Llançà

Ajuntament

MOCIÓ PER CELEBRAR UN PROCÉS PARTICIPATIU A L’HORA DE DECIDIR PROJECTES D’ESPECIAL IMPACTE AL MUNICIPI
El foment de la participació ciutadana ha de ser una prioritat per a qualsevol govern municipal, que regenta l’administració més propera al ciutadà.
En tots els àmbits del consistori s’hauria de tenir en compte aquest aspecte de la participació, fomentant-la i practicant-la de forma real i efectiva, positivitzant-la i extraient-ne oportunitats i bones pràctiques.
Als municipis sovint es realitzen obres que generen gran impacte al conjunt de la població, un impacte urbanístic, econòmic i/o social. Així doncs, poden ser projectes amb una dotació pressupostària elevada que fa que una gran quantitat de recursos vagin destinats a dits projectes
Els projectes importants, doncs, és interessant que tinguin un suport popular significatiu, per així fer sentir més partícip al ciutadà del seu propi entorn.
Atenent que un dels Principis generals de l’actuació urbanística que determina el Text refós de la Llei d’urbanisme, Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, recollit en els seu article 8, Publicitat i participació en els processos de planejament i de gestió urbanístics, disposa, en el seu punt 1, que s’han de garantir i fomentar els drets d’iniciativa, d‘informació i de participació de la ciutadania en els processos urbanístics de planejament i gestió.
Atès que creiem oportú que la Publicitat i participació s’han de garantir i fomentar també ens els projectes d’urbanització que es duguin a terme des d’aquest ajuntament i que hauria de ser un dret fonamental per a tots els llançanencs i llançanenques.
Per això, el Grup Municipal d’Unió Llançanenca (ERC) i el grup municipal d’ICV, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
 
  1.  Que el Govern Municipal consulti als veïns mitjançant un procés participatiu quan les obres a realitzar siguin d’especial impacte urbanístic, econòmic i/o social al municipi.
 
  1.  Iniciar un procés de participació ciutadana, a través de la consulta popular, sobre els projectes d’urbanització iniciats enguany. 
 
  1. Iniciar una campanya informativa entre la ciutadania per explicar aquests projectes urbanístics en la seva totalitat, i alhora, informar i fer publicitat de la celebració d’una consulta popular, per decidir el futur d’aquests projectes urbanístics en el nostre municipi.
 
  1. Que el resultat de la consulta popular sigui vinculant.