El Vendrell

Documents

Per a l'elaboració d'un Reglament de Festa Major participat i de consens
A finals de l’any 2015, des de la Regidoria de Cultura i Festes, en aquell moment encapçalada per Eva M. Serramià, es va iniciar l’elaboració del Protocol de la Festa
Major del Vendrell. Per a realitzar aquesta tasca, des de la regidoria es van seleccionar 6 persones que havien d’assumir la redacció de l’esmentat document. Aquest Protocol
s’elaborà amb la finalitat principal de regular i ordenar els diversos actes de la Festa Major, així com de descriure i formalitzar els òrgans d’administració i organització de la
festa.
Malgrat que, formalment, es contemplà la participació de les diverses entitats culturals i comissions que participen en la Festa Major, aquesta participació no es traslladà en una
modificació substancial del document inicial proposat per l’equip redactor, tal com es manifesta a l’acta de la reunió informativa de tancament del procés, realitzada el 31 de
maig del 2018 i on participen els membres de la comissió del protocol i diverses persones representants de les entitats de cultura popular del municipi. En aquesta reunió
es posen sobre la taula les discrepàncies i la manca de consens existent en diversos dels paràmetres i criteris rellevants que estableix el protocol, com poden ser la
inexplicable vinculació de l’assaig dels grups de cultura popular amb l’acte de recollida de la imatge de Santa Anna, la manca de pes de les entitats directament implicades amb
la Festa Major a l’hora d’escollir els membres de la Comissió de seguiment del Protocol i els Administradors de Santa Anna, el funcionament poc obert de les comissions i
consells de gestió de la Festa Major, l’exclusió de determinats grups culturals d’alguns actes de la festa, etc.

Per tant, en determinats aspectes hem de parlar d’un protocol que es va elaborar i es va començar a aplicar sense comptar ni amb una participació rellevant de les entitats de
cultura popular i de la ciutadania, ni amb uns paràmetres de consens entre les diverses parts implicades en l’organització i funcionament de la Festa Major.

Per altra banda, cal també destacar que el document final del Protocol de Festa Major no ha estat mai aprovat pel Ple municipal, sinó que es va aprovar a través d’un Decret
de l’alcaldia. Aquest fet presenta una important irregularitat legal ja que, segons un informe de Secretaria emès a petició de Som Poble el 30 de novembre del 2018, ‘el
contingut del protocol és el propi d’un reglament , i com a tal s’ha d’aprovar pel ple seguint el procediment d’aprovació dels reglaments i ordenances locals regulat a l’article
49 de la LRBRL i 60 i ss del ROAS’. Per tant, actualment s’està aplicant un Protocol de Festa Major que, malgrat el que explicita la normativa, no ha estat mai aprovat pel Ple
de la corporació municipal, i per tant no és vàlid.

Donades aquestes circumstàncies, el Ple de l’Ajuntament del Vendrell adopta els següents ACORDS:

PRIMER.- Establir la suspensió temporal de l’actual Protocol de Festa Major del Vendrell per cercar un consens ampli del seu contingut entre les diverses parts implicades en l’organització i funcionament de la Festa Major del Vendrell.
SEGON.- Iniciar un procés participatiu amb la implicació de les entitats vinculades a la Festa Major, així com del conjunt del teixit associatiu i de la ciutadania del municipi, que parteixi de la voluntat de refer el document a partir de les aportacions realitzades pels diversos agents de la societat vendrellenca.
TERCER.- Determinar el canvi de nom del document a ‘Reglament de Festa Major’, d’acord amb les consideracions tècniques i jurídiques establertes a l’informe de Secretaria emès el 30 de novembre del 2018.
QUART.- Traslladar el text final del document al Ple municipal, que n’haurà de determinar, si s’escau, l’aprovació definitiva. 
CINQUÉ.- Traslladar els presents acords a les entitats de cultura popular del municipi, al Consell d’entitats i als administradors i administradores de Santa Anna.