La Canonja

Notícia

Volem que les entitats del poble que fomenten l'esport quedin lliures del pagament per l'ús dels equipaments municipals

La Canonja vista des dels horts
La Canonja vista des dels horts
El passat 29 de juliol es va celebrar el Ple de l’Ajuntament de la Canonja. En aquest ple es varen tractar alguns temes de gran importància per la població. Es va votar sobre la proposta d’aprovació del Document Únic de Protecció Civil Municipal, conegut com DUPROCIM. Aquest és el document que es prepara per tal de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns, amb l’objectiu de donar una resposta adequada quan sorgeix una possible situació d’emergència. Vàrem votar a favor de l’aprovació, tot i que considerem que falta complementar-lo, tal com els hi vàrem fer saber a l’equip de govern. Tot i així, entenem que s’ha fet un esforç per tenir en compte algunes de les esmenes que vàrem presentar (com, per exemple, la incorporació del camp de futbol com a heliport). Seguim defensant, per exemple, que cal aprofundir en els escenaris possibles d’accidents que es poden produir, almenys tenir en compte el màxim nombre possible (com que no es contempla l’explosió d’un reactor a Iqoxe).
Seguim defensant, per exemple, la necessitat de contemplar com es gestionen els avisos en el cas de les persones amb sordesa o tenir en compte les persones amb problemes de mobilitat o mobilitat reduïda en casos d’evacuació. Ja ens han informat de que s’hi està treballant.
Tot i així, valorem de manera positiva la voluntat de tenir en compte les nostres aportacions i agafem la mà estesa de poder-lo revisar i millorar en els pròxims anys i poder treballar en la pròxima revisió d’aquí quatre anys.
També votàrem a favor de:
  • Proposta d'aprovar provisionalment el Text Refós del "Pla Especial urbanístic de la nova línia subterrània a 110 kV S.E. Tarragona-S.E Messer", promogut per la mercantil Messer Ibérica de Gases SAU: línia subterrània que passa, principalment, per una zona del Mur Verd, afectat per altres intervencions i que no modifica l’aspecte de la zona.
  • Proposta de desestimació de recurs de reposició contra acord del Ple de data 25 de març de 2021, relatiu a la declaració de nul·litat de ple dret, d'actes liquidatoris corresponents a l'impost sobre l'increment de valor dels béns de naturalesa urbana: es porta a votació la desestimació del recurs de reposició presentada per una societat, pel qual sol·licita que sigui declarat nul i/o anul·lable, es revoqui i es deixi sense efecte l’acord del Ple de data 25 de març de 2021, relatiu a la petició presentada en data 31 de juliol de 2017, de declaració de nul·litat de ple dret dels actes liquidatoris de l’impost sobre l’increment de valor dels béns de naturalesa urbana emesos per l’Ajuntament de la Canonja en data 9 d’agost de 2013.
  • Proposta d'aprovar inicialment l'adhesió al Consorci local Localret: el Consorci Localret, és una entitat pública de caràcter associatiu amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per a l'acompliment dels seus fins, adscrit a l’Ajuntament de Barcelona i format per municipis, Diputacions provincials, Consells Comarcals, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, que presenta com a objectius, entre altres fomentar, impulsar i coordinar el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l’àmbit dels ens locals catalans.
  • Proposta de designació de les festes locals per a l'any 2022: 20 de gener i q6 d’agost.
Ens vàrem abstenir en la proposta d'aprovació del compte general corresponent a l'exercici 2020 i vàrem votar en contra en la proposta de modificació de crèdits número 6 del pressupost municipal. No compartim amb l’Equip de Govern les propostes plantejades amb les modificacions de crèdit, centrades, bàsicament en la compra d’immobles (adquisició finca camí de les Pletes 24-26, per 500 000 euros, adquisició finca carrer Bisbe Borràs, 19, per 165 000 euros, adquisició immoble carrer Raval 7, per 185 000 euros o adquisició de finca Plaça Europa 2 i parcel·la 45 del pol. 1162021/2/171/16 per 190 000 euros). Seguim insistint que s’està invertint de forma exagerada en infraestructures, però en aquelles partides que afecten directament a les persones, al dia a dia, aquestes, no queden contemplades.
Tenint en compte la situació de pandèmia caldria aprofitar per donar resposta a altres necessitats del poble, potenciant els programes més afectats per la crisi i donar un impuls a polítiques de transició energètica, polítiques de gènere, per posar exemples. 

En aquest ple també es va presentar la renúncia al seu càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Canonja, presentada per l’Oriol Olivé, de Som Poble. El nostre portaveu va expressar la tristesa que sentia per aquest pas al costat, més quan van iniciar al mateix moment aquesta aventura de responsabilitat de ser càrrecs electes. Va desitjar-li la millor sort del món, amb la plena seguretat que es trobarien de costat compartint lluites. També expressà el desig que la relació amb el relleu sigui tan bona o millor que amb ell, estenent la mà per poder treballar conjuntament.

Al torn de preguntes, vàrem exposar dos temes que ens tenen preocupats: ús espais municipals per les entitats que desenvolupen esport i sobre l’estat de les façanes.

L’esport, doncs, té un paper d’una gran transcendència, que va més enllà de la seva funció lúdica o de factor de salut.
Podem citar elements educatius, però també cal incidir en el seu vessant integrador. L’esport és un excel·lent instrument de socialització i és d’una gran ajuda als col·lectius que tenen més risc d’exclusió social per integrar-se en la vida del poble, sigui quina sigui la seva problemàtica social.
L’esport també ha de ser –i és– una eina d’empoderament femení. Hem de lluitar perquè les dones puguin tenir les mateixes oportunitats i la mateixa presència que els homes en el món esportiu i facilitar-los-hi l’accés. És un repte imprescindible, de justícia de gènere. Per fer-ho, cal fer polítiques d’igualtat en l’esport i treballar intensament amb les diferents entitats, però també a l’escola i l’institut. És una realitat que les noies abandonen els esports abans que els nois. Cal treballar intensament per minimitzar aquesta dada.
Per tot això, vàrem preguntar:

PREGUNTA 1. Per què les entitats del poble que fan activitats esportives no poden fruir de manera preferencial dels espais municipals, dels centres esportius, com pot ser el Poliesportiu?

PREGUNTA 2. Per què les entitats del poble que fomenten l’esport, sobretot el femení, que tenen arrelament i que també porten el nom de la Canonja per tot arreu, no poden quedar lliures del pagament per l’ús dels equipament municipals?

Com és habitual, l’Equip de Govern va tirar pilotes fora, recalcant que les entitats tenen prioritat, però no ús exclusiu. Com ja és ben sabut, les entitats locals no tenen cap tipus de prioritat en l’ús dels espais municipals, com poden ser el poliesportiu, a on l’empresa gestora li compensa més llogar-la a persones de fora del poble que no pas a les entitats, ja que econòmicament li surt més rentable. Aquesta és una realitat.

Respecte a l’altra pregunta, comentàrem que la suspensió de les regles fiscals durant el 2020 i 2021 ha permès incrementar la despesa pública dels ens locals, fet que ha aprofitat l’Equip de Govern per comprar edificis i finques. Però, tant important, o més, és restaurar els ja existents. A tot això cal sumar-li la proliferació de cables a les façanes dels habitatges del nostre municipi, sent un problema que és patent a simple vista. Aquesta situació malmet al paisatge urbà. Aquesta problemàtica és més dolorosa quan es tracta d’edificis antics o emblemàtics.
Per tot això, vàrem preguntar:
 
PREGUNTA 1. Per què l’Equip de Govern no es planteja elaborar un Pla de soterrament del cablejat aeri que transcorre pel nucli urbà, tenint en compte els diferents actors implicats tant públics com privats, per tal de millorar els nostres carrers i fer-los més amables?

PREGUNTA 2. Per que l’Equip de Govern no es planteja fer un projecte ambiciós de reparació i restauració de les façanes de tot el nostre municipi, atorgant des de l’Ajuntament subvencions que permetin fer aquesta restauració de manera àmplia? Rehabilitar les façanes dels edificis no només és important per la seva conservació estètica, sinó també per reduir el consum energètic de l’edifici, així com evitar despeses de manteniment que puguin sorgir a curt o llarg termini.

La resposta va anar en la mateixa línia de sempre, exposant una realitat que no és, amb una voluntat de menystenir a tothom que pensi diferent a l’Equip de Govern. En definitiva, que de moment no pensa soterrar el cablejat aeri, fet que altres Ajuntaments si que han fet, i que les subvencions per reparar les façanes queden tal com estan, limitades a unes zones concretes de la nostra població i que no es pensa fer cap tipus de remodelació extensiva, fet que comportaria una millora tant pels habitants de la població com per l’aspecte de la mateixa.

Davant d’aquestes respostes, no defallirem en seguir treballant per tal de millorar el nostre poble, per tal de que els diners es puguin destinar a cuidar dels nostres veïns i veïnes, especialment pels sectors més necessitats i no centrar-ho tot a la compra d’edificis, feta, valgui a dir, de manera opaca i sense que s’expliqui a la gent quina és la Canonja que tenen pensada pel futur. Nosaltres sí que tenim molt clar com volem que sigui.