Malgrat de Mar

Totes les notícies

Joaquim Albert ERC

EL POBLE, LA PEÇA CLAU

Aquest any sí! Després d'un 2020 sense festa major ni cap alternativa que la substituís, aquest any, per Sant Roc, estem gaudint de la nostra festa major. Ens arriba amb una situació epidemiològica molt complicada, però també en un moment clau. I és que un any després del naixement del concepte #CulturaSegura tenim prou precedents que demostren que les activitats culturals, si es fan bé, són compatibles amb la pandèmia. I no només això, sinó que són més que necessàries per seguir reactivant la vida social i l'estat emocional de tots els malgratencs i malgratenques. Creieu-me quan dic que una de les millors eines de cura és la cultura. Com es habitual la Festa Major arriba de la mà de les associacions, entitats i veïns i veïnes del municipi, que, com no podria ser d'altra manera, estan preparats i amb més ganes que mai per tirar endavant totes les activitats programades. Sempre ho fan, de fet recentment ho hem vist amb els Empestats, que ni la pluja ni la pandèmia els ha aturat. I ho estem veient i ho seguirem veient aquesta Festa Major amb els Geganters, els Diables, el GEM i el seu Miner de Ferro, la Gimcana amb bicicleta o el concert de l'Atzavara, entre altres. Ells, les entitats i els veïns i veïnes, són el verdader motor vital d'aquest i molts municipis. Mai els hi podrem estar prou agraïts. Però no només en el camp cultural porta el timó la gent del poble. Si no també en la defensa del patrimoni o els drets fonamentals. Alguns exemples passats són les mobilitzacions per salvar la Torre de la Vídua de can Sala i l'arbreda de la riera de Can Feliciano, o, en el que seria la demostració de mobilització ciutadana més important dels últims temps, la defensa al dret a decidir de l'1 d'octubre de 2017. És per aquests motius que des d'Esquerra Republicana de Catalunya a Malgrat de Mar fa anys que treballem, i no ens cansarem mai, per aconseguir nous espais de participació ciutadana on escoltar i donar veu al poble, i així poder animar als veïns i veïnes a prendre partit del dia a dia de la vila.

Bebe Malgrat de Mar

COMUNICAT: EN REBUIG A LA CONTRACTACIÓ DE L'ARTISTA BEBE

Des d'ERC mostrem el nostre rebuig a la contractació de l'artista Bebe en el marc dels concerts anomenats "Sons al Parc-Concerts Joves d'Estiu", programats per al dia 13 d'agost al parc Francesc Macià. Al ple del mes de juny del 2020 es va aprovar, amb el vot a favor de totes les forces representades al consistori, declarar Malgrat de Mar municipi feminista. Ara, un any més tard, la regidoria de joventut i la d'igualtat contracten a l'artista Bebe anunciant-ho com "un concert de marcat caràcter feminista". Aquest fet topa frontalment amb la defensa dels postulats feministes que vàrem aprovar ara fa un any, ja que la cantant Bebe, sense amagar-se'n, predica obertament unes idees molt allunyades del moviment feminista. Declaracions com: "..un montón de descerebradas..", referint-se a les que sortim al carrer a manifestar-nos el 8M, o "...las mujeres pierden mucho el tiempo con la lucha feminista." són de domini públic als seus perfils socials i compareixences públiques. Fet que demostra que aquesta persona no és de "marcat caràcter feminista". Paral·lelament s'embolcalla aquest concert com un esdeveniment dirigit a les joves i els joves de Malgrat de Mar en substitució a les Barraques de Festa Major. Però la realitat és ben diferent. Bebe fa més de cinc anys que no treu un disc al mercat, i totes sabem que és una artista que connecta més amb la generació de principis dels anys vuitanta que no pas amb el jovent d'avui dia, que la coneixen poc o directament no la coneixen. És per aquest motiu que considerem un error que aquesta actuació es financi amb els diners del pressupost destinats a fer activitats per les joves i els joves del municipi. Si el consistori vol fer activitats culturals per aquest segment de públic més adult, considerem oportú que els diners surtin d'una altra regidoria com pot ser cultura o promoció econòmica, però de joventut NO! Queda demostrat doncs que és un concert pensat en clau política per complaure una part de l'electorat socialista, sense cap pretensió de complir amb els objectius d'aquest, que són: oferir una oferta musical jove en substitució a les Barraques de Festa Major i donar veu a artistes compromeses amb la igualtat de gènere.

Lloguer Malgrat de Mar

PROMOVEM LA DECLARACIÓ D’ÀREA AMB MERCAT D’HABITATGE TENS DEL MUNICIPI

Les problemàtiques derivades a l’accés a un habitatge digne a preus accessibles no és nova. Quan no hem superat els efectes de la crisi iniciada el 2007 i l’esclat de la bombolla immobiliària, se suma una nova bombolla immobiliària, aquesta vegada centrada en l’alça dels preus del lloguer arribant a cotes impagables per a la majoria. La pèrdua constant de poder adquisitiu, l’augment de preus del lloguer i la crisi econòmica derivada de la pandèmia de la Covid-19, provoquen una crisi habitacional en constant creixement que ha esdevingut una crisi sistèmica. Aquesta va ser una de les principals motivacions de l’aprovació, el passat setembre de 2020, de la Llei 11/2020, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatges (DOGC núm. 8229, de 21/9/2020), després de mesos de debat i gràcies a l’impuls de la ciutadania i entitats a favor del dret de l’habitatge, com el Sindicat de Llogateres, i amb el lideratge del Departament de Justícia. Aquesta llei, també coneguda com a llei de contenció de preus del lloguer, busca limitar els preus dels lloguers a Catalunya, i permet regular-los en les zones on estan especialment disparats. La llei fixa topalls al lloguer en els municipis del país on més dificultats hi ha per accedir a l'habitatge per oferta-demanda. Són les anomenades zones d'habitatge tens. Per a aplicar-se de manera immediata, es van establir directament i transitòriament determinades àrees de mercat d’habitatge tens, amb la vigència d’un any. D’aquesta manera, en l’annex de la llei consten seixanta municipis que tenien índexs de referència de preus en què el lloguer havia sofert un increment superior al 20 per cent entre 2014 i 2019, amb una població superior als 20.000 habitants o bé pertanyents a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La inclusió en l’annex va ser deguda, segons el preàmbul de la llei, a donar una resposta urgent a la situació d’emergència en matèria d’habitatge, agreujada pels efectes econòmics derivats de la pandèmia.

Camins i Corriols Malgrat de Mar

PROPOSTA PER LA PROTECCIÓ I RECUPERACIÓ DELS CAMINS DE TITULARITAT MUNICIPAL DE MALGRAT DE MAR.

“Si bé un camí públic pot tenir la consideració de bé patrimonial, en la immensa majoria dels casos els camins públics són bens de domini públic. Per tant són inalienables, inembargables, imprescriptibles, exempts de registre i no tributen. D’altra banda, els camins públics no són servituds de pas, car el seu sòl és públic. En aquest sentit són equiparables a places, carrers i carreteres. Un camí públic té, doncs, una personalitat jurídica ben definida amb independència de llur titularitat (municipal o autonòmica), ús específic (veïnal, rural, etc.), o característiques morfològiques (camí asfaltat, pista, camí de bast, corriol, etc.). La imprescriptibilitat dels camins públics els atorga una extraordinària persistència jurídica. Encara que el camí quedi en desús, s’embosqui, o es destrueixi físicament, ni que passin vint-i cinc, trenta, o més anys, jurídicament segueix existint.” Inventari de camins municipals de Malgrat de Mar. PART I: ASPECTES INTRODUCTORIS 1.5. Naturalesa jurídica dels camins. Camins públics. En data 10 d’abril de 2008 el Ple de l’Ajuntament aprovà de manera definitiva l’inventari de camins municipals de Malgrat de Mar. La realització i el disseny de l’inventari es guià pels següents criteris: a) Exhaustivitat. L’inventari recull tots els camins de titularitat pública que s’han pogut documentar. b) Fiabilitat. L’inventari s’ha realitzat mitjançant l’aplicació de tècniques d’anàlisi territorial. c) Precisió. L’inventari s’ha realitzat sobre ortoimatges en color i mapa topogràfic a escala 1:5000. d) Compliment legal. L’inventari compleix amb les prescripcions legals que estableix el Reglament del patrimoni dels ens locals (Decret 336/1988). e) Defensa jurídica. La categorització de la titularitat dels vials es basa en dades objectivables i en l’aplicació de la doctrina jurídica vigent, a partir de la realitat genètica i funcional dels camins que integren la xarxa.

Energia Solar Malgrat de Mar

VOLEM INCENTIVAR LA IMPLANTACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM AMB ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

El Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic (IPCC) fundat en 1988,ha publicat cinc informes que confirmen l’evidència dels canvis en el clima i la seva correlació directa amb l’activitat humana. En ell es conclou que l’origen de l’escalfament global i del consegüent canvi climàtic, és avui inqüestionable i és fonamentalment antròpic, amb un rang de probabilitats superior al 95%. La seva causa principal és, essencialment, les emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) provocats per l’ús de combustibles fòssils i el canvi en els usos del sòl i l’agricultura. La Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic determina que les mesures que s'adoptin en matèria d'energia han d'anar encaminades a la transició energètica cap a un model 100% renovable, desnuclearitzat i descarbonitzat, neutre en emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, que redueixi la vulnerabilitat del sistema energètic català i garanteixi el dret a l'accés a l'energia com a bé comú, i concretament han d'anar encaminades, entre altres objectius a impulsar un model energètic en què el consum de combustibles fòssils tendeixi a ser nul, per tal que el 2030 es pugui assolir el 50% de participació de les energies renovables en el sistema elèctric català per a poder arribar al 100% de renovables el 2050. Aquesta llei reconeix que els ens locals són corresponsables en l’assoliment de les finalitats identificades i afirma també la necessitat d’adoptar mesures de caràcter normatiu que afavoreixin l’autoconsum energètic a partir d’energies renovables. El “Pla d’Acció per a l’energia sostenible i el clima del municipi de Malgrat de Mar”, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 19-10-2017 preveu, com una línia d’acció, la incentivació de les instal·lacions de producció elèctrica autònoma amb energia fotovoltaica al sector privat (domèstic i d’activitats econòmiques). També detecta que el municipi compta amb un parc d’habitatges on predomina la tipologia unifamiliar (els edificis amb 1 o 2 habitatges representen tres quartes parts del parc) la qual cosa pot afavorir la implantació d’energies renovables per a l’autoconsum.

Serveis Neteja Malgrat de Mar

CONTRACTACIÓ SERVEI NETEJA VIÀRIA I PLATGES

En la sessió del Ple celebrada el passat dijous es va aprovar inicialment la contractació del servei de Neteja Viària i de les Platges de Malgrat de Mar per 8 anualitats. Aquest contracte s’havia començat a treballar el 2018 per l’anterior govern municipal, del qual en formàvem part, iniciant  l’1 de febrer del 2019 els tràmits per la licitació.  Des del Grup Municipal d’ERC vam emetre vot d’ABSTENCIÓ pels següents motius: 1- Els criteris a tenir en compte, a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat-preu s’han modificat de manera substancial en relació als què proposàvem el 2018. En aquest sentit, es pot comprovar l’actual preponderància del preu ofert sobre altres criteris com reforçar l’actuació davant necessitats específiques de neteja en l’espai públic. També es palpable la disminució en la puntuació de l’adopció de criteris mediambientals, així com la dels mitjans materials i maquinària. 2- El control del servei. Els plecs de condicions aprovats assenyalen una línia continuista pel que fa a la funció inspectora de l’Ajuntament sobre la qualitat del servei prestat per la concessionària.  Aquesta qüestió ens preocupa en gran manera, atès que s’ha demostrat que sense un adequat control, la prestació del servei no es fa en les millors condicions. El servei de neteja ha d’estar a l’alçada de l’esforç dels veïns i veïnes contribuents, que són finalment els qui el paguen. És per això que demanem a l’actual govern que reforci els recursos dedicats a aquesta funció de control i inspecció del servei. D’altra banda valorem i agraïm el bon treball fet pel personal de l’Ajuntament que ha intervingut en aquest contracte, per les seves característiques, complex i laboriós.  

CUIDEM MALGRAT DE MAR

CUIDEM EL MEDI

ERC redueix els components contaminants en el material de campanya electoral. En aquesta campanya a les eleccions al Parlament ERC està utilitzant cartells fabricats amb cartró reciclat i tractat, una opció molt més respectuosa amb el medi ambient que els emprats habitualment en les darreres campanyes fabricats amb materials derivats del petroli. Si bé la implementació d’aquest tipus de cartells, obtinguts per mitjà de processos de reciclatge, afecta un 15% dels utilitzats, el compromís d’Esquerra Republicana és augmentar-ne l’ús de manera notòria a curt termini. L’objectiu és el de seguir avançant en la reducció de l’impacte en el medi produït pels materials emprats en les campanyes electorals. En aquest sentit, els republicans malgratencs també hem reduït, gairebé a la meitat, el nombre total de cartells a l’espai públic, passant dels 60 emprats en les eleccions al Parlament del desembre del 2017 als 35 actuals.

INVERSIONS MALGRAT DE MAR 2020

PASSEM COMPTES - INVERSIONS 2020

Passem comptes de les inversions en obra pública del govern municipal durant el 2020. Quines són les darreres execucions d’obres de l’ any, algunes d’elles enllestides i altres en obres?  Ferm del Carrer Sant Esteve. Cost adjudicat 35.183,37€  Plaça de la família Maristany. Cost adjudicat 27.482,16€  Plaça Fèlix Cardona. Cost adjudicat 109.748,20€  Plaça Pere III . Cost previst 74.242,66€  Placeta del Passatge de Rigoberta Menchú. Cost no fet públic. Què més es preveia inicialment pel que fa a obra pública en el pressupost elaborat pel 2020? Executades i obertes a l’ús públic:  Platja per gossos.  Nova pista de jocs al Parc F. Macià.  Zona de jocs infantil al Barri de Can Viader.  Millora del carril bici av. Costa Brava-Països Catalans. *La majoria són d’una execució poc complexa i tenen un cost al voltant dels 25.000€. Quines eren les inversions a desenvolupar el 2020 amb càrrec al superàvit del 2019?  Urbanització del carrer Verge de Montserrat.  Rehabilitació i millores del centre cultural.  Millores a les pistes d’atletisme.  Desenvolupament de la II fase de la pista polivalent.  Obres de canalització del carrer Indústria.  Construcció d’un nou bloc de nínxols.  Inversions de pressupostos participatius. *No s’ha iniciat l’execució de cap d’aquestes propostes. L’estat de les mateixes és divers i passa des de l’adjudicada construcció del nou bloc de nínxols, fins la renúncia del govern a impulsar el projecte d’urbanització del carrer Verge de Montserrat. Quin és el balanç de l’obra pública executada el 2020? A falta dels detalls que ens aportarà el tancament definitiu de l’exercici, observem una tendència a la baixa preocupant de la inversió en obra pública aquest passat 2020. Aquest fet no ha estat provocat, en cap cas, per la manca de capacitat financera. Tenint en compte que una de les voluntats expressada amb més èmfasi pel govern era la de crear llocs de treball per mitjà de l’execució d’obra pública, podem concloure que el grau d’acompliment de compromisos ha estat del tot insatisfactori.

Enterraments musulmans Malgrat de Mar

MOCIÓ SOBRE LES INHUMACIONS DE COL·LECTIUS MINORITARIS I EL DRET A SER ENTERRAT SEGONS LES SEVES CONVICCIONS, ÈTIQUES O ESPIRITUALS.

El pluralisme religiós formula nous reptes en la regulació pública de la diversitat. La presència de noves expressions religioses en l’espai públic genera un seguit de reptes per a l’Administració local. L’encaix social del pluralisme religiós en l’àmbit de la gestió de la mort suposa la facilitació d’una sèrie de serveis específics, o el reconeixement de les sensibilitats expressades pels difunts de col·lectius minoritaris per tal de garantir que la seva singularitat pugui ser respectada. Aquesta qüestió reposa inevitablement sobre la defensa de la garantia del dret a ser enterrat segons les seves pròpies conviccions, ja siguin aquestes ètiques o espirituals. La importància de la comunitat musulmana al nostre municipi denota la necessitat de donar solució a l’enterrament dels malgratencs i malgratenques. Bona part de la comunitat musulmana catalana i mlagratenca és migrada, la qual cosa ha fet que durant anys hagin optat majoritàriament per la repatriació dels difunts als països d’origen. La pràctica sistemàtica de la repatriació ha contribuït a invisibilitzar la mort dels musulmans al nostre país. Si els cementiris poden ser considerats llocs on s’escenifica i es preserva la memòria dels difunts, aquesta escassetat d’espais dedicats als difunts musulmans i la no-presència dels seus cossos és una forma manifesta d’invisibilització i exclusió de l’islam dels nostres llocs de memòria. La preferència per la repatriació apareix en debats sobre la diversitat religiosa com un argument per a no donar prioritat a la qüestió sobre el ritus fúnebre musulmà a Catalunya malgrat la seva gran importància simbòlica. Contribueix, a més a més, a perpetuar l’associació de l’islam i la mort dels musulmans amb la immigració més que situar-la dins els debats sobre els drets cívics i la pluralitat religiosa. Donar opció a enterrar els difunts a la nostra ciutat segons els ritus propis dels diversos ritus religiosos, tant si aquest dret és usat com si no, és una manera de manifestar la inclusió d’aquestes opcions religioses i rituals en un dels moments més transcendents de la vida d’un individu.