La Seu d'Urgell

Documents

MOCIÓ SOBRE ELS ATACS DEL GOVERN DE L’ESTAT A LA NORMATIVA CATALANA SOBRE POBRESA ENERGÈTICA

El regidors del grup municipal d´ Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Viaplana, Berta Vidal i Xavier Munt, presenten al plenari la següent proposta d´acord:
El 23 de desembre de 2013 s’aprovà el Decret-llei 6/2013, pel qual es modifica la Llei 22/2010 de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya incloent:
a)    Definició de pobresa energètica (nova lletra v a l’article 111-2)
b)    Protocol a seguir en cas de talls de subministrament d’electricitat o gas (afegir 3 punts a l’art. 252-4)
 
Aquesta llei impedia els talls de novembre a març i negociar el deute acumulat.
El govern de l’Estat va emetre recurs d’inconstitucionalitat la qual cosa suposà la suspensió de la vigència i aplicació de la normativa
El Govern de la Generalitat aprova la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació de la llei 22/2010, de 20 de juliol, de Codi de Consum de Catalunya
En aquesta llei:
-       L’art. 3 defineix que és pobresa energètica i persones en situació de vulnerabilitat
-       L’article 17 especifica el procediment per evitar els talls de subministrament d’aigua, energia i gas
-       L’art. 18 inclou un telèfon d’informació gratuït per als serveis bàsics en les factures
-       La disposició addicional primera, crea el Fons d’atenció solidària de subministraments bàsics per tal que les unitats familiars que no poden complir els compromisos de pagament dels serveis de subministrament d’aigua, electricitat o gas
-       Inclou una disposició derogatòria sobre el Decret Llei 6-2013 raó per la qual el Tribunal constitucional (TC) va acorda no pronunciar-se sobre la constitucionalitat de l’esmentat Decret 
 
A instàncies de la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH), l’Aliança per la Pobresa Energètica (APE) i l’Observatori pels drets econòmics, socials i culturals (Observatori DESC) el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica provinent d’una ILP promoguda per aquestes entitats. Aquesta llei és vigent des del 6 d’agost
En aquesta Llei s’inclou l’article 6. Mesures per evitar la pobresa energètica
1.- Les administracions públiques han de garantir el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua, gas i electricitat
2.- S’ha d’establir la comunicació als Serveis Socials i la seva intervenció previament a la concessió d’ajuts per evitar els talls de subministraments
3.- Les administracions públiques han d’establir acords amb les companyies de subministrament per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims
4.- Abans d’un tall de subministrament cal l’informe dels serveis socials municipals i s’ha de garantir el subministrament i l’aplicació dels ajuts necessaris del punt 3
5.- L’empresa ha d’informar d’acord amb l’art 17 de la Llei 22/2010
Ha estat aquest mateix mes d’octubre que el TC ha admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat emès pel govern de l’estat sobre els articles de la Llei 20/2014 relacionats amb la pobresa energètica, en concret pel que ens afecta els articles 3, 17 i 18, 2 i disposa de 5 mesos per estudiar el recurs.
En relació a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, el Govern de l’Estat ha comunicat a la Generalitat que considera discutible la constitucionalitat d’algun dels seus articles i per aquest motiu demana una comissió bilateral Estat-Generalitat de tal manera que s’allarga el termini per presentar recurs davant el Tribunal Constitucional del 6 de novembre al 5 de maig de 2015. Durant aquest termini, doncs, la llei va ser vigent.
El grup municipal d’ERC , davant la gravetat que suposa aquest nou intent del govern de l’Estat de derogar legislació que garanteix els serveis bàsics a les persones en situació de pobresa energètica tot just en aquest període de l’any, i agreujat per la duresa del clima en el nostre territori, presenta aquesta moció i proposem al Ple que acordi els punts següents:
 
1.- L'Ajuntament de la Seu d’Urgell  rebutja enèrgicament l'actitud del govern de l'estat espanyol en allò que fa referència a recórrer al TC qualsevol resolució que la Generalitat de Catalunya porta endavant per pal·liar la pobresa energètica
2.- Insta el Govern de la Generalitat a seguir impulsant polítiques de suport a les persones que es troben en situació d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica
3.- Donarà compliment a l’article 6.3 de la vigent Llei 24/2015, de 29 de juliol, en allò que fa referència a l’establiment d’acords amb les companyies de subministrament per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims a càrrec del benefici que aquestes empreses obtenen amb la prestació d’aquests serveis
4.- Traslladarà aquest acord al Govern de l'Estat i al de la Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i efectes.
 
Francesc Viaplana Manresa.
Regidor d’Esquerra Republicana de Catalunya.
 
La Seu d’Urgell, 2 de novembre de 2015