El Vendrell

Documents

Creació del Síndic del Ciutadà
En la societat actual, un dels eixos principals per garantir la bona convivència i una resolució de possibles conflictes entre persones o entre persones i administracions, és el de preservar i projectar els drets i llibertats fonamentals de les persones.
La tasca de les administracions públiques, és precisament, aquesta, garantir els drets, llibertats i deures de la ciutadania. L’Ajuntament, és l’administració més propera al ciutadà i ciutadana i per aquest motiu li correspon utilitzar de la millor manera l’abast de les seves competències, tal com han fet altres Ajuntaments d’arreu.
Malauradament, masses vegades, el nostre Ajuntament, es veu superat pel dia a dia i no pot donar resposta a les queixes i neguits dels vilatans i vilatanes, provocant molta frustració i desconfiança cap la institució.
Per aquest motiu, i en el cas del nostre municipi, seguin aprofundint en l’esperit de la transparència i el servei a la ciutadania, veiem indispensable la creació de la figura del Síndic/a del ciutadà/na.  En l'àmbit estatal i regional i en la gran majoria de municipis del nostre entorn aquesta institució ja existeix, però en el cas concret del Vendrell, on hi ha una manifesta manca de resposta administrativa, per posar com exemple, és una prioritat la creació d’aquest Síndic/a.
L’Ajuntament del Vendrell com a tal, té la facultat per crear la figura del Síndic/a del ciutadà/ciutadana. Tal com hem dit anteriorment, l’ objectiu és garantir i defensar els drets del vendrellencs i vendrellenques en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament del Vendrell i dels seus organismes, que en depenen.
Aquest Síndic/a ha de complir les seves funcions amb independència, objectivitat, garantint la confidencialitat i la qualitat de la seva tasca informant puntualment al Ple de les actuacions que hagi portat a terme i en presenta la memòria corresponent.
Des de Som Poble-ERC estem convençuts, que la participació ciutadana ha de ser el centre de les polítiques públiques, i per tant el reglament que ha de definir les necessitats, competències, organització, recursos i capacitats, entre altres qüestions així com la seva elecció s’ha de realitzar mitjançant la metodologia d’un procés de participació ciutadana. I per legitimar aquesta elecció, posterior aquest exercici, el Ple de la corporació ho haurà de ratificar per un consens unànime.
 
Per aquesta raó el nostre Grup Municipal, demanen que el Ple de l’Ajuntament prengui els següents ACORDS:
 
1/ Que en un termini màxim de 6 mesos, des de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució, es presenti al Ple de la Corporació el Reglament regulador del Síndic/a del ciutadà/na, que reculli tota aquella normativa indispensable pel bon funcionament d’aquesta institució. Aquest Reglament haurà d’aprovar-se per unanimitat.

2/ Que un cop aprovat el Reglament pel Ple de la corporació, en el termini màxim d’un mes, s’iniciarà el procediment per l’elecció i nomenament del Síndic/a segons quedi recollit en el Reglament.