Cerdanyola del Vallès

Notícia

ERC proposa millores a l’ordenança municipal de via pública, medi ambient i convivència ciutadana en la fase de participació ciutadana prèvia a la seva modificació

Font: Ajuntament de Cerdanyola
Font: Ajuntament de Cerdanyola
A pocs mesos d’acabar el mandat el PSC té pressa per a fer coses de forma descoordinada i atropellada


El 15 de setembre acabava el termini per fer aportacions a la modificació de l’ordenança municipal de via pública, medi ambient i convivència ciutadana i el Grup Municipal d’ERC ha presentat les seves amb la voluntat de fer un text modern adequat a la realitat dels serveis municipals. Analitzant l’efectivitat i el compliment de l’ordenança actual, els republicans consideren que cal adaptar la plantilla de treballadors municipals per a què la nova ordenança no resti un mer document ineficaç i ineficient d’’impossible compliment i execució per l’administració.

Així, entre d’altres, des d’ERC es proposa:
1.- Dividir l’actual ordenança en diverses i específiques: una ordenança municipal reguladora de les vies i de l’espai públic, una ordenança reguladora del medi ambient i una altra ordenança per fomentar i garantir la convivència ciutadana.
2.- Incloure en l’ordenança reguladora del medi ambient tant la millora de la qualitat sonora ambiental, com la protecció de l’atmosfera i les olors; la contaminació tèrmica i ionitzants; la gestió d’aigües; la gestió del residus; els espais verds, horts urbans i la biodiversitat i les energies renovables.
3.- Adequar la plantilla de policia local, d’agents cívics i d’inspectors a les necessitats de la ciutat i del seu creixement previst al Centre Direccional.
4.- Crear’una oficina o observatori de la convivència, amb participació transversal de la societat Civil, Policia Local, Protecció Civil, Serveis Socials, Educació i Urbanisme.
5.- Establir un règim sancionador de mesures alternatives i substitutives a les sancions econòmiques amb finalitat educadora, conscienciadora i retributiva socialment.
6.- Garantir el màxim de seguretat jurídica i que res resti a la interpretació subjectiva del funcionari policial que puguin suposar possibles abusos d’autoritat.
7.- Concebre una nova ordenança en cap cas ha de servir exclusivament per a traslladar la llei mordassa a l’àmbit municipal, perquè aquesta llei ha estat utilitzada com una arma de repressió social i veïnal.
8.- Regular millor la col·locació a la via pública de taules i cadires per activitats de restauració, tot establint uns horaris no només d’acord amb les estacions de l’any o els dies laborables o festius, sinó també en relació a la concentració d’establiments, ocupació de l’espai públic, amplades de les voreres i els mapes acústics, per a disminuir el màxim possible les desavinences per col·lisió entre els drets de l’exercici d’activitats econòmiques, la lliure circulació de les persones a l'espai públic i el dret al descans del veïnat.
9.- Corregir la regulació dels guals d’accés de vehicles pels supòsits tan usuals de no conservació de les vorades i les voreres públiques.
10.- Modificar l’ordenança de reserves d’aparcament a les persones amb mobilitat reduïda i discapacitats, per a agilitzar la tramitació dels permisos i no imposar tants deures a les persones amb dret d’utilització d’aquestes places reservades.

S’adjunta el document de propostes per a què qualsevol persona pugui consultar el text literal de les propostes presentades. Així mateix, el grup municipal ofereix a qualsevol persona o entitat interessada la possibilitat d’intercanviar opinions i propostes en relació a la modificació d’aquesta ordenança que tanta incidència té en la vida diària a la ciutat.

Finalment el Grup Municipal d’ERC vol posar de manifest que el PSC presenta aquesta important modificació de l’ordenança a 8 mesos escassos sense expressar públicament quin és l’abast de les modificacions que pretenen amb aquesta iniciativa, més enllà d’adequar el règim sancionador i endurir les sancions econòmiques. Pel parer dels republicans, el govern socialista ha deixat pel final del mandat temes importants de ciutat i en comptes d’afrontar-los amb total transparència, pretenen aprovar a corre-cuita una norma només per a poder dir que han fet quelcom. Exemple d’això és que es facin modificacions de l’ordenança del medi ambient que regula la neteja viària i la recollida de residus sense definir quin és el model que pensen presentar al ple municipal , prorrogant forçosamentun servei caduc, mediambientalment ineficient iineficaç per tenir la ciutat neta.


Grup Municipal d’ERC a Cerdanyola del Vallès
Divendres 16 de setembre de 2022