstec per inversions de 2,5 milions d'euros quan, com s'ha dit, l'ajuntament té superàvit, un romanent milionari i l’execució de les inversions és tan baixa.
Comprovem amb temor com un govern que s’autoanomena d’esquerres, amb el consentiment i silenci còmplice d'altres partits, continua amb l’externalització de serveis propis com el de protecció de dades personals de l’ajuntament, l’assessorament jurídic de suport del servei de contractació, o l’imprescindible control financer que des d’intervenció ha de fer a les empreses concessionàries de serveis públics, i fins i tot, del servei d’organització.
També és significatiu l’augment del capítol 2 consistent en contractacions externes, amb una mala praxis d’abús dels contractes menors de forma reiterada i recurrent, sense complir amb els requisits que exigeix la llei de transparència.

Fer política de cara a la galeria
Hem pogut comprovar com hi ha un augment d’aquelles partides destinades a campanyes de nadal, carnaval, subvencions al teixit associatiu, premis literaris, cavalcada de reis i festes majors i de barris, o comunicació institucional. Per contra, trobem a faltar majors increments en partides de serveis i benestar social, suport al comerç local, polígons industrials, arrengament de l'espai públic o en mobilitat.
Pel que fa a les inversions, tot i vendre a bombo i platerets intervencions en l’espai públic, es troba a faltar, de nou, un anàlisi integral de necessitats de la ciutat i un pla de xoc per tots els barris. Tampoc no hi ha cap planificació de calendari i priorització de les inversions, ni les que tenen consignació pressupostària mitjançant un crèdit, ni les que estan a l’espera dels romanents de tresoreria.

Per tot això, i perquè el govern socialista s'ha negat a seure a negociar amb ERC els pressupostos, el grup municipal votarà que no a la proposta d'aprovació dels pressupostos pel 2022.


Secció local d’ERC a Cerdanyola del Vallès
Dilluns, 6 de desembre de 2021