Corbera de Llobregat

Notícia

La Generalitat regula, per fi, l'ús dels contrafocs en la lluita contra els incendis forestals

MEDI AMBIENT
Mai no és tard si al final l'Administració es decideix a reconèixer la realitat. Un decret publicat aquesta setmana pel Departament d'Interior de la Generalitat regularà la utilització del que anomena el "foc tècnic", o les "ignicions controlades", és a dir, allò que la gent de bosc n'havia dit i en diu des de tota la vida, els contrafocs.

Com el seu nom indica, el contrafoc consisteix en calar foc deliberadament en una zona de bosc o de conreu cap a la qual avança un front de foc descontrolat, de manera que el contrafoc -que exigeix un coneixement molt precís de la zona, de la vegetació i de la direcció i força del vent- arrasi la vegetació i produeixi una àrea cremada per tal que quan hi arribi el front no pugui avançar més per manca de combustible.
 
El DOGC publica el Decret 312/2006, de 25 de juliol, pel qual es regula la gestió del foc tècnic per part del personal dels serveis de prevenció i extinció d'incendis de la Generalitat de Catalunya.  Els incendis forestals a Catalunya són un fenomen habitual i intrínsec a l'ecosistema mediterrani, no exclusivament atribuïble a determinades accions antròpiques. Cal constatar que la realitat forestal catalana és conseqüència de l'abandonament progressiu dels aprofitaments tradicionals del bosc i del continu despoblament rural. Aquestes circumstàncies, juntament amb d'altres, han conduït a l'augment de càrrega de combustible vegetal existent als terrenys forestals de Catalunya i els han fet altament vulnerables als incendis forestals.
 
D'altra banda, l'experiència acumulada amb els anys ha permès de constatar que els incendis forestals projecten els seus efectes més enllà de terrenys estrictament forestals i afecten sovint terrenys urbans o agrícoles, per la qual cosa les estratègies de prevenció no poden limitar-se a operar en terrenys forestals sinó que s'han d'estendre a altres categories de sòl que pot resultar afectat pels incendis forestals o, més àmpliament, de vegetació.
 
Davant d'aquesta situació, es fa necessari regular amb més detall les eines de què disposen els serveis de prevenció i extinció d'incendis de la Generalitat de Catalunya per fer front a aquesta situació. Aquests serveis de prevenció i extinció estan formats pel personal del cos de bombers i del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya i per les persones que, sota un règim funcionarial o laboral, desenvolupen tasques de prevenció i extinció d'incendis dins el marc de l'organització de la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil del Departament d'Interior.
 
L'experiència i els estudis sobre aquesta matèria indiquen que l'ús controlat del foc constitueix una mesura contra els incendis eficaç i que pot emprar-se tant en una fase preventiva com en l'àmbit de l'extinció. En la fase preventiva, com a exponent de les funcions de prevenció activa d'incendis de vegetació, l'ús controlat del foc permet, entre altres, reduir el combustible vegetal en terrenys forestals i, alhora, condicionar el comportament d'un eventual incendi forestal de tal manera que es mantingui dins de la capacitat d'extinció dels serveis de prevenció i extinció d'incendis. L'aplicació d'aquesta tècnica s'ha de fer d'acord amb un pla projectat per personal de la Generalitat de Catalunya que ofereixi garanties de control i de seguretat per a les persones i els béns.
 
És per aquests motius que el Govern ha aprovat aquest Decret, que té per objecte regular la gestió del foc tècnic per part dels serveis de prevenció i extinció d'incendis de la Generalitat de Catalunya en les actuacions de prevenció activa d'incendis de vegetació i d'extinció d'incendis de vegetació que s'hi preveuen.
En aquest Decret s'entén per foc tècnic aquelles ignicions controlades, com ara contrafocs, cremes d'eixamplament o crema de gestió de combustible vegetal, dirigides i realitzades pels membres dels serveis de prevenció i extinció d'incendis de la Generalitat d'acord amb unes condicions meteorològiques determinades i una anàlisi de comportament d'incendi preestablert.