Gavà

Notícia

ERC-Gavà proposa millorar la xarxa de vigilància de contaminació atmosfèrica de l’AMB.

L'abocador del Garraf i el trànsit, els principals responsables de contaminació atmosfèrica a Gavà
L'abocador del Garraf i el trànsit, els principals responsables de contaminació atmosfèrica a Gavà
Un dels reptes inajornables i urgents que han d'assumir les administracions públiques és minimitzar la contaminació atmosfèrica derivada del trànsit i d’altres activitats humanes, com l’activitat industrial o, com passa amb l’abocador del Garraf, per la mala gestió dels residus que generem. L’aire net és un requisit bàsic per a la salut humana i el benestar, però actualment la contaminació atmosfèrica constitueix el principal risc ambiental per a la salut, incrementa els riscos de malalties respiratòries i cardiovasculars, així com de diversos càncers en la població, com així ha confirmat la OMS: cada any hi ha milions de morts prematures per la mala qualitat de l’aire.
 
Els principals contaminants de l’aire són les partícules en suspensió (PM), els òxids de nitrogen (NO2) i l’ozó troposfèric (O3). Sense oblidar altres contaminants com poden ser els compostos de sofre (SO2, H2S, H2SO4 mercaptans, sulfurs), compostos de carboni (CO, CO2, CH4, HCT), els halògens i compostos halogenats (Cl2, HCl, HF, CFC).
 
Molts d’aquests contaminants són neutralitzats pels boscos i altres ecosistemes naturals, que actuen com a purificadors de l’aire, però a l’AMB, a causa de la pressió urbanística, molts d’aquests ecosistemes o han desaparegut o estan molt deteriorats i, a més, alguns dels que queden estan en perill de desaparèixer per nous plans urbanístics (com el Pla de Ponent) o per ampliacions d’infraestructures (com la de l’aeroport del Prat).
 
A més, amb la finalitat de protegir la salut i el medi ambient, la legislació ambiental europea és força estricta en el combat d’emissions contaminants, en assegurar la qualitat de l’aire, reduir les emissions, i exigeix l’indispensable avaluació i mesura de la qualitat de l’aire i garantir que la informació sigui transparent per a tota la població.
 
A Catalunya, la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació està adscrita administrativament al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya; pel que fa a la xarxa de vigilància metropolitana esta conformada per un total de 35 estacions amb 83 punts de mesura de diferents tipus de partícules, però de moment només està prevista una estació de mesurament més.
 
Ara mateix, la xarxa d’estacions presenta carències importants en el control i la representativitat de diversos contaminants en alguns dels municipis metropolitans, sobretot pel que fa a la detecció de PM2,5 i d’O3.
 
Davant la situació acumulada els darrers anys i atesos els continus episodis de contaminació atmosfèrica que afecten l’àmbit metropolità, cal ser exigents amb el compliment de les competències i potestats de cada administració, i cal que l’AMB lideri la vigilància, la prevenció i la millora de la contaminació atmosfèrica en tot l’àmbit metropolità.
 
Per tot això, des d’ERC-Gavà proposarem que el Ple acordi:
 
Instar a la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona a col·laborar per a:
 
  1.     Elaborar i aplicar el Pla Qualitat de l’Aire de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 2021-2026.
  2.     Elaborar durant l’any 2021 un informe de la situació actual de les estacions de la XVPCA, per assolir que a tot el territori metropolità es compleixi la legislació ambiental europea en relació a la qualitat de l’aire.
  3.     Aprovar els convenis de col·laboració interadministratiu necessaris entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments amb l’AMB per a la coordinació i millora de la contaminació atmosfèrica,
  4.     Millorar la transparència de les dades i l’evolució de la contaminació atmosfèrica i publicar l’estat de la contaminació en els moments d’episodis importants, així com també anualment.