El Vendrell

Documents

Proposta per crear Comissió Estudi per modificar el ROM
El ROM (Reglament Orgànic Municipal) té per finalitat fonamental, regular el règim organitzatiu i de funcionament de l’Ajuntament i dels seus òrgans, i l’articulació dels drets i deures dels membres de la corporació municipal.
 
Des de l’inici de la legislatura s’han proposat dues vegades al Ple Municipal la modificació del ROM (Reglament Orgànic Municipal) per adaptar-nos a les noves eines. Per una banda, es va modificar per tal d’introduir la vídeo-acta, i per un altre per permetre els plens telemàtics, arrel de la pandèmia del Covid19.
 
Totes dues modificacions van sorgir directament per part del Govern, i no des del consens, com hauria de ser, de totes les forces polítiques del consistori.
 
Per altre banda, com ja és conegut, fa uns mesos el Ple de la Corporació va aprovar nomenar El Vendrell com a Municipi Feminista, i per tant totes les polítiques de gènere han de ser el centre del debat polític. Si un fa una revisió del redactat del ROM veurà que hi ha una notable manca de política de gènere.
 
És important, posar el ROM al dia en qüestions diverses, com la participació ciutadana. En el darrer ple telemàtic vàrem observar, que el nombre de preguntes del públic es va  incrementat de manera notable, en comparació als plens presencials, ja que aquests degut a la seva durada, el públic ha de romandre fins altes hores de la nit, per tal de poder formular les seves preguntes. És per aquest motiu que entenem que s’ha d’aprofundir en poder dotar a aquest ROM d’aspectes per millorar la participació ciutadana.
 
Aquest Ple és l’òrgan competent per a l’aprovació i la modificació del Reglament Orgànic Municipal el qual no pot delegar aquesta atribució a cap altre òrgan, i s’haurà d’adoptar l’acord per majoria absoluta del número legal dels membres de la Corporació
 
En base a aquests arguments, el Grup Municipal de Som Poble-ERC demana al Ple que s’adaptin els següents ACORDS:
 
 
PRIMER. Crear la Comissió d’Estudi del Reglament Orgànic Municipal que estarà formada per un representant de cadascun dels grups municipals de l’Ajuntament del Vendrell, per la secretària de l’Ajuntament i per dos juristes tècnics de l’administració general de la Corporació Municipal.
 
 
 
 
 
 
 
SEGON.- La composició de la Comissió d’Estudi serà la següent:
 
President/a de la comissió: l’Alcalde de l’Ajuntament del Vendrell o Regidor/a a qui delegui.
 
Vocals: Els portaveus dels grups municipals de l’Ajuntament del Vendrell o els seus suplents en cas d’absència dels portaveus.
 
Tècnics: Secretària de l’Ajuntament o persona a qui delegui, 2 juristes tècnics d’administració general de l’Ajuntament del Vendrell.
 
Secretari: Ho serà la secretària de l’Ajuntament o jurista de l’Ajuntament del Vendrell a qui delegui.
 
TERCER.- Aquesta comissió d’estudi és un òrgan complementari de caràcter mixt integrada per Regidors de la Corporació i personal tècnic de la mateixa. No té atribucions resolutòries i té per objecte l’estudi previ de les modificacions que es pretenguin introduir en el Reglament Orgànic Municipal del Vendrell.
 
La principal funció serà proposar l’avantprojecte de la norma que es pretengui, per modificar l’articulat del ROM i que s’haurà d’aprovar a posteriori per Ple mitjançant majoria absoluta d’acord amb l’article 47.2 f) de la LRBRL.
 
QUART.- El règim de sessions serà determinat per la mateixa comissió d’estudi. En quant al règim de funcionament s’aplicarà el mateix que el de les Comissions Informatives, quedant vàlidament constituïda amb la presència de la majoria absoluta dels seus membres, i les modificacions del Reglament Orgànic Municipal hauran de ser proposades i acordades per un mínim de dues terceres parts dels seus membres. En qualsevol cas, sempre hi ha de ser present el President/a i la Secretària de la Comissió.