El Vendrell

Documents

Proposta per establir un conjunt de mesures econòmiques i social per fer front crisi Covid-19
Els grups municipals de Som Poble-ERC,  El Vendrell Primàries i Podem El Vendrell considerem que, mantenint les dinàmiques de cooperació desenvolupades per a combatre la crisi del Covid-19, s’ha d’impulsar de manera conjunta un pla de xoc urgent contra les conseqüències econòmiques i socials del Coronavirus en les famílies i en el teixit econòmic de la ciutat, que complementin les mesures que han pres tant el Govern d’Espanya com el Govern de la Generalitat. Des dels diversos grups de l’oposició hem fet arribar, durant les passades setmanes, diverses propostes al govern municipal, que són sintetitzades en aquesta resolució per tal de materialitzar aquesta coordinació i voluntat de treball conjunt entre els diversos grups amb representació al Ple municipal.
 
El nostre municipi i la comarca, presenten una xifra d’atur molt més elevada que la resta i la nostra economia està basada en el sector serveis i la debilitat del nostre model econòmic, fet que fa preveure que l’impacte socioeconòmic d’aquesta crisi, pot ser molt més important al Vendrell i al conjunt del Baix Penedès que a d’altres indrets, com ja s’ha dit en un estudi de l’URV.
 
És per aquest motiu, que des dels grups proposants exposem un seguit d’accions que cal implementar de maneta immediata per tal d’avançar en el desplegament de tres eixos de treball fonamentals: 1) Pla de xoc social 2) Rescat sanitari i 3) Reformulació del model econòmic, per tenir el més aviat possible les eines per fer front a aquesta situació provocada pel coronavirus
Per aquesta raó els nostres grups municipals demanem al Ple de l’Ajuntament que prengui els següents ACORDS:
 
1 -  Creació i convocatòria d'una Taula de Diàleg formada pels grups municipals i per entitats que representin el teixit empresarial, sindical i social del Vendrell. Aquesta Taula  haurà d'elaborar un Pla de xoc per superar la crisi derivada del COVID 19. I en una segona fase treballar per trobar nous sectors econòmics que puguin rebaixar la nostra dependència del sector serveis, el més colpejat per la crisi, i ens faci més resistents davant de noves crisis com la climàtica i energètica, aprofitant la necessitat de millores socials i ambientals en la gestió dels residus, l’estalvi d’energia,l’habitatge assequible etc per crear ocupació. Aquesta taula s'haurà de convocar en un termini màxim d'una setmana des de la seva aprovació en el Ple.
 
2 – Creació d’una oficina d’atenció a la ciutadania, als treballadors autònoms i a les PIMES, en col·laboració amb l’Eina i Serveis socials.
 
Aquesta oficina ha de constituir un servei de centralitzar la informació sobre les diferents convocatòries d’ajudes i mesures de suport existents, tant del propi ajuntament com en altres administracions. L’oficina haurà de ser també un espai estretament coordinat amb les diverses àrees i serveis municipals, i capaç de gestionar derivacions de manera àgil.
 
Aquesta oficina haurà d’oferir atenció telemàtica (telefònica i correu electrònic) durant el confinament i comptar també amb un punt d’atenció presencial una vegada aquest acabi.
 
3 - Creació de les bases de la subvenció per al lloguer d’habitatge a les famílies amb pocs recursos que viuen en immobles públics o privats de lloguer.
 
4  -  Establiment d’un nou Calendari del Contribuent que entri el vigor una vegada finalitzi l’Estat d’alarma.
 
5  - Presentació al Ple de la corporació abans de la finalització de l’Estat d’alarma un conjunt de modificacions o subvencions, amb els preceptius informes de Secretaria i Intervenció, de les següents taxes per tal d’incorporar bonificacions:
Ordenança municipal núm. 10 – Taxa subministrament aigua.
Ordenança municipal núm. 12 – Taxa servei de gestió residus.
Ordenança municipal núm. 14 – Taxa ocupació mercats ambulants.
Ordenança municipal núm. 30 – Taxa terrasses (taules i cadires).
Ordenança municipal núm. 35 – Taxa preus públics (Escola Música i Escoles Bressol).
Ordenança municipal núm. 36 – Taxa serveis esportius.
6 – Que el govern municipal presenti en el proper Ple municipal l’articulat d’una línia de subvencions a favor de les PIMES i autònoms locals.
 
7 - Que amb la finalització de l’Estat d’alarma, amb la col·laboració de tots tipus d’entitats es faci una campanya publicitària de crida a la ciutadania i de suport per tal de fomentar el consum de proximitat (km 0) i solidària al comerç local i de proximitat. I s’estudiïn mesures estructurals en aquesta direcció, com pot ser la creació d’una moneda social local.
 
8 - Fomentar des del govern municipal, la solidaritat i la intermediació entre la ciutadania davant la situació en que quedaran algunes famílies i empreses per tal que els propietaris que tinguin capacitat puguin condonar, reduir o aplaçar cobraments de lloguers tant en  locals com en habitatge.
 
9 - Presentar al Ple Municipal una modificació de crèdit del pressupost del 2020 treballat de manera conjunta i transversal per part de tots els Grups Municipals al consistori i que aquest entri en vigor just després de l’aprovació definitiva del pressupost, amb l’acord unànime de les forces polítiques del consistori amb la finalitat de dotar de recursos a les diferents línies d’ajudes abans esmentades.
 
10 – Col·laborar amb els recursos necessaris perquè davant la situació sanitària del municipi es pugui facilitar la compra del material de protecció pel personal de l’Hospital comarcal i de la resta de centres de salut del municipi.
11 – Crear una taula d’emergència sanitària, que compti amb representació tècnica municipal i política, dels treballadors dels centres sanitaris, de les residències per a gent gran del municipi, de les farmàcies i d’altres agents que tinguin incidència en la lluita contra el Covid-19 i de qualsevol altre incidència sanitària similar.