Llançà

Ajuntament

Moció per a la Priorització de les Inversions i la participació ciutadana
Motivació
 
Atès que l’equip de govern de CiU té previst realitzar el projecte de millora  “Projecte bàsic Urbanització aparcament Passeig Marítim” i “Projecte bàsic Reurbanització Carrer Barcelona al Passeig Marítim” inversions i actuacions que es duran a terme al nucli del Port
 
Atès que l’equip de govern de CiU, també té prevista realitzar inversió en la construcció  del “Projecte camp de futbol gespa artificial” d’un camp de futbol de gespa artificial al pati de l’escola municipal de Llançà CEIP Pompeu Fabra
 
Atès que en aquests projectes, hi manca el debat de participació ciutadana tal com estableix la Llei d’urbanisme [Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme] i la bona política, i que l’exposició pública dels projectes no és pot considerar, de cap manera,  participació ciutadana
 
Atès que aquests projectes no s’han debatut en Ple Municipal,  tot i que el cost total de les inversions dels projectes ascendeixen a quantitats suficientment considerables  
 
Projectes Total Pressupost de Licitació
Camp de futbol gespa artificial 178.843,32 €
*Urbanització aparcament Passeig Marítim 102.386,24 €
Reurbanització Carrer Barcelona al Passeig Marítim 199.044,84 €
  TOTAL: 480.274,40 €
 
  • Pressupost General 2014: 8.430.000 €
  • Total (provisional*) pressupostat pels tres projectes exposats: 480.274,40 €
 
 
Atès que el mes d’agost i setembre, el nucli del Port i de la Vila van patir greus inundacions, i que aquestes son constants i seguides en episodis de pluges intenses
 
Atès que molts carrers i d’altres espais públics necessiten d’una millora urgent per millorar el benestar dels llançanencs i llançanenques
 
Atès que l'Escola de Llançà està necessitada de manteniment i intervencions necessàries per un millor funcionament així com per millorar el benestar de l’alumnat i el professorat.
 
 
 
 
 
 
Atès que aquest projecte “Projecte camp de futbol gespa artificial” privaria a l’escola d’una part del pati d’esbarjo ben necessari per nenes i nens
 
 
Per tot això proposem el Ple els següents acords:
 
Primer:  Prioritzar les intervencions/inversions necessàries, al Port i la Vila, per pal·liar i evitar les inundacions 
 
Segon:  Prioritzar el manteniment a l’edifici de l’Escola per millorar-ne el seu funcionament
 

Tercer: Incloure la participació ciutadana (LLEI 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana) en la tria de projectes i inversions que representin un cost igual o superior al 5% del pressupost municipal o que l’envergadura de l’inversió i/o infraestructura així es consideri, entre diferents opcions prèviament tractades en sessió plenària.  

Quart: Deixar sense efecte la licitació d’obres i tots els procediments endegats per dur a terme els tres projectes esmentats en la moció.

Cinquè: Obrir un procés de participació ciutadana per a poder decidir on, quan i com es destinen els 480.274,40€ previstos per els projectes esmentats anteriorment.