Dosrius - Canyamars - El Far

Notícia

Propostes per a una fiscalitat progressiva, justa i sostenible a Dosrius

El grup municipal d'ERC presentem al·legacions a les Ordenances Fiscals de l'Ajuntament de Dosrius per al 2020 amb propostes encaminades a una fiscalitat més justa.

Les ordenances fiscals defineixen les normes de recaptació econòmica de l’ajuntament, mitjançant impostos, taxes i preus públics. A finals de cada any la corporació municipal ha de tenir aprovades les modificacions aplicables a l’any següent. Normalment els canvis fiscals provenen d’adequacions normatives, aquelles que marquen les lleis o directrius estatals, o bé de nous criteris de l’ajuntament. En aquest segon cas, mitjançant les ordenances fiscals, és on l’alcaldia i l’equip de govern defineixen polítiques socials o mediambientals, per exemple.

El Ple de l’Ajuntament de Dosrius va aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals pel 2020 en sessió urgent i extraordinària, el passat 14 d’octubre de 2019. Un dilluns a dos quarts de 10 del matí. Enguany els regidors i regidores d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) no hem participat de la proposta, òbviament perquè ara no estem a govern però tampoc se’ns va consultar prèviament.

El nostre grup votar en contra de la urgència pel poc marge de temps entre la convocatòria i la celebració del Ple, que no deixava marge per estudiar a fons les modificacions. Alhora, ens vam abstenir a la proposta, per dos motius: no estem d’acord en l’augment de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) ni en limitar la bonificació a les famílies nombroses i qüestionem la bonificació de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) per a vehicles vells. En canvi, veiem positiva la bonificació sobre els habitatges que incorporin energia solar i la rebaixa en algunes taxes per a l’ús de dependències municipals, com el Pou de Glaç.

Per aquest motiu, dins el període d’exposició pública de 30 dies per a al·legacions, el grup d’ERC hem presentat unes propostes amb l’objectiu d’avançar cap a un model de fiscalitat progressiva, justa i sostenible, esperant que puguin ser debatudes i aprovades en una nova convocatòria de Ple Municipal.
 
No volem un augment de l’IBI “perquè sí!”
La proposta de l’equip de govern de l’Ajuntament de Dosrius és incrementar el tipus de gravamen dels béns urbans, de 0,82% a 0,84% i, per tant, un augment dels rebuts. L’IBI és l’impost que afecta directament a la majoria de ciutadans, incloses les persones i famílies més vulnerables sense distinció. En els últims 4 anys hem mantingut “congelat” l’IBI perquè la conjuntura econòmica fa que encara que molts dels nostres veïns i veïnes siguin víctimes de la precarietat laboral, recordem que l’atur a Dosrius és del 10,84% (novembre de 2019), molts contractes són temporals, jornades parcials i sous baixos. Aquest augment de l’IBI no és just ni està justificat.

La Llei d’Hisendes Locals preveu la possibilitat de bonificar l’IBI per a famílies nombroses sense determinar un valor cadastral màxim. Estem d’acord en mantenir la bonificació del 25% però no en establir un límit de 120.000€ del valor atès que algunes famílies podrien quedar fora d’aquesta bonificació.

Les polítiques estatals aplicades en l’àmbit del cadastre han provocat un eixamplament de les bases tributàries, provocant un increment del rebut de l’IBI que accentua encara més el caràcter regressiu de l’impost. Al municipi de Dosrius els contribuents ho vam patir entre els anys 2012 i 2015 i així l’ajuntament va incrementar més d’un 25% els ingressos de l’IBI durant el període de recessió econòmica. Pensem que cal incorporar elements de progressivitat que, sense desvirtuar la pròpia naturalesa de l’impost, permetin alliberar part de la càrrega tributària a les famílies amb un menor nivell de renda i fer front a les desigualtats.
 
Proposta de mesura davant la crisi habitacional
L’habitatge és una de les preocupacions més importants per a la ciutadania, que veu com d’anys ençà els preus d’aquest bé de primera necessitat han augmentat molt pel damunt del seu salari, cosa que obliga les famílies –en el millor dels casos– a endeutar-se fins a límits que posen en perill llur capacitat de consum, amb terminis d’amortització dels préstecs cada cop més llargs i subjectes als riscos i les incerteses davant canvis futurs, ja siguin laborals, familiars o de tipus d’interès.

L’oferta d’habitatges de lloguer és manifestament insuficient o no és competitiva, atès que les rendes són elevades en comparació amb les quotes hipotecàries a llarg termini. En conseqüència, cada cop més els sectors socials sensibles, com els joves, la gent gran i les persones en situació de risc, pateixen situacions d’exclusió del dret a l’habitatge.

Actualment concorren dins el mercat de l’habitatge, d’una banda, una forta demanda social i per altra un important stock d’habitatges buits que no s’ofereixen i que perjudica greument el dret dels ciutadans a l’accés a l’habitatge. Correspon als poders públics promoure les condicions necessàries i establir les normes pertinents perquè el dret de les persones a un habitatge sigui efectiu. En aquest sentit, es fa necessària l’adopció de mesures dirigides a atendre les dificultats per accedir a un habitatge per aconseguir que els habitatges desocupats injustificadament es reincorporin al mercat immobiliari.

Molts ajuntaments estan aprovant una ordenança fiscal que permet puguin exigir un recàrrec de fins el 50 per 100 de la quota líquida de l’IBI en aquells immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent, per tal d’esperonar els grans tenidors (bancs, fons d’inversió, etc.) a posar els habitatges a lloguer social. Per aquest motiu, proposem la tramitació d’una nova ordenança del recàrrec sobre l'IBI dels immobles d'ús residencial que es troben desocupats amb caràcter permanent.
 
Tarifació progressiva per al primer cicle d’educació infantil
És indubtable el paper que juguen les escoles bressol en la cohesió social i la igualtat d’oportunitats, en aquest sentit, els ajuntaments han d’evitar que el preu esdevingui una barrera d’accés per als infants i per a la incorporació dels pares al mercat laboral.

Si existeix un servei municipal on és innegable la conveniència d’establir un sistema de bonificacions vinculades a la capacitat econòmica és precisament l’escola bressol. En primer lloc perquè afavoreix la conciliació de la vida familiar i laboral, alhora que facilita la reincorporació dels pares i mares al lloc de treball. En segon lloc perquè afavoreix l’accés a una educació de qualitat en els infants de 0 a 3 anys, facilitant el seu procés de socialització i el desenvolupament personal.

Demanem que L’Ajuntament de Dosrius faci un estudi econòmic per tal d’incorporar bonificacions a la taxa de l’Escola Bressol La Caseta del Bosc de Can Martorell tenint en compte les possibilitats normatives:

# Sistema de bonificacions sobre la quota mensual vinculades al nivell de renda: possibilitat fins al 75%, a petició de l’usuari
# Bonificació addicional per famílies nombroses, monoparentals, per germans escolaritzats, sempre per sota d’un determinat nivell de renda: possibilitat fins al 25%
# Bonificacions vinculades al nivell de renda per als serveis complementaris de l’escola bressol (menjador, ampliació d’horari, etc.)  

Regressió en política mediambiental en l’impost sobre els vehicles
La pròpia naturalesa de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) justifica que les bonificacions quedin limitades a criteris de fiscalitat ambiental, contribuint a la transició cap a un model de mobilitat lliure d’emissions contaminants. Si bé la principal mesura de fiscalitat ambiental ha de ser el foment del transport públic, la dispersió demogràfica i el dèficit d’infraestructures existent fa que en molts municipis encara sigui imprescindible l’ús intensiu del vehicle privat. En aquest sentit, ja fa uns anys l’Ajuntament de Dosrius ja aplica bonificacions als vehicles elèctrics o híbrids.

No obstant, la proposta de modificació d’aquesta ordenança fiscal per al 2020 és contradictòria a aplicar polítiques “verdes” al nostre municipi, atès que preveu la bonificació del 100% de vehicles vells (de més de 30 anys), que són més contaminants. Acceptaríem aquesta mesura que proposa l’equip de govern si el titular acredita que disposa d’un altre vehicle com a mitjà de transport habitual, menys contaminant i, per tant, disposa i conserva un vehicle vell pel seu suposat valor històric.

Les emissions de gasos d’efecte hivernacle són responsables del canvi climàtic i fins i tot el Parlament Europeu ha declarat l’estat de Crisi Climàtica. No només en són responsable la indústria sinó també els vehicles de combustible fòssil que a Catalunya suposa el 40% de les emissions. Les administracions tenim la responsabilitat de contribuir a fer la transició enèrgica cap a les renovables, però també l’obligació de promoure i incentivar l’ús d’energies renovables entre la ciutadania.
 
Columbaris, una nova realitat del servei de cementiri municipal
La proposta de modificació de les ordenances fiscals per al 2020 va obviar una nova realitat: el Cementiri de Dosrius disposa, des de fa uns mesos, d’un grup de 8 nínxols de columbari. La incineració és un ritual que va en augment i durant el mandat passat vam donar resposta a una proposta ciutadana. Fins aquest any els columbaris no estaven contemplats en l’ordenança de la taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local i per això hem proposat un nou fet impositiu calculat amb el 50% del cost dels nínxols d’inhumació.