La Seu d'Urgell

Documents

MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D'UNA OFICINA DE TRÀMITS TRANSFRONTERERA.
TEXT DE LA MOCIÓ (amb aportacions de CiU durant el debat del plenari)
 
MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA OFICINA PELS TRANSFRONTERERS A LA SEU D’URGELL
 
El regidors del grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Viaplana, Berta Vidal i Xavier Munt, presenten al plenari la següent proposta d´acord:
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
 
La nostra ciutat i Andorra, pel seu veïnatge i per la seva complementarietat, requereixen de la millor relació possible.
És indiscutible que el mercat laboral andorrà té una gran afectació a la nostra ciutat, ja que un percentatge molt elevat de la nostra població activa troba el seu lloc de treball a Andorra. Però aquest fet, és un canal de doble direcció, ja que també és cert que Andorra troba en la nostra població una oferta de treballadors que cobreix els llocs de treball requerits, i aquests treballadors d’inici ja tenen un encaix més bo degut a la seva proximitat cultural, geogràfica, etc.

Qualsevol persona estrangera que vulgui treballar a Andorra, prèviament ha de fer uns llargs tràmits burocràtics que requereixen el desplaçament a Andorra simplement per entregar documents, resultant un procés llarg i carregós, que ocasiona uns desplaçaments que en l’actualitat no tenen sentit.

A la nostra ciutat resideix un dels dos caps d’Estat d’Andorra, és a dir el Copríncep d’Andorra i bisbe d’Urgell, per tant, existeix una delegació del Govern d’Andorra a la nostra ciutat que podria acollir una oficina d’atenció al transfronterer, per tal de facilitar tots els tràmits, a més ser un aparador més de la borsa de treball i necessitats laborals d’Andorra.

Per tot l’exposat proposem al ple que acordi els següents punts:

ACORDS
 
PRIMER.- Iniciar el diàleg amb el Govern d’Andorra per a la creació d’una oficina d’atenció al treballador transfronterer a la Seu d’Urgell, que faciliti els tràmits per treballar a Andorra i eviti desplaçaments innecessaris, alhora que millori les relacions laborals als dos costats de la frontera.
 
SEGON.- Posar l'Ajuntament de la Seu a disposició d'aquesta iniciativa i instar a la resta d'institucions locals i comarcals a sumar-s'hi.
 
TERCER.- Que l’Ajuntament de la Seu d’Urgell coordini la iniciativa, per tal que la creació d’aquesta oficina sigui el més aviat possible, degut a la situació laboral de la nostra ciutat.
 
 

La Seu d’Urgell, 3 de febrer de 2015