Corbera de Llobregat

Ajuntament

AL DIRECTOR DE L’OFICINA ANTIFRAU
Al director de l’oficina antifrau
 
na Montserrat Febrero i Piera, amb DNI 37679600-B  i na Mercè Rocas i Rubió, amb dni 38509613-T, amb domicili a efectes de notificacions al carrer La Servera, 12, 08757 de Corbera de Llobregat, i com a regidores electes de l’Ajuntament de  Corbera de Llobregat,(en endavant l’Ajuntament), pel Grup Municipal d’Esquerra-AM, segons acreditem mitjançant certificat emès pel Secretari de l’Ajuntament dictat en data .. de gener de 2012 i que acompanyem a aquest escrit com a Document n.1, davant l’Oficina Antifrau, i d’acord amb l’article 16.3 de la Llei 14/2008, de 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya, en nom i representació del Grup municipal d’Esquerra-AM posem en coneixement els següents fets per a que aquesta, si així ho considera oportú actuï d’ofici,
 
DIEM:
1) Que mitjançant el present escrit es posa en coneixement d’aquesta Oficina Antifrau que l’Ajuntament ha realitzat un seguit d’actuacions que a l’entendre d’aquesta part no són conformes a dret. Aquests fets que a continuació es posaran de manifest s’han comunicat a l’equip de govern de l’Ajuntament, i així mateix s’han intentat subsanar dins del propi ajuntament però l’equip de govern s’ha negat.
2) Que, als efectes de fonamentar l’anterior petició, es formulen els següents fets:
 
          FETS:
I.- El dia vint-i-nou de novembre de 2011 l’Ajuntament va aprovar al ple municipal el pressupost de 2011 així com també el de 2012.
II.- Aquests pressupostos es van aprovar amb informes desfavorables d’intervenció signats en data 24 de novembre del mateix any. (S’adjunten els informes esmentats)
III.- Durant el ple d’aprovació dels mateixos i davant la dubtosa legalitat dels pressupostos que es volien aprovar, les dues regidores sotasignants van decidir abandonar el ple municipal mentre es debatien els pressupostos.
IV.- En data 12 de desembre de 2011 el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya va emetre una nota de premsa on denunciava la situació. (S’adjunta comunicat de premsa)
 
         FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- SOBRE EL PRESSUPOST DE 2011
1.- S’incompleix el que disposa l’article 165 de la Llei d’Hisendes locals, doncs no s’ha dotat de crèdits per reconèixer obligacions d’exercicis anteriors.
 
2.- Es fa una previsió d’ingressos esbiaixada, i que contravé de forma flagrant l’article 165.1 b) de la Llei d’Hisendes locals. Així ho ratifica l’informe d’intervenció que diu textualment
 
“Per al càlcul dels ingressos, en alguns conceptes pressupostaris d’ingressos no s’ha tingut en compte el que es disposa a la lletra “b” del número 1 de l’article 165 del TRLRHL, de forma que s’han inclòs estimacions de recursos econòmics que considero no es preveuen liquidar durant l’exercici 2011. Tot això, tenint en compte les dades disponibles a la Comptabilitat municipal actualitzades a data 30/09/2011, i en alguns casos fins a data 31/10/2011. D’aquesta manera, considero que l’avaluació d’alguns conceptes pressupostaris d’ingressos que consta a l’informe econòmic i financer del regidor de Finances, a què fa referència la lletra “e” del número 1 de l’article 168 del TRLRHL, està sobre dimensionada, ja que els drets que es preveuen liquidar són inferiors als previstos al projecte de pressupost per l’any 2011.”
 
Fan una previsió que no concorda amb una estimació real pel que fa a les estimacions d’ingressos d’IBI, IVTM, plusvàlua, ICIO, Taxa de llicències urbanístiques, multes.
 
3.-  S’incompleix l’article 14 del Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, que estableix que es declaren recursos afectats els derivats de l’aplicació de les mesures de reducció de costos de personal en els exercicis 2010 i 2011, que s’han de destinar, amb l’ordre de preferència en el qual estan relacionats, a les finalitats següents:
a) A sanejar el romanent de tresoreria derivat de l’última liquidació, quan aquest sigui negatiu.
b) A disminuir el nivell d’endeutament a llarg termini.
c) Al finançament d’inversions.
d) Quan no siguin aplicables els apartats a) o b), els recursos no aplicats en el propi exercici al finançament d’inversions, s’han de destinar en successius exercicis a les finalitats que estableixen els apartats a), b) i c), amb el mateix ordre de prelació, fins a la seva aplicació total.
 
No es compleix el que preveu l’article 14 i així ho corrobora l’informe d’Intervenció.
 
4.- S’incompleix l’article 28 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
Hi ha una sèrie de places que consten a la proposta de plantilla pressupostaria 2011, que es presenta juntament amb l’expedient d’aprovació del pressupost, les quals no han estat dotades pressupostàriament. Això contradiu el que disposa l’esmentat article, que estableix que la plantilla de personal està formada per les places que figuren dotades en els pressupostos, classificades en grups de cossos i, dins els grups, d'acord amb les escales de cada cos i que també inclou el personal eventual i el laboral.
 
5.-Al mateix informe d’intervenció s’especifica que els percentatges destinats a complement específic, complement de productivitat i gratificacions dels funcionaris no s’ajusta a les previsions de l’article 7 del Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel que fa a les limitacions a la quantia global
d’aquests conceptes retributius.
 
 
 
SEGON.- SOBRE EL PRESSUPOST DE 2012
1.- Pel que fa a despeses, s’incompleix el que disposa l’article 165 de la Llei d’Hisendes locals, doncs no s’ha dotat de crèdits per reconèixer algunes obligacions.
 
2.- En el pressupost de 2012, igual que al 2011, es fa una previsió d’ingressos esbiaixada, i que contravé de forma flagrant l’article 165.1 b) de la Llei d’Hisendes locals. Així ho ratifica l’informe d’intervenció que diu el següent:
 
“Tenint en compte les dades disponibles a la Comptabilitat municipal dels exercicis precedents en què hi ha hagut una davallada considerable dels ingressos municipals en el context de crisi econòmica general. D’aquesta manera, considero que l’avaluació d’alguns conceptes pressupostaris d’ingressos que consta a l’informe econòmic i financer del regidor de Finances, a què fa referència la lletra “e” del número 1 de l’article 168 del TRLRHL està sobre dimensionada, ja que els drets que es preveuen liquidar són inferiors als previstos al projecte de pressupost per l’any 2012.”
3.- S’aprova el pressupost amb un dèficit inicial encobert a l’haver-hi un excés de previsions de drets a liquidar al 2012. Per tant, s’està incomplint el que disposa l’article 165.4 de la Llei d’Hisendes locals.
 
4.- S’incompleix l’article 28 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
Hi ha una sèrie de places que consten a la proposta de plantilla pressupostaria 2012, les quals no han estat dotades pressupostàriament. Això contradiu el que disposa l’esmentat article, que estableix que la plantilla de personal està formada per les places que figuren dotades en els pressupostos, classificades en grups de cossos i, dins els grups, d'acord amb les escales de cada cos i que també inclou el personal eventual i el laboral.
 
5.- Els percentatges destinats a complement específic, complement de productivitat i gratificacions dels funcionaris, igual que al 2011, no s’ajusten a les previsions de l’article 7 del R.D.861/1986, de 25 d’abril, pel que fa a les limitacions a la quantia global d’aquests conceptes retributius.
Per tot el que s’ha exposat a la Oficina Antifrau:
sOL·LICITEM que tingueu per presentat aquest escrit, junt amb els documents que s’acompanyen, amb les seves còpies, l’admeteu i, en virtut de les manifestacions que precedeixen, acordeu actuar d’ofici per determinar si existeix algun il·lícit en l’actuació de l’Ajuntament.
ALTRESÍ DIEM: S’adjunta respecte al fet quart, el comunicat de premsa fet per ERC-Corbera de Llobregat.
ALTRESÍ DIEM: S’adjunta respecte al fonament PRIMER, informe desfavorables d’intervenció.
ALTRESÍ DIEM: S’adjunta respecte al fonament SEGON, informe desfavorable d’intervenció.
 
Corbera de Llobregat, dotze de gener de dos mil dotze.
 
 
Montserrat Febrero i Piera       Mercè Rocas i Rubió