Santa Coloma de Gramenet

Recollida Selectiva de Residus, una prioritat

Santa Coloma es troba a la cua en recollida selectiva de residus entre tots els municipis metropolitans. Els municipis que conformen l’AMB, van adquirir el 2019 el compromís d’augmentar aquests percentatges fins al 55% l’any 2025 dins del programa PREMET25. Avui en dia la nostra ciutat es troba en un 23%. La forma més eficient en la recollida és el porta a porta però d’inici presenta moltes reticències entre la ciutadania i és impopular. El baix percentatge en la recollida selectiva té una relació econòmica directa, ja que a partir del cànon de deposició de residus que aplica l’Agència de Residus, el preu de la fracció rebuig s’incrementa anualment. Vol dir que quan més triguem en fer el canvi més acabarem pagant tots. En aquest sentit, el contracte amb l’empresa encarregada de la recollida de residus, CLD, Concesionaria Barcelonesa, signat entre 2013-2021 finalitzava aquest setembre i tenia la possibilitat de prorrogar-se dos anys més. Aquesta pròrroga no s’ha produit per negativa de l’empresa. És per això que el govern del PSC va presentar a l’anterior Junta de Govern Local, una licitació d’urgència per contractar un nou servei.  Des que Esquerra Republicana vam obtenir representació el 2019 venim insistint en la importància de fer un canvi en la recollida per augmentar els percentatges de recollida selectiva. L’augment de residus i el seu tractament representen un dels problemes ambientals més importants i més generadors de canvi climàtic. Aquest canvi de model cap a un de més eficient en la recollida ha estat una prioritat per nosaltres. Un dels compromisos adquirits per l’equip del PSC va ser l’elaboració d’un pla de millora en la recollida però tot i que aquests acords estan signats fa dos anys, no s’ha posat en marxa fins ara i encara resta per finalitzar. Ara bé, la licitació que presenta el govern pel nou contracte en la recollida, es fa sota quasi les mateixes condicions que en l’anterior contracte de 2013 i posposa fins després de les eleccions de 2023 el canvi de model que ens permetria assolir les xifres de reciclat que exigeix la Unió Europea i a les que s'ha compromès el nostre ajuntament.

Moció per a la prevenció municipal d'incendis a Santa Coloma de Gramenet

(Descarrega en PDF)   EXPOSICIÓ DE MOTIUS D’acord amb les projeccions basades en els Models de Clima Global (MCG), sota tots els escenaris, a Catalunya en general, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a Santa Coloma de Gramenet en particular, s’està produint un increment de les temperatures mitjanes, una reducció de la pluviometria, però concentrada en determinats períodes de l’any, i importants increments de temporades de sequera, que es preveu que s’agreujaran en els propers anys. Aquests factors, conjuntament amb l’increment de les superfícies d’interfase urbana i forestal, és a dir, zones urbanitzades properes a àrees forestals i la falta de gestió forestal i d’adaptació dels nostres boscos al canvi climàtic, comportaran un increment del risc d’incendis forestals que, a més de promoure la pèrdua dels diferents serveis ecosistèmics que ofereixen els boscos (biodiversitat, producció forestal, etc.) i l’increment del risc d’inundacions, tindrà afectacions importants sobre persones i béns, especialment, nuclis urbans i edificacions i instal·lacions aïllades o molt pròximes a zones de vegetació.   Per tal de minimitzar-ne les conseqüències cal reduir l’exposició i la vulnerabilitat de les persones i béns davant dels incendis forestals, aplicant la normativa que obliga als Ajuntaments a protegir dels incendis forestals els seus veïns i veïnes i els seus habitatges.   D’acord amb la Llei 5/2003 de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana, els Ajuntaments estan obligats a determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta Llei. Correspon al ple de l'ajuntament d'aprovar aquest plànol de delimitació que, un cop aprovat, s'ha de trametre al Departament corresponent. Malgrat que els ajuntaments poden acordar amb ens supramunicipals i amb l'Administració de la Generalitat els mecanismes de suport necessaris per a l'elaboració del plànol de delimitació de les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades, no consta al web de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet cap d'informació ni referència del Mapa de Delimitació tal i com estableix la Llei 5/2003 adaptat a la Llei 2/14.