L'Ametlla del Vallès

Notícia

El cost dels abocaments incontrolats

Deixalles abocades al torrent
Deixalles abocades al torrent
La gestió dels residus, és a dir, de qualsevol tipus d’escombraries que generem els ciutadans, és una tasca que porta a terme cada ajuntament. En el cas de l’Ametlla del Vallès, l’Ajuntament té un conveni amb el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, que coordina tant el funcionament de la deixalleria, com l’aprovisionament dels diversos tipus de contenidors com les recollides periòdiques de restes de poda i de trastos vells, els anomenats «voluminosos». 
 
L’Ajuntament fa una previsió tenint en compte el número d’habitants i la tipologia d’habitatges, i amb aquest supòsit contracta un número determinat de contenidors i una periodicitat de recollides setmanals. A més a més, determina l’horari de la deixalleria i les necessitats de personal. Tot això determina l’import de la taxa d’escombraries que paguem cadascuna de les llars del poble i també els comerços o empreses amb local.

De tota manera, l'import de la taxa d'escombraries a l'Ametlla del Vallès està relacionada amb l'IBI de cada propietat, i no pas per l'ús que fem dels serveis de reciclatge. Això és perquè el tipus de recollida de deixalles que tenim a l'Ametlla es fa mitjançant els contenidors que tenim disseminats per tot el poble, i per tant, és impossible saber quins veïns i veïnes generen més deixalles o quins en generen menys.
 
Tal com funciona actualment la recollida de residus a l’Ametlla, els veïns i veïnes tenim a disposició contenidors de vidre, envasos, paper, orgànica i resta; es fa recollida de poda i també recollida de trastos vells o voluminosos sota demanda de l’usuari (més informació al web de l’Ajuntament). A part, es pot anar a la deixalleria a portar tot tipus de residus, inclosa la runa, l’oli, les piles i altres deixalles sense cap mena de cost per part de l’usuari, al contrari, amb la possibilitat d’obtenir un descompte en la taxa de l’IBI al cap de l’any.
 
Tanmateix, hi segueixen havent persones incíviques que prefereixen abandonar les deixalles, els mobles, els electrodomèstics, la runa i altres residus al carrer, o bé llençar-los en un camp o en qualsevol barranc, torrent o zona boscosa o a la part exterior de la deixalleria. A part de perjudicar el medi ambient, embrutar l’entorn i deixar el poble brut, aquesta pràctica insolidària perjudica la resta d’ametllatans i ametllatanes: generen brutícia, plagues de rates i altres animals, poden ser causa de ferides i, a més, suposen un increment del cost de la recollida de residus per a l’Ajuntament, diners que es podrien dedicar a altres qüestions. 

L'Ametlla del Vallès està en la franja de municipis que menys reciclen. En els documents que teniu adjunts a sota podreu veure que, tret de la fracció de restes vegetals, mobles/voluminosos i runa, en què el nostre poble té una gran proporció de recollida, el percentatge de reciclatge de fracció orgànica, d'envasos, de paper i de vidre està molt per sota que la fracció de rebuig, quan, si recicléssim bé, la fracció de rebuig hauria de ser residual. (Dades en tones)

Un altre exercici interessant és comparar les xifres dels pobles del Vallès Oriental que recullen les deixalles mitjançant el sistema que fem servir nosaltres (els contenidors, les restes vegerals, els voluminosos i la deixalleria) amb els que ja han implantat la recollida porta a porta. Podeu veure els documents a sota. (Dades en tones.)

Actualment a l'Ametlla s'està estudiant el sistema de recollida de deixalles porta a porta, que consisteix en un calendari setmanal de recollida de deixalles casa per casa en un horari determinat. Aquest sistema de recollida té beneficis ambientals per diversos motius: el primer, que desapareixen els contenidors, i per tant, no cal estar pendents de renovar-los quan es malmeten o el fan malbé, o no ocupen lloc als carrers; a més a més, la separació de residus es fa efectiva a cada llar, perquè cada dia de la setmana cal treure al carrer un determinat tipus de deixalles, per la qual cosa resulta més organitzada la recollida, i el municipi s'assegura que es recull el residu que toca en el moment que toca. Un altre dels beneficis de la recollida porta a porta és el benefici laboral: cal més personal de recollida, a part del reforç de les persones que fan educació ambiental per tal d'explicar a la població de quina manera cal reciclar. Finalment, a llarg termini, també es pot produir un benefici econòmic perquè hi ha sistemes de recollida porta a porta que permeten saber el volum de deixalles que es generen des de cada llar, i d'aquesta manera es pot ajustar la taxa d'escombraries a la realitat de cada família.