Llançà

Ajuntament

Al·legacions a les Ordenances Fiscals 2015
En Guillem Cusí i Batlle amb domicili al carrer Gardissó número 17 àtic B de Llançà i DNI número 41550109-B actuant en nom i representació del grup municipal d’Unió Llançanenca - Acord Municipal (Esquerra Republicana de Catalunya) i l’Anna Maria Pujol Llosa amb domicili al carrer Rafael Estela número 6 de Llançà i DNI 40423959-X actuant en nom i representació del grup municipal Iniciativa per Catalunya Verds a l’Ajuntament de Llançà,
 
 
 
 
EXPOSO
 
 
El Diari Oficial de la Generalitat ha publicat el 22 d’octubre de 2014 l’acord d’aprovació inicial de la modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2015, per tal que les persones interessades puguin examinar-lo i formular les al·legacions que estimin oportunes.
 
 
L’ajuntament de Llançà en Ple, reunit en sessió ordinària celebrada en data 13 d’octubre d’enguany, va aprovar provisionalment les ordenances fiscals:
 
1.1.-    General de gestió, recaptació i inspecció del ingressos municipals de dret per l’exercici 2015.
 
2.01.- Impost sobre béns immobles.
 
4.01.- Taxa d’expedició de documents
 
4.03.- Taxa de Llicències urbanístiques
 
4.12.- Taxa d’ocupació de la via pública amb parades, casetes i barraques.
 
4.19.-  Taxa per utilització de la casa de cultura i dependències municipals.
 
4.25.- Taxa per la prestació de serveis de mercat.
 
 
 
 
 
 
 
 
AL·LEGACIONS
 
 
 
ORDENANÇA IMPOST BÉNS IMMOBLES
 
Article. Bonificacions
 
 • Proposem que s’incloguin les següents bonificacions:
 
 • Gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota íntegra de l’impost de béns immobles aquelles persones que acreditin que només tenen els ingressos del PIRMI i que cap altre membre de la unitat familiar tingui altres ingressos.
 
 • Gaudiran d’una bonificació del 50% de l’impost els subjectes passius majors de 65 anys, o amb certificat de disminució igual o superior al 65 %, i que la renda personal dels membres de la unitat familiar sigui inferior al doble de l’IPREM.
 
 • Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost de béns immobles els habitatges els que realitzin obres l’objecte exclusiu de les quals sigui la instal·lació de captadors tèrmics solars, durant els cinc anys següents a la instal·lació i sempre que aquesta sigui compatible amb les normes urbanístiques del Pla General.
 
 • Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota corresponent, els que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat empresarial durant els dos primers anys d’activitat.
 
No es considerarà que s’ha produït l’inici de l’exercici d’una activitat en els següents supòsits:
 
1r. Quan l’activitat s’hagi desenvolupat anteriorment sota una altra titularitat. A aquests efectes s’entendrà que les activitats econòmiques s’han exercit anteriorment sota una altra titularitat en els supòsits següents:
 
 1. En les operacions de fusió, escissió o aportació de branques d’activitat.
 
 1. En la transformació de societats.
 
 
 1. Quan es produeixi un canvi en la personalitat jurídico-tributària del titular d’una activitat, si l’anterior manté una posició de control sobre la nova entitat o sobre el patrimoni afecte a l’activitat.
 
 
 1. Quan els membres d’una entitat de l’article 35.4 LGT que vagi a continuar l’exercici d’una activitat preexistent siguin, majoritàriament, els mateixos que formaven part de l’entitat que venia exercint l’esmentada activitat, o entre aquests i aquells existeixin vincles familiars per línia directa o col·lateral fins el segon grau inclòs.
 
2n. Quan es tracti de subjectes passius per l’impost que ja vinguessin realitzant activitats empresarials subjectes al mateix, en els següents casos:
 
 1. Quan l’alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l’impost.
 
 1. Quan l’alta sigui conseqüència d’una reclassificació de l’activitat que es venia exercint.
 
 1. Quan l’alta suposi l’ampliació o reducció de l’objecte material de l’activitat que ja es venia realitzant.
 
 1. Quan l’alta sigui conseqüència de l’obertura d’un nou local per a la realització de l’activitat per la qual es venia tributant.
 
 • Gaudiran d’una bonificació del 10% aquelles activitats empresarials les quals la seva activitat sigui continuada i no s’interrompi durant l’any en curs en funció de l’època de l’any.
 
 
 
*L’ajuntament estarà obligat a notificar la possibilitat d’acollir-se a aquestes bonificacions a tots aquells subjectes passius que compleixin els requisits per acollir-s’hi.
 
 
 
Proposem la inclusió del següent article:
 
Article. Recàrrecs
 
 • Recàrrec d’un 25% en l’IBI als immobles d’ús residencial que es trobin desocupats i que no es posin a disposició d’una xarxa d’habitatge social local/comarcal.
 
 • Recàrrec d’un 50% en l’IBI als immobles d’ús residencial que siguin d’entitats bancàries i que no es posin a disposició d’una xarxa d’habitatges socials.
 
 
 
 
Article. Tipus de gravamen i quota
 
 • El tipus de gravamen sigui el 0,60 % quan es tracti de béns urbans.
 
 
 
 
TAXA SOBRE EL SERVEI DE LA LLAR D'INFANTS
 
 
 • Proposem que s’incloguin les següents bonificacions:
 
 • S’estableix la bonificació del 25% de la matrícula i de la mensualitat per: aquells nens o nenes que formin part de família nombrosa, quan els ingressos familiars imputats a l’última declaració d’IRPF siguin inferiors a 36.000 €.
 
 • Gaudiran d’exempció total pel que fa a les tarifes relatives a matrícula i mensualitats d’aquesta Ordenança, aquelles famílies que només tingui els ingressos del PIRMI o que la renda personal dels membres de la unitat familiar sigui inferior al doble de l’IPREM.
 
 
*L’ajuntament estarà obligat a notificar la possibilitat d’acollir-se a aquestes bonificacions a tots aquells subjectes passius que compleixin els requisits per acollir-s’hi.
 
 
 
 
 
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
 
Article. Exempcions
 
 • Proposem que s’incloguin les següents bonificacions
 
 • Plànols de turisme facilitats a establiments turístics, quedin exempts de pagament.
 
 • Expedients :Tramitació expedients varis en general (que no comporti tributació específica), quedin exempts de pagament.
 
 
­­­­­­­
 
 
 
 
 
NOVA TAXA
 
TAXA PER INSTAL·LACIÓ DE CAIXERS AUTOMÀTICS A LES FAÇANES DELS IMMOBLES AMB ACCÉS DIRECTE DES DE LA VIA PÚBLICA.
 
Taxa als caixers de les entitats financeres a la via pública.
 
Quan s’instal·lin o tinguin instal·lats caixers automàtics a les façanes amb accés directe a la via pública o aquests es trobin a menys de 80cm de la línia de la façana.
 
Article 1.- Fonament i naturalesa
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, així com per l’article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, l’article 8 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb el que disposa en l’article 20 del mateix Text Legal, aquest Ajuntament estableix la Taxa per Instal·lació de Caixers Automàtics en les façanes dels immobles amb accés directe des de la via pública.
 
Article 2.- Fet imposable
 
Constitueix el fet imposable de la Taxa l’aprofitament especial del domini públic que comporta la instal·lació per les entitats financeres de caixers automàtics de què se serveixen les mateixes per prestar els seus serveis en les façanes dels immobles, amb accés directe des de la via pública.
 
L’obligació de contribuir neix per l’atorgament de la concessió de la llicència administrativa o des de que es realitzi l’aprofitament si es fes sense la corresponent llicència.
 
Article 3.- Subjectes passius
 
Són subjectes passius d’aquesta Taxa les persones físiques o jurídiques i les entitats que s’assenyalen en l’article 35.4 de la Llei General Tributària a favor dels quals s’atorguin les llicències o qui es beneficiï de l’aprofitament, si es va procedir sense l’oportuna autorització i en qualsevol cas, l’entitat financera titular del caixer automàtic.
 
Tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris dels edificis o locals on s’ubiquin els aparells o caixers objecte d’aquesta Taxa.
 
 
 
 
 
Article 4.- Quota Tributària
 
1.- La quota tributària de la Taxa reguladora d’aquesta Ordenança serà la fixada a la Tarifa continguda en l’apartat següent, atenent a la categoria fiscal del carrer on s’instal·li el caixer automàtic.
 
L'índex alfabètic de les vies públiques de Sabadell amb la categoria fiscal que correspon a cadascuna, és el que figura com a annex a l’ ordenança fiscal 2.2 que regula l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
2.- Les quotes a satisfer per cada un dels caixers automàtics instal·lats serà les que resultin de l’aplicació de les següents tarifes:
 
Categories via pública Tarifa caixer/any
1A 234,48€
1B 218,93€
2 195,56€
3 179,92€
4 164,20€
5 140,57€
 
 
Quan l’espai afectat per l’aprofitament estigui situat en la confluència de dues o més vies públiques classificades en diferent categoria, s’aplicarà la tarifa que correspongui a la via de categoria superior.
 
2.- Les vies públiques que no apareguin relacionades a l'índex esmentat a l'apartat anterior es consideraran qualificades com de categoria cinquena i romandran en la susdita classificació fins al primer de gener de l’any següent a aquell en què el Ple d’aquesta Corporació aprovi la categoria fiscal corresponent i n’aprovi la inclusió a l’índex alfabètic de vies públiques.
 
Article 5.- Exempcions i bonificacions
 
No es concediran altres beneficis fiscals que els expressament previstos en les normes amb rang de llei o els derivats de l’aplicació dels Tractats Internacionals.
 
Article 6.- Normes de Gestió
 
1.- Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulars en aquesta Ordenança hauran de sol·licitar prèviament la corresponent llicència per la seva instal·lació, i formular declaració en la que consti la ubicació de l’aprofitament.
 
2.- Els serveis tècnics d’aquest Ajuntament comprovaran les declaracions formulades pels interessats, concedint-se les autoritzacions quan procedeixi.
 
3.- Una vegada concedida la llicència o es procedeixi a l’aprofitament sense haver-se atorgat aquella, l’Ajuntament girarà la liquidació tributària que correspongui, sense que aquest fet pressuposi la concessió de cap llicència.
 
4.- L’aprofitament s’entendrà prorrogat mentre no es presenti la baixa degudament justificada per l’interessat. Amb aquest objectiu, els subjectes passius hauran de presentar la pertinent declaració en el termini d’un mes següent a aquell en què es retiri la instal·lació. Juntament amb la declaració, el subjecte passiu haurà d’acompanyar la llicència expedida per l’Ajuntament per suprimir físicament l’aparell.
 
La presentació de la baixa sorgirà efectes a partir del primer dia del trimestre natural següent al de l’efectiva retira del caixer automàtic.
Sigui quina sigui la causa que s’al·legui en contra, la no presentació de la baixa amb les especificacions anteriors determinarà l’obligació de continuar abonant la taxa.
 
Article 7.- Període impositiu i meditació.
 
1.- El període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament de l’aprofitament especial, en aquest cas el període impositiu s’ajustarà aquesta circumstància amb el conseqüent prorrateig de la quota, calculant-se les tarifes proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per finalitzar  l’any inclòs el de l’inici de l’aprofitament especial.
 
Tanmateix, en el supòsit de baixa per cessament en l’aprofitament, les tarifes seran prorrategables per trimestres naturals. A aquests efectes, els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en els que no s’hagués produït l’aprofitament especial.
 
2.- El pagament de la Taxa es realitzarà per ingrés directe on estableixi l’Ajuntament de Llançà.
 
3.- En els successius exercicis, la Taxa es liquidarà per mitjà de Padró de cobrament periòdic per rebut, en els terminis que determini, cada any, la Corporació.
 
Article 8.- Infraccions i sancions.
 
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions que a les mateixes corresponguin en cada cas, s’estarà a allò que disposa l’article 183 i següents de la Llei General Tributària.
 
Disposició Transitòria Única
 
Per tal de realitzar les liquidacions corresponents al primer exercici de la imposició, els Serveis municipals encarregats de la gestió de la Taxa remetran a les entitats financeres un escrit sol·licitant la relació dels caixers automàtics i la seva ubicació, que compleixin les condicions establertes en l’article 2.1 d’aquesta Ordenança Fiscal, instal·lats per cada una d’elles en aquest Terme Municipal.
 
Una vegada comprovada la relació citada, l’Ajuntament emetrà liquidacions que seran notificades als interessats en la forma prevista en els articles 109 i següents de la Llei General Tributària.
 
La contestació a l’escrit de sol·licitud de la relació de caixers automàtics tindrà el caràcter de declaració tributària en l’alta de Padró i els efectes de l’article 102.3 de la citada Llei General Tributària.
 
L’incompliment d’aquesta obligació serà considerada infracció tributària lleu de les assenyalades en l’article 199 de la Llei General Tributària i sancionada conforme al que es disposa en el RD 2063/2004 de 15 d’octubre que aprova el Reglament General del Règim Sancionador Tributari.
 
Disposició Final
 
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació el Butlletí Oficial de la Província i començarà aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2012, i tindrà vigor fins la seva modificació o derogació expresses.