La Seu d'Urgell

Documents

MOCIÓ REFERENT AL PROCEDIMENT DE REGULARITZACIÓ CADASTRAL
EL PUNT QUART D'AQUESTA MOCIÓ HA ESTAT ESMENAT PEL GRUP DE CDC, SENT ACCEPTAT I QUEDANT AMB EL SEGÜENT REDACTAT. 
APROVADA PER UNANIMITAT

El regidors del grup municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Viaplana, Berta Vidal i Xavier Munt, presenten al plenari la següent proposta d´acord:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s’adopten mesures tributàries orientades a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica, modifica la Llei del Cadastre Immobiliari RDL 1/2004 introduint  la disposició addicional tercera. Procediment de regularització cadastral 2013-2016 i la Disposició addicional quarta. Valoració de les construccions indispensables per al desenvolupament d’explotacions agrícoles, ramaderes o forestals localitzades en sòl rústic.

La Direcció General del Cadastre va iniciar un procediment de regularització que es perllongarà fins l’any 2017 i té per objecte fer aflorar les noves construccions i les alteracions sobre construccions existents no incorporades al cadastre.

Com a conseqüència de l’aplicació del procediment de regularització, els titulars de construccions regularitzades reben una notificació individual amb la proposta de resolució i hauran de fer front a una taxa de 60 euros per immoble en concepte de despeses de gestió i veuran incrementat el valor cadastral amb incidència a l’Impost sobre Béns Immobles i amb efecte retroactiu de quatre anys.

Paral·lelament la Direcció General del Cadastre també inicia el procediment d’assignació de valor cadastral en aquelles construccions indispensables per al desenvolupament d’explotacions agrícoles, ramaderes o forestals sense valor assignat per no haver-se efectuat un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general amb posterioritat a l’1 de gener del 2006. La disposició addicional quarta indica que, mentre no s’aprovin les normes reglamentàries de valoració d’immobles rústics, el valor cadastral s’obtindrà per aplicació de la ponència de valors vigent al municipi.
 
Analitzada l’experiència de municipis que ja han estat objecte d’aquest procediment de regularització cadastral i d’assignació de valor, hem detectat valoracions excessives de les construccions rústiques, basades en una ponència de valors instrumental generada automàticament per cada municipi.
 
Atès que el nostre municipi es troba inclòs en la resolució de 16 de febrer de 2016 de la Direcció General del Cadastre, segons la qual el procediment de regularització cadastral s’inicia en data 23/02/2016 i finalitza en data 30/07/2017.

Atès que la ponència de valors emprada en el procediment d’assignació de valor cadastral a les construccions indispensables per al desenvolupament d’explotacions agrícoles, ramaderes o forestals, suposarà en alguns casos una valoració molt per sobre dels valors de mercat que derivarà en un increment patrimonial no ajustat a la realitat, amb afectació sobre diversos actes econòmics.

Atès que el treball de camp emprat per a detectar les noves construccions i ampliacions no incorporades al Cadastre sovint incorre en errades d’apreciació.
Atès que l’Ajuntament restarà obligat a practicar les liquidacions de l’IBI derivades del procediment de regularització cadastral amb efecte retroactiu de quatre anys i no pot aplicar d’ofici un fraccionament del deute tributari.

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell proposa d’adopció dels següents

ACORDS

Primer. Instar a la Direcció General del Cadastre a que elabori una ponència específica per als usos agrícoles vinculada al rendiment de les construccions, ja que la disposició addicional quarta de la Llei del Cadastre Immobiliari RDL 1/2004, introduïda per la Llei 16/2012, de 27 de desembre, indica que mentre no s’aprovin les normes reglamentàries de valoració d’immobles rústics, el valor cadastral s’obtindrà per aplicació de la ponència de valors urbans vigent al municipi.

Segon. Instar a la Direcció General del Cadastre a que apliqui uns coeficients reductors per corregir la valoració cadastral excessiva de les construccions agrícoles resultant del procediment d’assignació de valor cadastral mentre no s’aprovi una ponència específica per als usos agrícoles.

Tercer. Posar a disposició dels interessats un model normalitzat d’al·legació per als casos d’errada material en el procediment de regularització, reclamant la devolució de la taxa, i facilitant la tramesa conjunta d’aquestes al·legacions a la corresponent Gerència Territorial del Cadastre.

Quart. Que l’Ajuntament de La Seu, en la mesura que sigui possible, apliqui l’increment absolut que s’obtingui per aquesta raó a millores i inversions en camins ubicats en les zones rústiques del municipi.
 
Cinquè. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Direcció General del Cadastre i als sindicats agraris amb representació.