Llagostera

Totes les notícies

Convocatòria del Ple

ORDRE DEL DIA:  ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE: 1.Ordenances fiscals 2011. 2. Aprovar definitivament la modificació de l'ordenança reguladora de circulació de vehicles i vianants. 3. Aprovar l'addenda al conveni amb Medi ambient i Habitatge per a l'adjudicació d'habitatges al Sector Ganix. 4. Aprovar el Conveni a signar amb l'Empresa Regs de Catalunya, S.A.U. (REGSA) 5. Moció de Llagostera Decideix per declarar Llagostera moralment exclosa de la Constitució. CONTROL I GESTIÓ MUNICIPAL  

Rehabilitació i restauració de les façanes del nucli antic?

De fa anys, l’Ajuntament de Llagostera i molts llagosterencs, hem treballat per tenir el nucli històric que Llagostera es mereix. Començant per la restauració de la muralla i seguint pel projecte d’urbanització de la Plaça del Castell, l’arranjament del teulat de l’església, l’establiment de rutes d’interès pel casc antic, la ubicació d’esdeveniments com la Fira del Bolet o representacions teatrals, i la recerca de subvencions fins arribar a la situació actual, en un procés que té continuïtat en el Pla de Barris. El Pla de Barris, que ha estat concedit a Llagostera per part de la Generalitat de Catalunya, ajudarà a aconseguir tots els objectius que s’han proposat tots els grup polítics (govern i oposició), tant pel que fa a l’urbanisme de la zona com per a millorar la cohesió social. El grup d’ERC comparteix doncs amb el govern municipal la necessitat de seguir destinant esforços i diners a aquesta zona tan important del municipi, i destinar-los a la rehabilitació i restauració de les façanes dels edificis ens sembla una bona manera de valoritzar el barri. Malauradament, encara hi ha aspectes que ens preocupen. L’exigència d’un projecte per obtenir l’ajut i el fet que s’hagi de pagar el cost de l’actuació abans de rebre la subvenció no ens semblen solucions imaginatives donada la situació econòmica actual. Si s’hagués fet una reunió prèvia amb als veïns, que no han pogut participar en absolut en l’elaboració de la proposta, potser s’hagués arribat a altres solucions. Tampoc no entenem per què hem endarrerit tant la posada en marxa d’un projecte que abans de l’estiu va aprovar-se al ple i per què s’ha tardat tant a fer una reunió únicament informativa? A un nivell més general, ens preocupa que es consideri prioritària la instal•lació d’un ascensor a l’Ajuntament o que no es vegi una línia clara en el tema de la mobilitat per la zona –alguns veïns recordaran una reunió feta el mes de febrer en què es plantejaven uns canvis de circulació que encara no s’han produït.

Moció IBI C-35/C-65

L’article 61.5.a) de la Llei d’Hisendes Locals (RDL 2/2004) estableix que no estan subjectes a l’Impost Sobre Béns Immobles, entre d’altres, les carreteres sempre que no siguin d’aprofitament públic i gratuït. En base a això han tributat sempre en aquest impost les autopistes de peatge, per més que la Llei d’Autopistes de l’any 1972 va concedir una bonificació del 95% en l’IBI d’aquestes infraestructures. Una bonificació que diferents sentències han obligat a compensar als ajuntaments afectats a partir de l’entrada en vigor de la Llei d’hisendes Locals de 1988. En els darrers temps s’ha imposat la inversió en noves carreteres amb el sistema de concessió o “peatge a l’ombra” . Es planteja la qüestió de si aquestes vies estan subjectes a l’impost municipal, en tant que es discuteix si entren en el supòsit de carreteres d’aprofitament públic i gratuït que es requereix per a que n’estiguin exemptes. La sentència de l’Audiència Nacional del 2 de desembre de 2008 va resoldre tot dubte establint que per a determinar si existeix o no aprofitament gratuït és necessari examinar si el concessionari rep alguna contraprestació per l’ús de l’autovia, ja sigui dels usuaris o de l’Administració, ja que el fet que l’usuari no aboni directament cap quantitat no significa que l’ús sigui d’aprofitament gratuït. La conclusió de la sentència és que en el sistema de concessió, mitjançant el qual una Comunitat Autònoma o administració pública satisfà unes quantitats en concepte de subvenció al concessionari calculada en funció del nombre de vehicles – quilòmetres recorreguts, no sols té com a objecte el finançament i execució d’una autovia, sinó que també persegueix l’obtenció d’un benefici per part de la concessionària de l’explotació. D’aquesta manera l’Administració abona el peatge que correspondria pagar a l’usuari i no existeix per tant un aprofitament públic i gratuït de l’autovia.

Moció aprovada per tots els grups municipals de l'Ajuntament de Llagostera

Atès que el dia 28 de juny de 2010 el Tribunal Constitucional ha dictat sentència en relació l'Estatut de Catalunya, que ha significat una retallada considerable als principals eixos de l'Estatut, i ha suposat una retallada al nostre horitzó nacional i d’autogovern Atès que no s’ha respectat la voluntat ni la legitimitat de les institucions i del poble de Catalunya, expressada democràticament i aprovada mitjançant referèndum. Atès que cal una resposta democràtica, unitària i coherent amb els valors que ens han mantingut vius com a país al llarg de la història. En relació als antecedents exposats els grups sotasignants ACORDEM I MANIFESTEM PRIMER.- Que el poble de Catalunya ha expressat de forma lliure i democràtica, la seva voluntat a través de l’aprovació de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. SEGON.- Defensar el contingut íntegre de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. TERCER.- Que l'Ajuntament de Llagostera expressa el seu rebuig a la sentència sobre l’Estatut de Catalunya i a qualsevol rebaixa que modifiqui la voluntat expressada democràticament pel poble de Catalunya a través del seu Parlament i posteriorment ratificada per referèndum. QUART.- Que l'Ajuntament de Llagostera convida els llagosterencs i llagosterenques a participar en la manifestació unitària convocada per Òmnium Cultural amb el tema “Som una nació. Nosaltres decidim” que se celebrarà el proper dia 10 de juliol de 2010 a Barcelona, a col•locar senyeres als balcons en suport al text estatutari i en general a defensar el dret democràtic dels catalans a decidir el seu futur i el de Catalunya sense més limitacions que la seva pròpia voluntat . CINQUÈ.- Demanar la unitat de totes les forces polítiques, necessària en moments de gran transcendència com aquest, per defensar la ferma i clara voluntat del poble de Catalunya i reiterar la necessitat d’autogovern i el dret a decidir que tenim com a poble. SISÈ.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Govern espanyol, al Tribunal Constitucional i a les entitats municipalistes de Catalunya.

Ple de l'Ajuntament Dimecres 24 de febrer de 2010

ORDRE DEL DIA A) Assumptes de tràmit: A.1 Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del dia 27 de gener de 2010. B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries: B.1. Verificació del Text refós de la modificació puntual del Pla General del carrer Concepció. B.2. Acord d’aprovació provisional de la modificació puntual del POUM per regular les edificacions auxiliars (estacions transformadores alineades a vial). B.3. Acord de liquidació de les contribucions especials corresponents a les obres de sanejament de la travessera de Sant Feliu. B.4. Acord de modificació taxa assistència d’estades a la residència municipal “Josep Baulida”. B.5.Acord de nomenament de responsable tècnic i econòmic del Pla de Barris. B.6. Ratificació de l’acord de Junta de Govern delegant el servei de deixalleria mòbil al Consell Comarcal del Gironès B.7. Acord de delegació a la Diputació de Girona de diverses facultats de gestió, recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos de Dret públic. B.8. Acord d’aprovació de conveni amb l’Incasòl per a l’execució del projecte de recuperació de la muralla dins del protocol de l’1 per cent cultural (2009-2011). B.9. Proposta del Grup municipal d’ICV-EUiA en relació a la inclusió d’un tram del carrer Ganix a la 3a fase del Pla d’accessibilitat. C) Control i Gestió Municipal: C.1. Assabentar dels acords en matèria de personal. C.2. Resolucions d’Alcaldia. C.3. Informes d’Alcaldia C.4. Precs i preguntes.