Llançà

Ajuntament

Esmenes al nou REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM) de l’Ajuntament de Llançà
SOL·LICITEM
 
Que s’admetin novament com a presentades les següents esmenes al nou REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL de l’Ajuntament de Llançà.
 
 
Segons acords aprovats en sessió plenària de 01/02/2012 de la Moció per a l’actualització i modificació del ROM (Reglament Orgànic Municipal)”, el Grups Municipals d’Unió Llannçanenca – AM (ERC) i Iniciativa per Catalunya Verds participaran activament en la millora del Reglament Orgànic Municipal, aportant les següents ESMENES:
 
 
Article 5
 
Afegir dins la relació d’organització complementària potestativa els “Òrgans de participació sectorial” previstos en l’article 62 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant DL 2/2003).
 
 
Article 10 d)
 
Eliminar totes les referències a la fórmula de presa o jurament i els efectes que s’hi preveuen si aquesta no s’ajusta al text.
 
El redactat implica una coerció per part del mateix Ajuntament a les fórmules habitual de jurament o promesa.
 
 
Article 31 d)
 
Modificar el subratllat per “o en altres llocs per obligacions del càrrec i en aquell percentatge de dedicació que s’aprovi per acord de Ple”.
 
No té sentit fixar que la tasca es desenvoluparà en l’edifici de l’Ajuntament atès que les tasques d’un regidor poden no ser en aquest edifici. Tampoc  es pot fixar un mínim d’hores setmanals atès que les funcions polítiques poden requerir multiplicitat de fórmules horàries a diferència del personal amb horari comú.
 
 
 
 
Article 32.
 
Modificar el segon paràgraf per:
 
“En aquest acord, el Ple determinarà el percentatge de dedicació dels Regidors i Regidores als quals se’ls reconegui el règim de dedicació parcial”.
 
 
Article 39.
 
Eliminar el redactat sobre els supòsits en que no es perdrà la condició de regidor. Els supòsits de pèrdua ja delimiten aquells en que aquesta no es produirà.
 
 
Article 40
 
Afegir un 40.3 que estableixi el dret a ser convocat i prendre part en les sessions de Junta de Govern Local on es tractin assumptes que hagin estat delegats pel Ple.
 
Tot això de conformitat amb la sentència 161/2013 , de 26 de setembre de 2013, del Tribunal Constitucional.
 
 
Article 42
 
Proposta de manteniment de l’article 42 amb l’afegit dels tres punts de l’article 43 referits a la fonamentació de la denegació de la informació i el primer paràgraf de l’article 44 referit  al dret d’obtenir còpies dels documents municipals. Considerant que les parts rebutjades dels articles 43 i 44 vulneren la transparència democràtica imprescindible en una institució de caràcter públic on l’ informació hauria de ser
 
bastament d’accés directe pel conjunt de la Corporació. En aquest sentit, l’article 45 passaria a ser l’article 43 i el darrer del Capítol I.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 42.4
 
Eliminar la referència a “ordenances i reglaments municipals que es trobin en vigor” . L’article 155.5 del DL 2/2003 estableix que els ciutadans poden consultar les ordenances i reglaments municipals sense límit per raó de vigència. No té sentit fixar aquest límit per als regidors, per raó del caràcter públic d’aquesta informació i per raó que les ordenances i reglaments vigents en exercicis anteriors es mantenen publicades en butlletins oficials.
 
 
Article 58
 
Eliminar l’article. S’excedeix respecte les limitacions legalment vigents i regulats, per exemple, en l’article 13 del ROF, quan estableix:
 
En el supuesto de tales retribuciones, su percepción será incompatible con la de cualquier otra retribución con cargo a los Presupuestos de las Administraciones Públicas y de los Entes, Organismos y Empresas de ellas dependientes.
3. El reconocimiento de la dedicación exclusiva a un miembro de la Corporación exigirá la dedicación preferente del mismo a las tareas propias de su cargo, sin perjuicio de otras ocupaciones marginales que, en cualquier caso, no podrán causar detrimento a su dedicación a la Corporación. En el caso de que tales ocupaciones sean remuneradas, se requerirá una declaración formal de compatibilidad por parte del Pleno de la entidad local.
En qualsevol cas l’article 59 ja contempla el respecte al règim d’incompatibilitats vigent.
 
 
Article 61
 
En concordança amb l’article 40 (participació de tots els regidors en la Junta de Govern Local) eliminar “dels que formin part”.
 
 
Article 62
 
Les retribucions aprovades per Ple hauran de ser condicionades pel criteri l’obligatorietat d’assistència en comptes d’estar subjectes a la discrecionalitat que suposa el fet de valorar una falta d’assistència justificada i/o la possibilitat de l’Alcalde de sancionar o no segons el seu criteri.
 
 
Article 63
 
Afegir com a òrgan complementari els “òrgans de participació sectorial”.
 
 
 
Article 66 1 1.7
 
Eliminar l’apartat 1.7. La competència per a concertar operacions de crèdit no és en cap cas indelegable en la normativa actual.
 
A banda que aquest paràgraf s’ha posat per error, atès que la concertació d’operacions de crèdit correspon al Ple, exceptuant les d’import inferior al 10% que si que pot competir a l’Alcalde.
 
 
Article 73
 
Addicionar el paràgraf relatiu a la convocatòria i participació de tots els regidors en la Junta de Govern Local quan en aquesta s’hi tractin assumptes delegats pel Ple.
 
 
Article 84
 
Eliminar el darrer paràgraf.
 
D’acord amb l’article 50.2 del DL 2/2003 “Si no hi ha cap acord del ple que reguli el contrari, per cada llista electoral sols es pot constituir un grup municipal” i acte seguit, en l’article 50.3 es diu que “Sols el regidor o regidors d’una mateixa llista electoral poden constituir grup municipal”.
 
Tot i considerant que els regidors d’una coalició  que abandonin aquesta han de mantenir els dret individuals, cal considerar que no haurien d’adquirir nous drets com a grup polític d’acord amb el redactat de la norma citada.
 
A banda, en cas de fer-ho, es crea un greuge respecte els regidors que abandonin llistes electorals no creades mitjançant coalicions.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTOL III, ORGANITZACIÓ COMPLEMENTÀRIA
 
 
Afegir la secció quarta, reguladora dels òrgans de participació sectorial, d’acord amb el text previst en el DL 2/2003.
 
 
Article 100
 
Eliminar els dos paràgrafs finals, per ser contraris a l’article 98 a) del DL 2/2003
 
 
Article 102
 
Els Decrets d’Alcaldia han de figurar com a assabentats a l’ordre del dia de les sessions plenàries i han d’incorporar un resum explicatiu i la possibilitat de debat.
 
 
Article 102 Paràgraf 14
 
Eliminar pel mateix motiu anterior.
 
 
Article 104
 
 Afegir l’apartat de Participació Ciutadana al final del Ple, sense remetre a la seva regulació en una nova proposta d’article, entenent que aquest estarà vinculat al consens de tots els grups municipals en la futura discussió d’esmenes en sessió plenària.
 
 
Article 107
 
 La modificació de l’últim paràgraf, sota el criteri del lliure accés a l’ informació, en considerar que les sessions del Ple no han de ser degudament destruïdes pel Secretari Municipal a efectes de poder ésser consultades i millorar la correcta transparència de la informació municipal.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 108
 
Afegir un 8è punt referent a la participació ciutadana: “Té la mateixa naturalesa que una pregunta en els termes que planteja el Reglament amb la particularitat que estarà formulada per un ciutadà/na, presentada per escrit, amb un mínim de 48 hores d’antelació i on hi consti una motivació justificada de la intervenció.”
 
 
Article 109
 
La supressió d’una part del segon paràgraf, per incompatibilitat amb la participació ciutadana.
 
 
Article 113
 
Una modificació ens els terminis per la intervenció en el Ple, corresponent ha canviar 5 minuts generals i 3 per al·lusions a 10 i 6 minuts respectivament. Així com, que la reducció o ampliació per raó d’importància i transcendència haurà de comptar necessariament amb el consens dels Regidors assistents. A més dels terminis de deliberació que tindrà la participació ciutadana al Ple.
 
 
Article 120
 
Eliminar els paràgrafs relatius a la no acceptació de mocions, per suposar en excés limitadores al dret dels grups municipals a presentar aquest tipus d’acords als plens municipals.
 
 
Article 121
 
Afegir l’obligació de respondre els precs i les preguntes a l’Alcalde/essa o Regidor/es a efectes d’evitar la demora i incompliment dels terminis que s’estableixen.
 
 
Article 122
 
Afegir un paràgraf d’acord amb els antecedents descrits en l’article 40.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 143
 
Substituir un terç del nombre de membres legals de la corporació per un grup municipal o regidor no adscrit.
 
 
Article 159
 
Afegir un punt 11è. fixant el dret dels ciutadans a participar, a títol individual, en els òrgans de participació sectorial
 
 
Article 163
 
 
Afegir un punt 7è. Per a fixar el dret de les entitats a integrar-se en els òrgans de participació sectorial