Cerdanyola del Vallès

Notícia

ERC celebra l'obertura de les piscines del Bosc Tancat, però lamenta com s’ha gestionat


El juny de 2021 el govern del PSC va afirmar que el Bosc Tancat obriria aquell estiu. Ha passat tot un any i, per fi, el divendres 8 de juliol han obert les piscines, a l'espera que obrin la resta de serveis (bar-restaurant i tirolines). Aquesta és una notícia esperada per tothom, en especial per les famílies i els infants dels Casals d'Estiu que podran utilitzar aquest espai. Esquerra mostra la seva satisfacció, tot i que lamenta i critica la deficient gestió que ha fet el govern municipal.

Per a ERC és imprescindible comunicar què ha passat durant tot aquest any i també el com. A banda de l'esperada obertura del Bosc Tancat, considera que cal assegurar la continuïtat del servei amb la màxima seguretat jurídica. La ciutadania no ha de patir les conseqüències de la desídia del govern municipal en vetllar perquè es compleixi amb allò legalment previst i amb allò que preveu el contracte:

1- El mes d'abril de 2022 el Ple municipal va acordar demanar a l'empresa que gestiona el Bosc Tancat per a què aportés la garantia del contracte per un import de 100.000 €, com exigeix la llei. Aquesta garantia no es va aportar fins al passat 5 de juliol, totalment fora de termini, la qual cosa hauria de comportar la seva no admissió, com passa amb qualsevol altre tràmit quan algú no compleix amb els terminis que fixa l’administració.
2- Durant aquests mesos s'ha publicat al BOE la llista de morosos amb la Hisenda Pública on consta que l'empresa que hauria de gestionar el Bosc Tancat té un deute de 661.516,94 €.
3- Ser deutor a la Hisenda Pública suposa que l'ajuntament hauria d'iniciar contra l'empresa fins a tres expedients administratius per a:
-. Declarar la prohibició de contractar de l'empresa
-. Resoldre el contracte
-. Imposar penalitats de fins a 100.000 €.

És a dir, a parer d’ERC i d'acord amb els informes jurídics que consten en l'expedient administratiu, allò que s’hauria d’haver el passat ple urgent del dia 6 de juliol hauria d’haver estat requerir a l'empresa concessionària per a què aportés la documentació necessària prèvia a iniciar els expedients que podria comportar la resolució del contracte.

El servei públic que presta el Bosc Tancat ja ha patit abans les conseqüències perquè l'ajuntament no fa els controls exigits, així l'anterior empresa concessionària va entrar en concurs de creditors al cap de 2 anys d'haver estat l'adjudicatària, mai va obtenir la llicència d'obertura o, finalment, va haver de vendre el negoci a la nova empresa amb evident perjudici dels usuaris perquè va provocar que hagin estat tancades les piscines tot un any.

Ara, en un termini excepcional, sembla que l'ajuntament ha acceptat tota la documentació que ha presentat la concessionària i li ha permès obrir el recinte. Des d'ERC es convida al govern municipal per a què faci el possible perquè la mateixa celeritat que s’ha concedit el permís d’obertura de les instal·lacions s’apliqui a la resta de procediments administratius, cosa que desafortunadament no succeeix sinó que s’eternitza la concessió de llicències i autoritzacions.

A criteri d'ERC no estem davant d'una simple baralla política entre partits sinó com els partits entenen que s'han d'exercir les potestats de l'administració. Esquerra creu que les exigències i responsabilitats entre ajuntament i persones han de ser mútues i basades en criteris d'eficiència, eficàcia i celeritat. El PSC accepta tractar de forma diferent a empreses segons depengui del moment polític i de les crítiques que la ciutadania pugui fer de la gestió municipal a menys d’un any de les eleccions. La fórmula de deixar les possibles solucions per més endavant dissortadament s'ha fet massa sovint a Cerdanyola i la ciutadania en pateix les conseqüències rebent uns serveis públics sense la qualitat mínima exigible.

Des d’ERC Cerdanyola finalment s’informa que han interposat un recurs contra la convocatòria del ple extraordinari i urgent que es va celebrar el passat dia 6 de juliol. El motiu, més enllà que els informes jurídics eren desfavorables a aprovar allò acordat, és que es van vulnerar els drets dels regidors i de les regidores ja que no tenien la informació adient, ni en un termini suficient (només van disposar de la totalitat de l'expedient 2 hores abans del ple) per poder emetre el seu vot amb totes les garanties. Resulta, al parer d'ERC, absurd voler fer un ple urgent, que va impedir la presència de fins a 3 regidors i regidores, sense la suficient motivació de la urgència; “es podria haver convocat un ple extraordinari en 48 hores, durant les quals es podrien haver tingut més i millors notícies sobre la situació financera de l'empresa concessionària o, fins i tot, haver acordat en el mateix ple requerir-li per aportar la documentació justificativa per a prendre o no la decisió d'iniciar els tres expedients que contra ella es podrien tramitar”.


Executiva Local d’ERC a Cerdanyola del Vallès
Dimarts 12 de juliol de 2022