Corbera de Llobregat

Ajuntament

MOCIÓ D'ERC CORBERA PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES (PLE 8 ABRIL 2021)
     De nou, el 8 de març de 2021, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà d’aquesta data i impregna tots els dies de l’any, l’acció de les administracions públiques i de totes i cadascuna de les persones que conformen la nostra societat.
Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones encara estan presents. La crisi humanitària que estem vivint aquest darrer any ens obliga a replantejar el món tal com el coneixíem abans d’aquesta pandèmia. Quan s’ha pogut aturar bona part del sector productiu, el sector dels serveis socials i les cures ha estat essencials per fer front a aquesta situació d’emergència. Paradoxalment, però, es tracta d’un dels sectors amb menys reconeixement social i econòmic i majoritàriament feminitzat. Això avoca a les dones a situacions de vulnerabilitat crues i es tradueix en una major precarietat laboral d’aquestes i una feminització de la pobresa, entre d’altres. De fet, la majoria de les víctimes de pobresa energètica són dones. Però la discriminació no queda aquí. A més, la brexta salarial, que supera el 20%, és una realitat que no es tanca i que hem d’abordar per erradicar-la. Això contrasta amb l’àmbit educatiu, on les dones representen el 60% de les llicenciades i en canvi els càrrecs de més rellevància, en tots els sectors, continuen sent ocupats majoritàriament per homes. El sostre de vidre i el terra enganxós doncs, encara no s’ha superat i segueix limitant les possibilitats d’ascens i desenvolupament de les dones.
                Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin exercir aquest dret lliurement.
                Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida personal, familiar i laboral per garantir que les dones tinguin dret a  gaudir de temps de lleure i participació de la mateixa manera que ho fan els homes. Això implica que, també, és important replantejar els permisos de maternitat i paternitat apostant per permisos iguals i intransferibles. A més, cal continuar treballant per implantar al nostre municipi uns horaris més racionals.
                Estem immersos en una cultura heteropatriarcal que acaba en una idea de masculinitat molt concreta i acceptada majoritàriament, que es tradueix en hegemonia de la dominació. Darrerament, s’ha fet evident amb més intensitat l’existència de violències en l’àmbit laboral, familiar i de la parella a través de diferents manifestacions. I hem de combatre-la, erradicar-la.
                Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’any, per seguir contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de la República Catalana una República Feminista de dones i homes lliures.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat proposa d’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. L’Ajuntament de Corbera de Llobregat manifesta el seu compromís per continuar treballant pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones i feministes del municipi i rebutjant qualsevol tipus de discriminació i violència, posant en marxa totes les eines i protocols que tenim a l’abast.
 
Segon. Donar suport a les mobilitzacions organitzades per les feministes de diferents països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del Moviment Feminista, sempre que compleixin amb totes les mesures de seguretat.
 
Tercer. Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de l’Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal.

Quart. Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a les dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci. Tot creant Plans d’Igualtat i Protocols de prevenció i abordatge de l’assetjament en compliment de la Llei Catalana 17/2015, de 21 de juliol, d'Igualtat efectiva de dones i homes, el Reial Decret Espanyol 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents pel garantiment de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes a l’àmbit laboral i el Reial decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball.
 
Cinquè. Continuar treballant amb les empreses del municipi per l’elaboració de plans d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial i l’eliminació del terra enganxós, la promoció de dones als càrrecs de decisió, la formació del personal en matèria d’igualtat i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
 
Sisè. Impulsar accions per reduir la pobresa femenina. En aquest sentit, implementar polítiques que redueixin els casos de pobresa energètica que, en gran mesura, afecten a dones grans que viuen soles.
 
Setè. Valorar la possibilitat de declarar Corbera de Llobregat com a municipi feminista i adherir-se al Decàleg per a la construcció de ciutats feministes.
 
Vuitè. Promoure Pactes del Temps en l’àmbit municipal, tal com recomana el Pacte per la Reforma Horària de l’any 2017 ‒signat per 110 entitats i institucions‒, per aconseguir que l’any 2025 els horaris de Catalunya s’hagin equiparat als dels països europeus i siguin més racionals i saludables.
 
Novè. Comunicar aquests acords a les associacions de dones i col·lectius feministes del municipi, a Ca la Dona, als grups polítics al Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones i a les entitats municipalistes.
 
 
 
Corbera de Llobregat, 19 de Febrer de 2021
 
Grup municipal: Esquerra Republicana de Catalunya