Llançà

Ajuntament

MOCIÓ DELS GRUPS D’ICV, PSC I ULL-AM (ERC) DE L’AJUNTAMENT DE LLANÇÀ DE REBUIG A LA PROPOSTA DE L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE DEMARCACIÓ I PLANTA JUDICIAL
La descentralització de la justícia, la proximitat i implicació del ciutadà amb aquest important servei públic i com prestar-lo de forma eficient, ha estat una preocupació constant dels responsables polítics del país.
 
Atès que el dia 3 de maig de 2013 el ple del “Consejo General del Poder Judicial” (CGPJ) va aprovar un document de bases per a una nova demarcació judicial que planteja, una reducció dràstica de partits judicials. Aquell estudi es va enviar a les sales de govern dels Tribunals Superiors de Justícia, perquè hi fessin observacions.
 
Atès que aquella proposta ja ignorava l’impacte real que té l’existència del partit judicial per a cada territori i la mateixa tradició històrica en què sovint es fonamenta, i va generar alarma i preocupació en diverses poblacions i comarques senceres del país, que veien qüestionat el manteniment dels partits judicials que hi tenen seu.
 
Atès, que entre d’altres qüestions, són evidents les conseqüències negatives per a la prestació de la justícia de proximitat que això podia comportar, i també la vulneració competencial i d’autonomia que suposa respecte l’article 107.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC), ja que la proposta sobre demarcació i planta judicial correspon, pel que fa al nostre país, al Govern de la Generalitat de Catalunya, i la seva aprovació s’ha de portar a efecte mitjançant una llei de les Corts Generals de l’estat. A més la determinació de la capital de cada partit judicial s’ha de fer per llei del Parlament de Catalunya ( art. 107.3 EAC, art. 35.6 LOPJ).
 
Atès que en els darrers mesos el Ministeri de Justícia ha anat anunciant que s’abordaria una revisió de la normativa de l’organització judicial. De fet, ja s’han fets públiques sengles propostes de text articulat d’una nova Llei Orgànica del Poder Judicial i d’una nova Llei de Demarcació i Planta Judicial, que el mateix Ministre de Justícia ha presentat davant la corresponent Comissió del Congrés dels Diputats.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquestes propostes dissenyen una nova estructura judicial d’àmbit provincial que comporta la desaparició dels jutjats de pau i dels jutjats de primera instància i instrucció, així com la supressió dels actuals partits judicials. Amb el nou model es crearia un únic tribunal d’instància a cada província, que inclouria tots els ordres jurisdiccionals: civil, penal, contenciós-administratiu i social. Els actuals edificis judicials distribuïts pel territori podrien esdevenir, en alguns casos, simples delegacions del corresponent tribunal d’instància d’àmbit provincial.
 
Atès que és evident la conveniència de l’avaluació de la prestació dels serveis públics. Pot ser necessària  una revisió del manteniment dels actuals 49 partits judicials en què està dividida Catalunya. Malgrat tot, creiem que una supressió total d’aquesta distribució sense una anàlisi acurada, i amb un sistema de centralització tan intens no és la solució idònia. Una possible alternativa al model de centralització provincial que promou el ministeri espanyol, passaria per l’aprofundiment de la proximitat, o fins i tot, la creació d’una nova tipologia de “Jutjats de Proximitat”, com els que existeixen en altres països, com ara França o Itàlia,  distribuïts pel territori segons criteris objectius i amb un funcionament més flexible que el dels actuals jutjats de primera instància.
 Atès que considerem seria convenient aprofitar el coneixement i proximitat que suposa per als governs, també per als locals, la figura del Jutge/ssa de pau, i en particular, les Agrupacions de jutjats de pau que s’han promogut en els darrers anys. 
 
 
 
Per tot això, sol·licitem al ple l’aprovació dels següents acords:
 
 
ACORDS
 
 
Primer.- Denunciar que les propostes de nova llei Orgànica del Poder Judicial i de nova Llei de demarcació i planta judicial presentades pel Ministeri de Justícia tenen com una de els seves finalitats la recentralització de la justícia, al contrari de la línia de descentralització i proximitat a la ciutadania per la qual treballen des de fa anys tant la Generalitat de Catalunya com els governs locals.
 
Segon.- Instar el Govern de la Generalitat perquè procedeixi a fer una proposta de planta i demarcació judicial, en exercici de les seves competències, consensuada amb els governs locals del país i amb les organitzacions representatives dels diferents operadors jurídics (Col·legis d'Advocats, Col·legis de Procuradors, Sindicats de
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretaris Judicials, Associacions de jutges i de fiscals, etc.) arrelades o que tinguin la seva seu en els ajuntaments del país (o en les capitals de comarca), que tingui en compte les necessitats a satisfer, la realitat geogràfica, demogràfica, econòmica i social de cada partit judicial i la seva tradició històrica, i no es basi únicament en el nombre d’habitants i les distàncies respecte de les seus judicials.
 
Tercer.- Instar el Govern de l’Estat a estimar la proposta que faci la Generalitat de Catalunya, a través del  Departament de Justícia.
 
Quart.- Fer arribar aquests acords al Departament de Justícia, a tots els Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Ministeri de Justícia, als grups parlamentaris catalans del Congrés dels Diputats, a la FMC i a l’AMC;  i als Col·legis d’Advocats, Procuradors, Sindicats de Secretaris i Associacions de jutges i fiscals.
 
 
 
 
 
 
Llançà, a 31 de gener de 2014