Fonollosa

Notícia

Esquerra - Fonollosa presenta una Moció sobre les urgències sanitàries i l'atenció continuada

MOCIÓ QUE PRESENTA LA SECCIÓ LOCAL D’ERC - FONOLLOSA SOBRE LA IMPLANTACIÓ D’ UN NOU MODEL DE L’ATENCIÓ CONTINUADA I LES URGÈNCIES DE BASE TERRITORIAL A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE L’ICS (ACUT).


ANTECEDENTS

L’Atenció sanitària de la comarca del Bages és estructurada segons la seva població en un àmbit urbà (Manresa, capital de la comarca) i en diferents àmbits rurals.

La Fundació Sanitària Althaia és l’encarregada de l’assistència Hospitalària comarcal (Segon nivell assistencial) i de l’assistència primària en un percentatge important de la població de Manresa.

A l’àmbit urbà i per donar assistència sanitària a la població, la ciutat s’estructura en quatre àrees diferenciades, que com a referència disposen dels Centres d’Atenció Primària de les Bases, Sagrada Família, Lepant i Barri Antic. El CUAP (Centre d’urgències d’Atenció Primària), s’encarrega actualment, i des de fa més d’un any, de l’atenció urgent no hospitalària de la ciutat les 24 hores del dia i tots els dies de l’any. Ha englobat el SOU (antic Servei Ordinari d’Urgències) que només oferia cobertura en horari nocturn.

A l’àmbit rural i des del desplegament de Reforma de l’Atenció Primària, l’assistència sanitària s’estructura en Equips Pluridisciplinaris que desenvolupen la seva tasca en els Centres d’Atenció Primària (CAPs) dels municipis. Sovint i com és propi de l’àmbit rural, el CAP és ubicat a la població amb major nombre d’habitants però alhora, hi ha diversos consultoris locals on es passa consulta per acomplir un dels principis bàsic de l’Atenció Primària: apropar els serveis a la població.


ATÈS QUE

L’Atenció Primària de Salut representa el primer nivell de contacte de les persones, la família i la comunitat amb el Sistema Català de Salut, portant el més a prop possible l’atenció de salut al lloc on resideixen i treballen les persones, i constitueix el primer element d’un procés permanent d’assistència sanitària.ATÈS QUE

Com a filosofia assumeix el dret a la salut en el marc dels principis fonamentals de les persones i ha de respondre en tot moment a criteris de justícia i igualtat en l’accés; dret que s’ha de fer extensiu a tots els ciutadans amb independència de qualsevol altre factor. Aconseguir un òptim nivell d’accessibilitat als serveis sanitaris és un dels objectius irrenunciables de l’Atenció Primària de Salut .

ATÈS QUE

L’equip de Salut (d’Atenció Primària) és l’estructura organitzativa i funcional constituïda pel conjunt de professionals sanitaris i no sanitaris que desenvolupen de forma continuada i compartida les funcions i activitats de l’APS en el sí d’una comunitat determinada, definida demogràfica i geogràficament.

ATÈS QUE

Amb el desplegament de l’Atenció Primària a la nostra comarca, la adscripció de la població als equips de salut es va fer en base a col•lectivitats o demarcacions (en l’àmbit urbà) amb necessitats de salut similars, en l’àmbit rural o semi-rural les adscripcions han estat definides pels municipis i els termes municipals que els conformen.

L’atenció a les urgències en període nocturn i en l’àmbit rural o semi-rural són assumides per l’equip d’Atenció Primària, aquest fet assegura el “continuum assistencial”, l’accessibilitat i la proximitat dels ciutadans amb els seus referents sanitaris.

ATÈS QUE

Les característiques de la població rural (envelliment de la població, nuclis petits, dispersos i isolats, comunicacions sovint dificultoses i distàncies més llargues) són un factor fonamental a tenir en compte a l’hora de donar assistència urgent, ja que els sanitaris que treballen al territori adscrit son responsables de donar assistència en aquest àmbit, coneixen per la quotidianitat de la seva feina el territori i la població.

ATÈS QUE

El II Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 16/06/2006 pactat entre l’ICS i els agents sindicals aprova la reordenació dels serveis assistencials de salut en regim d’urgències i d’atenció continuada amb la definició d’un nou model de l’atenció continuada i les urgències de base territorial a l’atenció primària de l’ICS que es coneix com a ACUT i que es dissenya en base a una nova territorialització, funcionament i coordinació en la prestació d’aquest serveis, de forma que s’aprova entre d’altres mesures la creació d’uns nous dispositius assistencials.

ATÈS QUE

Entre els acords de la Mesa Sanitària de Manresa i el Bages, de setembre de 2006, que el Consell Comarcal va aprovar per unanimitat i pactat amb el Catsalut i els diferents proveïdors sanitaris i els diferents agents veïnals, sindicals i polítics representats a l’esmentada taula, apareix el compromís de crear i posar en funcionament un CUAP a la ciutat de Manresa i d’ús per a tota la seva zona d’influència ( actualment en funcionament ) i totalment coincident amb la filosofia d’aquest nou model que representa l’ACUT.

ATÈS QUE

Les autoritats sanitàries tenen l’obligació de realitzar el desplegament de l’ACUT al nostre territori, en compliment dels acords abans esmentats i han anunciat que això ho pensen realitzar en els propers mesos.


Per tot això que s’ha exposat, és pel que Esquerra - Fonollosa proposa al Ple de l’Ajuntament de Fonollosa, l’adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER.- Demanar la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut Bages - Solsonès per informar de les previsions de l’ICS com a proveïdor del Servei Català de la Salut pel que fa a l’atenció sanitària urgent a la comarca del Bages.

SEGON.- Que la implantació de l’ACUT no es posi en marxa fins després d’un període de temps raonable en què tots els municipis afectats i els professionals dels Equips d’Atenció Primària hagin estat informats del Pla Funcional de desplegament de l’ACUT.

TERCER.- No s’acceptarà cap mesura que signifiqui la pèrdua de qualitat en l’atenció sanitària urgent adquirida fins avui.

QUART.- Els possibles canvis o reformes hauran de comptar amb un ampli consens de les comunitats afectades, després d’escoltar i incorporar, si s’escau, les suggerències que puguin millorar i/o perfeccionar l’esmentat Pla Funcional.

CINQUÈ.- Fer arribar aquests acords a la Gerència de la Regió Sanitària de la Catalunya Central del Catsalut ,a la Gerència Territorial de la Catalunya Central de l’ICS, al Govern de la Generalitat, al Consell Comarcal del Bages i la resta d’Ajuntaments de la comarca.


Esquerra – Fonollosa sol•licitem que aquesta Moció sigui aprovada en el Ple del mes d’octubre, i que figuri el títol íntegre en l’ordre del dia de la Convocatòria de la Sessió.

Igualment, restem oberts a realitzar una trobada amb anterioritat al Ple per tal de debatre i acordar la Moció.
Montserrat Fusté i Gamisans i
Eloi Hernàndez i Mosella
ERC – Fonollosa.


Fonollosa, dimarts 6 d’octubre de 2009.