El Vendrell

Documents

Proposta sobre la Gestió Integral de les Piscines municipals
L’any 2010, l’empresa municipal El Vendrell Esports i Lleure SLM, va signar un contracte de serveis amb l’empresa Aqualia Gestió de l’aigua integral SA (filial de FCC) per gestionar els serveis esportius, la recepció i atenció al client, els serveis de neteja i de manteniment i l’assessorament i conducció de les piscines municipals cobertes del Vendrell.
 
Aquest contracte, tot i licitar-se per un període de  15 anys, amb un valor de 24,2 milions d’euros, es va licitar per la via d’urgència.  Entre les obligacions que adquiria l’empresa adjudicatària, hi havia l’entrega a fons perdut, de 100.000 € així com l’obligació de deixar en préstec la quantitat de 500.000 € a tornar en 15 anys a tipus zero, una pràctica força habitual en aquest Ajuntament, per tal de que no figuri com endeutament directe i evitar recórrer a entitats bancàries.
 
L’absurditat d’aquest contracte absolutament draconià, va quedar palès en el Ple de 26 d’octubre de 2014, quan el llavors Regidor d’Esports, senyor Sergi Teruel, va deixar dit que el benefici industrial anual que obtenia l’empresa concessionària, era superior al 16%, sobre el total de costos.
 
L’any 2014, seguint el que establia el Pla d’Ajust, es va procedir a la liquidació de l’empresa municipal El Vendrell Esports i Lleure, SLM, i l’empresa Aqualia va demanar la cessió d’aquell contracte a Aigües de Tomoví, on només hi participa en un 49% (el 51% restant és propietat de l’Ajuntament) i els treballadors van ser subrogats per l’Ajuntament.
 
També resulta curiós que ningú se n’adonés que els Estatuts d’Aigües de Tomoví no permetien aquella activitat de gestió i per aquest motiu es va decidir que el contracte el seguiria mantenint Aqualia fins que es constituís la nova empresa mixta. Però d’aquell pacte ja hi ha hagut dues pròrrogues passades pel Ple i la darrera caducava el passat 31 d’agost de 2016.
 
Doncs d’aquella addenda vençuda mai més s’ha sabut, el que si s’ha tingut coneixement és que:
 
Els diferents interventors des de l’any 2015, han fet reparaments conforme no autoritzaven el pagament de les factures d’aquest contracte, argumentant que un contracte com aquest la llei de contractes no permetia fer-lo per 15 anys, i que per tant consideraven que “El contracte no és vigent”. Les diferents factures d’aquest contracte fins al dia d’avui es paguen mitjançant decrets d’alcaldia sota la responsabilitat de l’alcalde.
 
Aquesta situació molt habitual en aquest Ajuntament, va fer que l’Advocacia de l’Estat presentés al febrer del 2017, un Contenciós Administratiu contra el Sr. Alcalde, Sr. Carnicer, per pagaments fets amb decrets d’alcaldia de contractes vençuts i d’entre ells el contracte de les piscines. L’Estat deia em la seva demanda“... los contratos deberían haberse declarados nulos, deberían haber entrado en liquidación, y en el marco de esta, se habría podido plantear la indemnización al contratista, nada de ello ha acontecido, infringiendo los arts. 34 y 35 RD 3/2011 y el art. 106 de la Ley 39/2015”.
 
En la sentència 172/2019 de 10 de maig de 2019 del Jutjat nº 2  del Contenciós Administratiu de Tarragona, ha donat la raó a l’Advocacia de l’Estat i es reafirma en que aquests contractes no es podien pagar d’aquesta manera i el que havia de fer-se, és cancelar-los i declara la nul·litat dels decrets d’Alcaldia.
 
El Grup Municipal d’ERC va presentar al Ple del 31 de març de 2017, una moció que va ser aprovada per la majoria dels membres del Ple, per tal de que, primerament es fes una auditoria del compliment estricte del contracte, a la vegada que es fessin informes tant per part de Secretaria com d’Intervenció sobre tant de licitació i formalització, com de la seva situació actual, amb les cessions i pròrrogues produïdes i finalment es demanava a l’Equip de Govern, la immediata regularització de la situació irregular de pròrroga vençuda, d’aquest contracte. No hem tingut coneixement si aquests informes de Secretaria e Intervenció es van arribar a fer.
 
A la vegada, des del grup municipal vàrem demanar un conjunt de documentació al respecte, com per exemple la declaració d’urgència feta per l’òrgan de contractació degudament motivada com estableix la llei, document que hauria d’estar en l’expedient en el moment de la licitació del contracte. Segons escrit de resposta de l’Ajuntament signat per l’alcalde Sr. Carnicer del 29/09/2017, diu que després de fer una recerca exhaustiva, no s’han pogut localitzar aquesta documentació, el que suposaria la inexistència d’un document imprescindible per la licitació d’aquest contracte en la manera en que es va fer.
 
Tot i que en la moció es demanava una auditoria del compliment estricte d’aquest contracte, el govern municipal va licitar el 28/01/2018 una auditoria només sobre el model actual de gestió de les piscines municipals i la proposta de model de gestió per una nova licitació, que va ser atorgat a l’empresa Atlas Sport Consulting SL per un import aproximat  de 19.000 €.
 
Aquest document datat a l’Abril de 2018 (fa gairebé 2 anys), i que el Govern Municipal en cap cas va fer públic, estableix entre les seves conclusions:
 
  • El model actual de gestió, no presenta cap incentiu vers l’empresa AQUALIA que vagi orientat a reduir la despesa així com augmentar els ingressos, ja que aquest model no basa els ingressos de l’empresa AQUALIA en aquest concepte.
  • Cal analitzar en més profunditat el concepte de treballs externs i suplerts ja que s’estima un cost molt elevat per aquests conceptes i no és té informació sobre el concepte de treballs externs.
  • Estableix que amb el model actual l’Ajuntament té un dèficit anual de 428.575 €.
  • Determina que amb un model amb la municipalització de la gestió i del servei, el resultat pot arribar a ser de 15.000 € de benefici.
 
Aquest document, segons la moció aprovada en el seu dia, s’havia d’ haver enviat a tots els grups municipals, penjar-ho a la web de transparència de l’Ajuntament així com fer-lo seguir als mitjans de comunicació, cosa que en cap cas es va fer.
 
Per últim, es destacable que la Sindicatura de Comptes en el seu informe 31/2018 referent a la liquidació del Pressupost de l’exercici 2017, qualifica en la seva pàgina núm. 29 (en el seu apartat 2.2.3.a)) sobre les factures corresponent al contracte de les piscines per 1,2 Milions € que “ en el moment de formalitzar els contractes es van fer sense tenir en compte les limitacions de la normativa en relació amb la durada dels contractes” i que per tant “són obligacions reconegudes corresponents a despeses fetes amb contractes vençuts”.
 
Exposades les raons, presentem una Proposta de Resolució amb els següents ACORDS:
  1. Comunicar a l’empresa Aqualia, Gestió Integral del Agua, S.A., la finalització del contracte de la gestió dels serveis esportius, la recepció i atenció al client, els serveis de neteja i de manteniment i l’assessorament i conducció de les piscines municipals cobertes del Vendrell en data 31 de MARÇ de 2020.
  2. Iniciar expedient per liquidar el contracte i per a la reversió de les instal·lacions necessàries per prestar el servei.
  3. Concedir al contractista un termini de 15 dies a comptar des del següent a la notificació del present acord, per tal que presenti valoració dels mitjans pendents d’amortitzar de conformitat amb el previst en el plec de condicions administratives particulars.
  4. Que abans de procedir a iniciar una nova licitació d’aquest servei, s’iniciïn els tràmits legals i els procediments administratius que siguin necessaris, per tal de determinar la forma de gestió més eficient i sostenible del gestionar els serveis esportius, la recepció i atenció al client, els serveis de neteja i de manteniment i l’assessorament i conducció de les piscines municipals cobertes del Vendrell, per tal de donar compliment a allò que estableix la Llei 27/2013, aprofitant, si s’escau, l’auditoria realitzada per l’empresa Atlas Consulting, S.L.
  5. Que es doni compte al Ple i als grups municipals de la corporació dels resultats d’aquests tràmits i procediments.