El Vendrell

Documents

Proposta sobre les mancances de la llicència ambiental en l'Escola Municipal de Música Pau Casals

Com tothom coneix la construcció de l’Escola de Música ha estat un tema que ha omplert els darrers anys els titulars de premsa, degut als escàndols que l’han acompanyat. 

L’escàndol va ser que una obra amb un pressupost de 7.500.000€, finalment l’ajuntament va aprovar pagar-ne 52.000.000 € al llarg de de 35 anys. 

En el Ple del 27 de desembre els nostres grups van votar a favor d’una esmena en l’articulat a on es deia que no es paguessin interessos fins que no s’hagués obtingut la llicència ambiental, cosa que va ser rebutjada pel vot en contra del Govern Municipal, tanmateix en l’informe dels serveis jurídics ja es deia que l’acord per tancar el litigi potser no ser la millor fórmula des del punt de vista de l’Ajuntament. 

Finalment en aquest Ple la proposta del Govern va tirar endavant amb el nostre vot en contra, a on l’Alcalde Sr. Kenneth Martínez ens va dir que amb el pagament de gairebé de 2,5 Milions d’euros per l’ampliació quedava tot el litigi tancat. 

El grup de Primàries va presentar en el Ple del passat mes de maig una moció per demanar al govern municipal que “ es poses immediatament tots els recursos necessaris per tal d’obtenir la Llicència Ambiental”. El Govern municipal sorprenent va votar en contra i va rebutjar la moció.
 
El passat dilluns 13 de juny, es va convocar a una comissió informativa extraordinària a només una setmana de la comissió ordinària, un fet si més no força sorprenent. En aquesta comissió amb la presència del cap de serveis jurídics, es van donar unes explicacions sobre la situació actual i on es demanava aprovar de fer un requeriment a l’empresa propietària de l’immoble perquè aporti l’assegurança desenal, resolgui els problemes de manteniment pendents i presenti el programa de manteniment de l’Escola de Música i les seves sales d’audicions. 

Cal manifestar que la no obtenció de la Llicència Ambiental ve condicionada, segons els tècnics directors de les obres, en un informe de fa més de set anys, per mancances en el aspecte de protecció conta incendis com per exemple: 
1- Aportació de documentació acreditativa de: 
- Resistència al foc d’elements sectoritzadors.
- Estabilitat al foc dels elements estructurals.
- Reacció al foc dels materials de revestiment tractaments  acústics i seients.
- Certificat d’instal·lació elements de protecció contra incendis. 

2- Comprovació d’elements del projecte: 
- Recorreguts d’evacuació lliures (cortines de tancament) - Instal·lació totalitat dels elements de protecció contra incendis del projecte. 
Sense tenir la Llicència Ambiental, creiem que es inútil contractar una assegurança per cas d’incendi, ja que queda invalidada per la mancança d’aquesta primera. 

També cal destacar la manca de manteniment, que en un informe del tècnic de l’edifici fa una llarga llista de fins a 27 mancances, entre elles
- Manca de control de legionel·losi.
- El sistema de control de la calefacció està desactualitzat i permet l’entrada de virus al sistema de xarxa de l’ajuntament.
- No es pot utilitzar l’aire condicionat de la sala Cohi Grau pel soroll que fa.
- Hi han goteres a l’escala del vestíbul procedents del terrat.
- Revisió d’extintors.
- Pagament d’assegurances obligatòries.
- Portes interiors de vidre despenjades. - Etc, etc 

En aquesta comissió informativa que hem esmentat, el cap de serveis jurídics va dir que “ és veritat que és un risc que estigui oberta l’Escola de Música”, referint- se a que totes aquestes deficiències encara no s’hagin solucionat i les pòlisses d’assegurances estiguin plenament vigents. 
Nosaltres també creiem que no es pot posar en risc la integritat física de totes les persones que passen per aquesta instal·lació, (nens, familiars, treballadors, etc), 

Per tot l’exposat des dels nostres grups municipals, presentem aquesta proposta de resolució i proposem a la resta grups municipals els següents ACORDS: 

1. Que per no posar en risc la salut i la seguretat dels usuaris de l’Escola Municipal de Música Pau Casals i les sales d’audicions, cal que es disposin les mesures necessàries per obtenir la Llicència Ambiental, amb el compliment de totes les normes contra incendis. Cal també que es realitzin els treballs de manteniment imprescindibles pel correcte funcionament de l’edifici. Mentrestant, s’ha d’acordar el tancament provisional de l’Escola de Música. 

2. Que es faci un informe jurídic per part dels serveis jurídics de la Corporació, per tal de determinar jurídicament aquestes mancances i el perquè tot això no s’ha reclamat amb anterioritat.