Corbera de Llobregat

Notícia

EAP CORBERA, UN EQUIP RESILIENT

SALUT
Vagi per davant l’agraïment profund i sincer a totes les persones, ciutadans i ciutadanes, professionals i voluntàries, vilatanes o foranies, que en aquests darrers i dolorosos mesos viscuts de crisis sanitària i social, han fet tot allò que els era possible per a millorar la situació i contribuir al benestar d’altres que ho necessitaven.
 
En l’acte que va tenir lloc el passat 1 de juliol, vàrem tenir l’ocasió de conèixer de primeres fonts, el que ha significat pel nostre sistema sanitari públic i per extensió a l’Equip d’Assistència Sanitària del nostre municipi, la coneguda com a crisis de la Covid-19; en la que dia per l’altre es capgirava la vida de tots nosaltres, com a conseqüència de la pandèmia, hores d’ara encara activa, del virus COV-Sars2.
 
l’Alcaldessa del nostre municipi Montserrat Febrero i Piera va ser la encarregada de iniciar l’acte fent una breu exposició de les raons que considerava feien oportuna la trobada i la receptivitat amb la que les ponents havien escoltat la seva proposta tot agraint la seva participació i fent les presentacions. Per la seva part, la Senyora Mònica Estrader Rodríguez, Regidora de l’àrea de Salut Pública de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, va referir amb agraïments a totes les associacions i grups de voluntaris i voluntàries del Municipi que s’havien ofert per ajudar en el proveïment de materials com mascaretes, bates, servei d’atenció domiciliaria a persones en risc o sense mitjans de transport propis, destacant la gran feina feta; senyalant que en tot moment, aquestes accions, es van realitzar de manera coordinada, seguint el reguitzell d’instruccions dels serveis sanitaris i amb la col·laboració dels serveis municipals, agraint especialment la col·laboració de la Regidora de l’Àrea de Seguretat de la senyora Mercè Rocas Rubio, present entre el públic assistent.
 
Les ponents, Dra. Pilar Magrinyà Rull Directora del Sector Sanitari Baix Llobregat Centre Fontsants, CAT SALUT; la Dra. Gemma Àlvarez Muñoz, Directora EAP Corbera de Llobregat, ICS; i la Senyora Maria Jesús Mejido, Directora del SAP Baix Llobregat Centre, ICS; com a representants dels equips assistencials i dels serveis públics sanitaris, ens van informar dels reptes immediats que la gravetat i complexitat de la situació creada per la pandèmia els plantejava i que des de primer moment van tenir clar que la situació demandava d’un alt grau d’organització i treball en equip, per tal d’aplicar la nova manera de treballar orientada a la màxima eficiència dels recursos –especialment limitats en aquells moments- i amb un alt nivell de coordinació i col·laboració, tant interna dels membres que componen L’EAP, com externa i en relació amb els altres equips implicats: Administració Local, Generalitat...
 
En Calvin (personatge creat per Bill Watterson), reflexionant entorn a la dificultat de la presa de decisions diu: “-Quan analitzes bé les coses descobreixes que tenen molts matisos i detalls que abans no veies”; i segueix dient: “-Les coses són més complexes del que sembla i molt sovint acabes paralitzat”.
 
Doncs en aquesta ocasió, i davant de la situació d’Emergència sanitària per la pandèmia de la COV-Sars2, ni les seves dificultats, ni la seva complexitat, van acabar paralitzant els equips sanitaris, d’emergències i assistencials del nostre municipi, i del nostre país. Ben al contrari, reaccionaren modificant tots aquells processos de treball que calia, activant tots els recursos dels que disposaven, tècnics, organitzatius i humans, per tal d’abastir les necessitats del moment. Havien de trobar la manera de donar-hi resposta malgrat les dificultats afegides per les restriccions de recursos, manca d’equips de protecció i limitacions de mobilitat en que es trobaven d’inici i gestionar la demanda creixent de servei com a conseqüència de l’episodi d’emergència sanitària viscut .
 
L’anàlisi de la situació i del que calia fer per sortir-ne amb el màxim d’eficàcia va estar encertat des de primer moment : “resiliència”, “eficiència”, “organització”, “treball en equip”; “col·laboració” i “coordinació”, canvis en la manera de treballar que varen permetre atendre amb qualitat i garanties, a les persones que demandaven dels serveis sanitaris; avançar-se a possibles complicacions -fent seguiments telefònics a malalts crònics i aguts en situació de confinament- i realitzar visites domiciliàries a persones amb mobilitat reduïda; així com, assistir i formar al personal assistencial de
les residències -Corbera de Llobregat juntament amb Vallirana, són els municipis amb més residències per a gent gran i assistencials de l’àrea sanitària adscrita- . Una llarga llista d’accions que esmenen la plana a tots els qui pensin que durant l’estat d’emergència varen poder quedar desateses persones que requerien d’atenció mèdica.
 
 
 
 
Els canvis realitzats en el funcionament dels centres assistencials, i entre d’ells el nostre CAP, han vingut per garantir la millor assistència possible, amb la màxima seguretat possible pels professionals i es seguirà treballant per millorar la seva capacitat d’atenció sanitària, amb eficiència per arribar al màxim de la població, incorporant tots els avanços tècnics i humans en la mida que sigui possible. En aquest punt cal assenyalar que L’EAP de Corbera de Llobregat realitza les probes diagnòstiques de Cov-Sars2 en el propi centre, disposa dels medis tècnics i dels professionals formats per realitzar-les, amb totes les avantatges que això representa per la població del nostre municipi.
 
En la seves exposicions van omplir de contingut l’acte, amb claredat i senzillesa informant de les accions fetes; varen agrair les ajudes que havien rebut per part de l’Administració local, així com les atencions i consideracions de la ciutadania, en la mida que el compliment exemplar de les instruccions i recomanacions de les autoritats varen ser seguides. També ens van demanar als assistents que no abaixem la guàrdia; l’epidèmia encara és activa, s’esperen rebrots i es desconeix un remei eficaç i definitiu per la malaltia. Per tant: mascaretes, distancia i higiene de mans.
 
Respectar instruccions de les autoritats, comunicar símptomes i informar contactes en cas de resultar diagnosticat positiu, són les peticions de les persones encarregades de tenir cura de la nostra salut. Fem-ho, va per nosaltres, per la nostra salut, per la nostra vida. Si alguna cosa bona podem treure de l’amarga i difícil situació que hem hagut de viure en aquests darrers mesos, és el gran valor i importància que tenen els nostres Serveis Sanitaris Públics pel nostre benestar individual i col·lectiu, i com és d’important que tots plegats col·laborem per mantenir-los i ajudar-los a fer la seva feina.
 
Per concloure afegiré que vàrem assistir a una visió des de dins, que posa de manifest com d’important és aplicar aquells valors que ens fan més forts com a persones, individual i col·lectivament, i ens permeten afrontar els canvis profunds que s’albiren en un futur immediat.
 
De la crisis sanitària, social i econòmica que estem vivint, en sorgeixen les oportunitats de treballar per dirigir aquests canvis a la construcció de noves realitats, entre les quals una societat més moderna i avançada, en igualtat de drets i oportunitats, més justa i sostenible, i respectuosa amb el medi és possible.

Montserrat C.