Els Pallaresos

Notícia

PLE ORDINARI DEL 24 DE FEBRER DE 2022

Abans de l'inici del ple, l'alcalde manifesta que: 1. Espera que aquest sigui l'últim ple que es celebra de forma virtual. i 2. En les darreres hores hem conegut que el govern rus ha iniciat una invasió a gran escala sobre el país sobirà d'Ucraïna. Demana la condemna d'aquests actes violents per part de tot el plenari.
Tot seguit, comença el ple dins els següents punts del dia.
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Demana la paraula la nostra regidora Maria Grau per sol·licitar en primer lloc que les actes es votin de forma separada, i en segon lloc, que l'acta del ple ordinari de 25 de novembre de 2021 sigui retirada, ja que un cop més s'ometen les seves paraules i per tant queda desvirtuada la transparència de la mateixa (en ser un document oficial, no poden alterar la seva redacció).
Contesta l'alcalde que ho sotmet a la consideració de la secretaria. La mateixa manifesta que l'acta recull la intervenció necessària de la nostra regidora i per tant no procedeix la seva retirada.
Per tant i confirmada l'arbitrarietat per part de la secretaria així com la manca de control de l'alcalde, la nostra regidora manifesta que no ens quedarà més remei que posar una denúncia de reposició contra aquesta decisió.
Sotmeses a votació, s'aproven ambdues actes per sis vots a favor (IP-PSC-Ciudadanos) i 5 en contra (ERC-JxC)
3. Expedient 122/2022. Proposta de dictamen per l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’ajuntament dels pallaresos i la comissió central de subministrament, en què s’estableixen les condicions de participació en el sistema central d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya
S'aprova el punt per unanimitat
4. Expedient 145/2022. Proposta de dictamen per l'aprovació del Conveni de col·laboració entre l'AEAT-FEMP pel subministrament d'informació tributària a entitats locals.
S'aprova el punt per unanimitat
5. Expedient 143/2022. Proposta de dictamen per l'aprovació del conveni marc de col·laboració per al desenvolupament de polítiques de joventut entre el Consell Comarcal del Tarragonès i els Pallaresos.
S'aprova el punt per unanimitat.
6. Expedient 67/2022. Proposta de dictamen per l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 5 de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys Urbans
S'aprova per 6 vots a favor (IP-PSC-Ciudadanos) i 5 en contra (ERC-JxC).
7. Expedient 159/2022. Proposta de dictamen per l'aprovació de la modificació de l'Ordenança municipal sobre el règim de comunicació prèvia d'obres
S'aprova per 6 vots a favor (IP-PSC-Ciudadanos) i 5 encontra (ERC-JxC).
8. Expedient 166/2022. Proposta de dictamen per l'aprovació de la resolució del contracte de concessió del camp de futbol amb el Club de Futbol Base Els Pallaresos
Abans de la votació, pren la paraula el regidor del PSC: en primer lloc, manifesta la greu situació econòmica per la que travessa el club, en segon lloc,
volen que es pugin reduir les quotes que paguen els pares per tal que els seus fills puguin jugar a futbol, i finalment per re municipalitzar aquest espai
A continuació, demana la paraula la nostra regidora Maria Grau per preguntar si l'anterior significa que és l'ajuntament el que a partir d'ara torna a fer-se'n càrrec de les instal·lacions,  i si això és per motius econòmics?, El regidor contesta afirmativament a les nostres preguntes-
Sotmès a votació, s'aprova el punt per 7 vots a favor (ERC-IP-PSC-Ciudadanos) i 4 abstencions (JxC)
9. Moció per la modificació de la plusvàlua municipal presentada pel grup municipal de Ciudadanos.
Pren la paraula el seu regidor. Manifesta que de moment la retiren per tal de re formular-la i presentar-la  de nou, invitant als altres grups la seva adhesió.
Per part de JxC, demana la paraula el seu portaveu. El sorprèn que el propi regidor d'hisenda (que té responsabilitat de govern), presenti una moció quan té capacitat des del seu càrrec per modificar aquest impost.
L'alcalde manifesta "l'agraïment al regidor d'hisenda per la seva coherència" i anuncia que aquest punt queda retirat del ple.
10. Moció en suport al no tancament de la línia de P3 de l'Escola Arquitecte Jujol presentada pels regidors d'IP i la regidora de Ciudadanos.
Demanen la paraula tant la regidora del PSC com el regidor de Ciudadanos, per adherir-se a la mateixa.
Desprès de la lectura de la moció per part del regidor d'IP, demana la paraula el regidor de JxC per preguntar si la moció llegida és diferent de la que en el seu moment ens varen presentar. El regidor d'IP confirma que ha estat modificada (entenem que els importa ben poc la opinió del membres de l'oposició), i davant la petició del regidor de JxC de que facin arribar la definitiva, contesta afirmativament.
La nostra regidora Maria Grau pregunta si la modificació de la moció afecta als acords, o és una modificació del redactat?. Contesta el regidor d'IP que els acords continuen com estaven abans.
Realitzada la votació, s'aprova per 7 vots a favor (govern-ERC) i 4 abstencions (JxC)
Demana la paraula el portaveu de JxC, per manifestar que el passat dia 18 de febrer el seu grup va presentar per urgència una moció de suport a l'escola Jujol, i rebutjant la mesura del departament. Tal com indica el reglament, l'alcalde havia de convocar el ple en un termini màxim de 4 dies (cosa que no han fet) i han presntat una mocio que al seu parer és incomplerta
Respon l'alcalde, presumint de les seves gestions (que han estat canviants al llarg del temps i excessivament populistes) i censurant les de la resta de grups de l'oposició).
Demana la paraula la nostra regidora, per manifestar que segurament avui més d'un grup municipal d'aquest ajuntament s'estaria fregant les mans esperant un vot negatiu a la moció per part d'Esquerra. Doncs no. per molt que es vulgui fer creure que el grup que represento és l'únic responsable del tancament de la línia de P3 de l'Arquitecte Jujol, això senzillament és MENTIDA. Però quan des de l'equip de govern no es fa bé la feina, no val espolsar-se les puces fent veure que són els altres. Esquerra estarà sempre disposada a buscar una solució. A nosaltres no ens trobaran davant una càmera carregant les culpes sobre els altres. Esquerra estarà en contra del tancament de la línia de P3 fins no es tinguin totes les dades de la preinscripció-
Respon  l'alcalde: les dades les te Ensenyament des de fa dies (dades reals facilitades per l'ajuntament?), i es despenja dient que el govern de la Generalitat està format per ERC i JxC i que ni PSC-Ciudadanos i IP no formen part del mateix (ens atrevim a dir que afortunadament).
Demana la paraula el portaveu de JxC: La seva moció presentada està d'acord amb l'Associació de pares de l'escola Arquitecte Jujol.
Als comentaris formulats per l'alcalde, la nostra regidora li aclareix que la decisió de tancar una línia d'una escola no és mai una decisió política sinó tècnica, i es regeix per aquest criteris governi qui governi. Nosaltres també ens hem reunit amb els pares, ....i amb el Departament. Els pares també ens han dit que qwui s'equivoca inicialment és l'equip de govern. Assumeixin que en un començament hi ha un error i que han persistit en desacreditar a determinats grups. Les dades que té el Departament en un principi (facilitades per l'ajuntament) no són les que hi figuren al padró.
Diu l'alcalde , que el passat mes de setembre el Departament sol·licita a l'ajuntament el nombre de nens nascuts l'any 2019, i se li diu que eren 22. Actualment pregunten de nou quans hi han i se'ls i diu que 28. Manifesta que qui és responsable del tancament és la Generalitat de Catalunya i no l'ajuntament
Demana la paraula la regidora del PSC: justifica la seva absència a la reunió del Consell, i aclareix que posteriorment va explicar les raons de la mateixa, i els pares ho van entendre perfectament.
Nota: Segons les últimes informacions del Servei Territorial d'Ensenyament de Tarragona, les xifres d'alumnes de P3 pel proper curs 2022-2023, es distribueixen amb 24 alumnes que hi seran al col·legi Sant Sebastià, i 5 que aniran a l'Arquitecte Jujol (previsiblement integrats dins el grup de P4).
 
Es passa a votació per urgència de la moció presentada per JxC relativa al tema d'Ucraina. L'alcalde demana a la secretaria, que pregunti si algú vol adherir-se a aquesta moció. Feta la pregunta per la mateixa, el grup d'IP manifesta el seu suport. Des de JxC, indiquen que això no és una moció sinó una declaració i que com a tal no s'ha de votar.
Després d'una nova picabaralla entre JxC-alcalde, es passa a la votació que s'aprova per unanimitat. I es llegida pel portaveu de JxC.
A continuació es passa a
Precs i preguntes.
Comença l'alcalde responent a preguntes anteriors:
Problemàtica del carrer Urgell: Està en vies de solució. S?ha parlat amb el propietaris del carrer i es fan les gestions per que puguin recuperar les quantitats que havien fet efectives, i començaran les obres ben aviat (quan legalment sigui possible).
Pregunta la nostra regidora Maria Grau: Això inicialment va  ser un prec, però com veig que aquestos no serveixen de res, ara faré la pregunta. Quan pensen penjar a la web de l'ajuntament les actes dels anys 2019, 2020, 2021 i el que portem del 2022. Aclarir que ni aquestes ni els vídeos es troben a la mateixa.
JxC: Ara fa tres mesos la secretaria va dir públicament que estaven a punt de rebre les dades del registre d'entrades i sortides que hi havia demanat. encara res. Pregunten a la mateixa si ja ho te a punt, o han d'esperar tres mesos mes. Això és una vulneració de drets. Diu la secretaria que aquesta tarda (ohhh) se'ls hi fet la comunicació. Diu la regidora de JxC que el que ha rebut aquesta tarda (quatre vegades) ha estat la convocatòria del ple. SENSE COMENTARIS.
Al bosc del cremat es va instal·lar una vela, el vent se la va emportar... que passarà? s'instal·larà? qui la pagarà? Respon l'alcalde: com a conseqüència de les fortes ventades es produí l'incident, estan verificant si és un problema meteorològic, de càlcul, etc. Estan revisant els càlculs i properament esperen decidir les actuacions.
Un cop més volem agrir la tasca del company Jaume Pares, que ens ha permès realitzar aquest resum.