La Canonja

Notícia

Volem una distribució més justa de les subvencions i ajudes

Ajuntament de la Canonja
Ajuntament de la Canonja
El passat 25 de març en el Ple Ordinari de l’Ajuntament de la Canonja es van portar a votació l’aprovació d’un seguit de subvencions que afecten a la gent del nostre poble, però també unes modificacions de crèdit que són molt significatives, per com van focalitzades en alguns aspectes.

Es va portar a votació la modificació de crèdits 2/2021. Aquesta modificació és a causa que, en data 31 de desembre de 2020, es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021, el qual disposa en els articles 18a 22 que a partir de l’1 de gener és obligatori incrementar les retribucions salarials un 0.9 %. Vàrem votar en contra. Estem d’acord en què l’increment salarial s’apliqui al personal laboral i al personal funcionari, però no acceptem que també s’apliqui a la classe política, més tenint en compte els moments de crisis que estem vivint. Es podia haver deixat sense efecte la pujada de sous a l’equip de govern, ja que és potestat del ple decidir-ho. Així ho han fet en altres localitats veïnes, com a Tarragona. Tenim molt clar que aquests diners haurien d’anar destinats a la gent que realment ho necessita.
Respecte a la modificació de crèdits 3/2021, ens vàrem abstenir en la votació, ja que estem d’acord en el destí d’alguna d’aquestes partides , però no compartim les subvencions nominatives que, per exemple, es proposava a les esglésies. Vàrem fer incís que, tot i ser un estat aconfessional, l’església va rebre a través de l’Estat més de 11000 milions d’euros l’any passat, mentre que l’índex de pobresa en el nostre país va anar augmentant.
Respecte a les subvencions, vam remarcar en què aquestes haurien de repartir-se tenint en compte les rendes de les famílies. És una lluita que portem fent des de sempre i que continuarem fent. Les nostres decisions de vot varen anar en el següent sentit:
  • Subvencions als esportistes empadronats al municipi de la Canonja, exercici 2021. En contra. Considerem que l’esport va més enllà de guanyar medalles, que és com està enfocada aquesta subvenció. L’esport té una basant formativa, de creació de valors que va molt més enllà de només la part competitiva. Creiem amb l’esport i considerem que seria més adequat i més profitós ajudar i col·laborar amb les entitats i clubs esportius per tal de potenciar tots aquest beneficis que ens aporta l’esport com a tal. No hem d’oblidar mai la importància de l’esport femení, al què cal potenciar i treballar.
  • Subvencions individuals per finançar despeses corresponents a la quota de llars d’infants ubicades al municipi de la Canonja, per llibres i material escolar, així com a premis a estudiants de 2on de Batxillerat amb millor puntuació en l’expedient acadèmic i ajusts per estudis universitaris, curs 2021-2022. Vot en contra. No estem d’acord en subvencions generalitzades per a tothom, ja que no tothom les necessita, com ja hem indicat. Respecte a la subvenció a la llar d’infants, considerem que la veritable solució per ajudar a les famílies de la Canonja és a través d´una llar pública.
  • Concessió d’ajuts a la natalitat o l’adopció destinades als pares o mares dels nens o nenes biològics o adoptats, exercici 2021. En contra. Aquest és un dels exemples més clars que la subvenció hauria d’anar lligada a la renda familiar.
  • Subvencions a les empreses i nous emprenedors per a la promoció de l’ocupació al municipi de la Canonja, pels anys 2021 i 2022 i les subvencions de suport a l’activitat comercial i empresarial, exercici 2021. Abstenció. Tenint en compte el pressupost que disposem, defensem que les inversions per incentivar l’activitat comercial i empresarial haurien de ser més elevades. A més, les subvencions, sense una feina darrera, són poc efectives. Amb això volem dir que cal acompanyar, és a dir, donar la mà a les empreses en el seu camí. Per això defensem la necessitat de crear un viver d’empreses. És bàsic crear arrelament, crear comunitat. Un poble amb un negoci ric, amb un comerç variat ajuda a assolir aquest objectiu. No només ajudarà a les empreses i comerços que ja estan instal·lades actualment, sinó que aportarà aquesta diversificació necessària i imprescindible que ens cal. No podem deixar el futur de la Canonja a un únic sector econòmic. Cal fer aquest treball molt abans que arribi el problema. Per aquesta raó cal treballar-hi molt, i no solament deixar-ho en mans de les subvencions. Hem de fer un pas endavant i no quedar-nos en només crear subvencions, esperant que les demanin. Cal crear l’entorn favorable per assentar una xarxa comercial forta.
  • Subvencions a persones joves per sufragar despeses de lloguer d’habitatge, exercici 2021. Abstenció. El nostre Grup Municipal no està d’acord en les subvencions en termes de lloguer directa als llogaters. Hi ha estudis que indiquen que tenen un efecte contrari al desitjat, que comporta un augment del preu del lloguer. Per aquesta raó considerem que hi ha millors alternatives per complir l’objectiu, com una oficina d’habitatge públic gestionada directament per l’Ajuntament. Una gestió que permeti que l’Ajuntament asseguri el cobrament dels lloguers, que doni subvencions per rehabilitar els immobles i, no menys important, donar suport i assessorament per gestionar els tràmits. És una fórmula aplicada en altres indrets, que ha permès estabilitzar els preus, permets que més immobles puguin sortir al mercat, ja que la gent no té temor a no rebre les mensualitats i ajudes que els pisos i cases no es deteriorin i es conservin al llarg dels anys. També cal fer un estudi a fons de com solucionar el preu del lloguer, ja que hi ha dificultats molt grans de trobar-ne. Ja vam demanar l’any passat que calia instar a la Generalitat de Catalunya de declarar la Canonja com a zona de mercat tens, com una mostra per demostrar el compromís del consistori en les polítiques d’habitatge  del poble i així poder aplicar l’índex de referencia de preus de lloguer d’habitatge, per tal de regular-los. També entenem que aquesta subvenció s’ha d’estendre a tota la població.
  • Concessió d’ajuts a persones jubilades o pensionistes, perceptores de prestacions baixes, per a fer efectives despeses bàsiques de la llar. A favor, tenint en compte el moment que estem vivint, tot i que ens hagués agradat veure modificats alguns dels punts presents en les bases, com que la comissió qualificadora hauria d’estar formada per més membres i persones tècniques en aquest camp. Un altre problema és que aquesta subvenció va destinada a molta gent que està jubilada, d’edat avançada, que té dificultat en omplir tota la documentació. Justament la gent que té més dificultat per omplir-la és la que més necessita aquesta ajuda. En aquest punt hi ha molta capacitat de millora i considerem que caldria treballar de forma urgent. També vam estendre la nostra mà per col·laborar estretament en aquest camp, que té molta capacitat de millora.
  • Concessió d’ajuts d’urgència, per a l’exercici 2021, per atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques. Vot a favor. Vam donar el nostre vot a favor, però vàrem aportar dades que cal fer un treball més a fons. La quantia a abonar per l’Ajuntament serà la que estableixi el deute i fins a un màxim de 450 euros (per habitatge de lloguer) i 700 euros (per quotes d’hipoteca), per un mes de lloguer/hipoteca. Si es consulten els preus de lloguer actuals a la Canonja per internet, el més econòmic que hem trobat és de 580 euros. Queda clar que cal fer alguna cosa més.
En aquest ple havíem presentat una moció de suport a l’amnistia. En ella, entre altres punts,  declaràvem  que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de la justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació política per mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió, constitueixen mecanismes bàsics i essencials d'una societat democràtica. Demanàvem la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com que es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als col·lectius dels quals formen part. Per això reclamàvem l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que, sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació, comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa la del Tribunal de Comptes, per tots els actes i expressió d’unes idees, sentiments o símbols amb intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a delictes o com a conductes determinants de responsabilitat administrativa realitzats des de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de l'entrada en vigor de la Llei d'Amnistia, qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per a la seva plena efectivitat, aquesta amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució efectiva al conflicte polític amb l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement del dret d'autodeterminació de Catalunya. Però tenint en compte que, unes hores abans del ple, la mesa del Congrés havia vetat, gràcies a la contribució del partit de l’equip de govern, la tramitació de la Llei Orgànica d’Amnistia, emparant-se en excuses legals errònies, vàrem considerar que, amb el text actual, no tenia cabuda en el ple i la vàrem retirar. Tot i així vàrem refermar la plena constitucionalitat de la llei i vàrem reafirmar que l’Amnistia és l’únic punt de partida viable per construir una solució democràtica al conflicte polític entre Catalunya i l’estat espanyol. Vàrem acabar la intervenció exigint que es produeixi un debat polític al Congrés dels Diputats sobre l’Amnistia i que s’acabin els subterfugis i les excuses per intentar esquivar el debat.
En el nostre torn de preguntes, vàrem incidir en la nostra proposta feta en l’anterior ple, de posar els recursos necessaris per tal de fer la difusió de la prestació d’ingrés mínim vital i posar els recursos necessaris per tal d’ajudar als seus veïns i veïnes a fer-ne la gestió. En aquest cas demanàvem quanta gent s’havia adreçat als serveis social per fer aquesta gestió, ja que ens van contestar que aquest tràmit s’estava fent des d’aquest organisme. L’Equip de Govern ens va respondre que ja indicarien als Serveis Socials ens responguessin, cosa que ens va sorprendre, ja que hauria de ser una dada que tinguessin per la ma, tenint en compte les paraules dites en l’anterior ple.
 
En el ple del 03/12/2020 el nostre Grup Municipal vam adreçar la pregunta de perquè s’havia permès que la planta U-3200 d’Iqoxe, tot i que l’Ajuntament de la Canonja tenia el coneixement de que no disposava de la llicència de primera ocupació, estigués activa.
L’equip de Govern va contestar textualment: “L'Ajuntament no tenia coneixement de l'activitat de la unitat 3200; en cas contrari, hauria actuat segons la normativa vigent”.
Ens va sorprendre aquesta resposta, ja que, per posar un exemple, el 05/07/2019, aquesta planta de derivats d’òxid d’etilè es va inaugurar amb la presència de Joan Manuel Rodríguez (director d’IQOXE), el Sr. José Luís Morlanes (CEO d’IQOXE), el Sr. Ricardo Leal (president del Grupo Cristian Lay) i del Sr. Roc Muñoz. Sí, el senyor alcalde Roc Muñoz estava present en l’acte d’inauguració de la planta, però no tenia coneixement de la seva activitat.
Va concedir una entrevista al diari digital Porta Enrere. En aquest diari digital es cita textualment:
L’Ajuntament de la Canonja no va sancionar Iqoxe. L’empresa va tenir una planta funcionant, la U-3200, sense tenir la llicència de primera ocupació i el consistori ho va permetre per inacció. “Nosaltres ens van adonar que la planta no tenia la primera ocupació abans de l’explosió (maig del 2019), vam avisar a l’empresa i li vam fer un requeriment per tal de que aturés la seva activitat. Ara, em preguntes si després d’aquell requeriment vam anar a fer una inspecció per comprovar si la planta havia aturat la seva activitat com li havíem demanat? No, no ho vam fer”, admet Roc Muñoz, alcalde i regidor d’urbanisme de l’Ajuntament de la Canonja.
Per aquesta raó, el GM ERC la Canonja – Acord Municipal,  va fer les següents preguntes:
a) Per què ens va faltar a la veritat en l’anterior ple, afirmant que desconeixia que la planta U-3200 estigués funcionant, quan va estar present a la inauguració i en l’entrevista amb Porta Enrere ja reconeix que sabien que aquesta estava produint?
b) Entre que es van adonar que la planta U-3200 no disposava de la primera ocupació i fins que ha tornat a posar-se en funcionament al 1 de març, després de l’accident, quines gestions van dur a terme per tal d’assegurar que la planta no produís sense disposar de la documentació en regla?
c) Perquè no es va sancionar a l’empresa per no disposar dels permisos requerits, tot i que aquesta va seguir produint?
 
No va donar cap resposta. Perquè no les pot donar. Des del nostre Grup Municipal exigim responsabilitat i transparència en aquest afer, ja que la nostra seguretat depèn d’accions com aquesta.

Dit això, un cop produït el terrible accident on van morir tres conciutadans, el que una ciutadania moderna i adulta esperaria de qui ha de vetllar per la seguretat de de tothom, és que remogués cel i terra, que perseguís la infracció i que sancionés la empresa pel poc respecte demostrat envers les normes que s’han creat per donar-nos seguretat. Qui es dedica a ser servidor públic, que faci la feina. No demanem massa, tant sols ens hi va la vida.