Llagostera

Notícia

Es debatrà en el ple de dimecres 28 de setembre

  • Moció contra el retorn de la bestreta de la participació en els tributs de l'estat
El Ministeri d’Hisenda està reclamant als ajuntaments la devolució d’una part dels ingressos que vam rebre en concepte de bestreta de la seva participació en els tributs de l’Estat dels anys 2008 i 2009.

L’Estat va calcular els imports de la bestretes als municipis d’acord amb els barems fixats en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, amb previsions massa optimistes sobre la recaptació dels tributs.

Els ajuntaments van destinar els imports rebuts a la prestació de serveis bàsics per a la ciutadania continguts en els seus pressupostos ordinaris de despesa. En particular, s’ha destinat gran part d’aquests recursos a atendre directament necessitats socials i econòmiques que no paren d’agreujar-se en l’actual entorn de crisi.

A més de la gestió que és competència de l’administració local, els ajuntaments estan fent front a despeses i serveis que no ens correspondrien atès que serien competències d’altres Administracions. Els estudis econòmics han xifrat en un 30% el volum que representen aquestes competències impròpies en el conjunt de les despeses municipals.

Per contra, els Ajuntaments subsisteixen amb la part més reduïda dels ingressos públics, amb tributs regulats i limitats per la normativa estatal, amb impostos propis que s’han vist reduïts per decisions de l’Estat (el cas de l’IAE) que no s’han compensat mai de manera suficient i ara, a més, amb la pretensió d’eliminar la capacitat d’endeutament per a fer front a les inversions locals.

Un dels pocs recursos econòmics de caràcter fix de què disposen els ajuntaments és la participació en els tributs de l’Estat, els quals s’han vist reduïts per la greu situació econòmica i, presumiblement, tardaran anys a tornar al nivell que es va aconseguir l’any 2007.

Haver de fer front a la reclamació del Ministeri d’Hisenda per culpa d’un error de càlcul, demanant als ajuntaments que retornin unes quantitats que van percebre de la seva participació en els tributs estatals, agreujaria la difícil situació econòmica que estan vivint les finances locals i faria insostenible la viabilitat econòmica de molts ajuntaments.

Considerem que, des d’un punt de vista de lleialtat institucional, l’Estat no hauria de demanar en aquest context la devolució de cap import als ajuntaments, que es veurien obligats a frenar, en quantitat i qualitat, els serveis que hem de prestar als nostres ciutadans i ciutadanes.

Per tots aquests motius, proposem l’adopció dels següents acords:

1. Demanar al Ministeri d’Hisenda que deixi sense efecte la devolució de la part de la bestreta de la participació en els tributs de l’Estat de l’any 2009 que reclama als Ajuntaments.

2. Donar trasllat d’aquest acord als grups polítics representats a les Corts espanyoles i a les entitats municipalistes de Catalunya.