El Vendrell

Documents

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE SOM POBLE-ERC PER LA POSADA EN MARXA I FER EFECTIVA LA LLEI DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA DE CONTENCIÓ DE RENDES EN ELS CONTRACTES D'ARRENDAMENT D'HABITATGE
L’accés a l’habitatge és un dels reptes pendents de resoldre. Estem patint una crisi d’accés des de 2008, que lluny de solucionar-se, s’ha cronificat especialment per l’increment del preu del lloguer, la falta de finançament per accedir-hi i un augment substancial de la demanda d’habitatge de lloguer. Són moltes les famílies que destinen més del 50% dels seus ingressos a l’habitatge. Una situació que s’ha agreujat arran de la crisi provocada per la pandèmia de la Covid19, on moltes famílies han vist reduïts els seus ingressos exponencialment i les ajudes extraordinàries públiques han estat insuficients per donar resposta a les situacions d’exclusió habitacional que s’han vist abocades. A tot això cal afegir, que aquesta tendència ha estat encara més acusada en les zones en les quals s’hi ha afegit l’auge del turisme, que ha desviat l’habitatge cap a usos no residencials, i l’entrada de capital internacional en grans operacions immobiliàries amb intencions especulatives. Els reptes que planteja l’accés a un habitatge digne i assequible s’han d’abordar prioritàriament amb polítiques públiques, ja que poder accedir a un habitatge és un dret recollit en les normes fonamentals i aquestes gaudeixen d’una especial protecció. El Parlament de Catalunya, per mitjà de la Moció 84/XII, aprovada el 9 de maig de 2019, va instar el Govern de la Generalitat a impulsar de manera urgent l'aprovació de mesures legislatives, en el marc del dret civil propi, per a permetre a Catalunya comptar amb una regulació pròpia del contracte d'arrendaments urbans i, en particular, dotar les administracions públiques necessàries per a limitar els increments de preus del lloguer d'habitatges en zones de forta demanda acreditada. En compliment d'aquest mandat, el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret llei 9/2019, de 21 de maig, de mesures urgents de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, text que no fou convalidat. Després de mesos de treball intens, el 9 de setembre el Parlament de Catalunya va viure una jornada històrica en defensa del dret a l’habitatge. Els grups parlamentaris d’Esquerra Republicana, Catalunya en Comú i CUP, i finalment també JxCat, van aprovar la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, una llei que permet fixar topalls al lloguer en els municipis amb més demanda. El text parteix d’una proposta treballada i acordada conjuntament amb el departament de Justícia de la Generalitat, el Sindicat de Llogaters i amb el suport de 4.000 entitats socials i culturals. Aquesta proposta, que és una fita històrica, regula un règim excepcional per contenir els lloguers aplicables en les conegudes com a zones de mercat d'habitatge tens, és a dir aquells municipis o àrees en què hi ha en risc el proveïment suficient d'habitatge de lloguer. La llei dona, d’entrada, cobertura a una seixantena de municipis d'arreu del país amb més de 20.000 habitants i El Vendrell és un d’ells. També preveu excepcionalitats excloent per
exemple els habitatges amb rendes anteriors al 1995, els de protecció oficial o els destinat a
contractes socials. D'aquesta manera, la renda que es pacti a l'inici dels contractes no podrà superar el preu de referència per a un lloguer en circumstàncies semblants; ni tampoc, amb excepcions, podria apujar-se el lloguer en cas que l'últim contracte, si fos dels darrers cinc anys,
fos molt més baix.
A més de cercar l’equilibri entre els drets i Interessos en referència la llei reconeix i acull els principis d’autonomia local i de subsidiarietat, establint solucions flexibles que permetin atendre i
adaptar-se a situacions diferenciades respectant alhora el principi de proporcionalitat. Finalment la llei també Incorpora modificacions de la Llei 18/2007 de 28 de desembres del dret a l’habitatge que introdueixen en el règim de control i sancionador, nous apartats sobre el règim de contenció de rendes. També es flexibilitza en els contractes de lloguer d'habitatges d'obra nova i en els que resulten d'un procés de gran rehabilitació, cas en el qual l'increment del preu que les parts han
considerat de referència per al lloguer d'un habitatge de característiques anàlogues es pot arribar a fixar en l'àrea superior de l'índex de referència.
Atesa la importància i necessitat d’aquesta llei i la seva ja entrada en vigor i tenint en compte que El Vendrell es una zona amb una demanda creixent d’habitatges de lloguer i un dels municipis que més ajudes socials rep per part de la Generalitat i el Baix Penedès una de les comarques amb la renda per càpita més baixa de Catalunya, el grup municipal Som Poble - Esquerra Republicana-AM del Vendrell demana l’aprovació dels següents acords:
1. Demanar al govern municipal del Vendrell l’inici de la tramitació per ser declarat d’ “àrea amb mercat d’habitatge tens“, tal com estableixen els articles 2 i 3 de la Llei, per poder prendre mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament
d’habitatge, considerant que aquesta dona eines als ajuntaments per regular una problemàtica important en les ciutats com la nostra.
2. Instar el govern municipal a posar a disposició els recursos tècnics necessaris per garantir la seva aplicació.
3. Elaborar una campanya informativa, als mitjans de comunicació públics del municipi per informar a la ciutadania sobre el contingut de la llei i els drets subjectius que contempla.
4. Instar el govern municipal a establir un seguiment periòdic en forma de Taula de treball, que compti amb un reglament que en reguli el seu funcionament, per garantir el bon funcionament i aplicació de la nova normativa. Taula de treball que pot ser formada per la
regidora d’habitatge, un membre de cada grup municipal, el sindicat de llogaters, la PAH, i altres entitats i col·lectius que treballin per garantir el dret d’accés a l’habitatge.
5. Traslladar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’ACM, la FCM i al govern de la Generalitat de Catalunya i al sindicat de llogater.