Malgrat de Mar

Totes les notícies

Energia Solar Malgrat de Mar

VOLEM INCENTIVAR LA IMPLANTACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM AMB ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

El Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic (IPCC) fundat en 1988,ha publicat cinc informes que confirmen l’evidència dels canvis en el clima i la seva correlació directa amb l’activitat humana. En ell es conclou que l’origen de l’escalfament global i del consegüent canvi climàtic, és avui inqüestionable i és fonamentalment antròpic, amb un rang de probabilitats superior al 95%. La seva causa principal és, essencialment, les emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) provocats per l’ús de combustibles fòssils i el canvi en els usos del sòl i l’agricultura. La Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic determina que les mesures que s'adoptin en matèria d'energia han d'anar encaminades a la transició energètica cap a un model 100% renovable, desnuclearitzat i descarbonitzat, neutre en emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, que redueixi la vulnerabilitat del sistema energètic català i garanteixi el dret a l'accés a l'energia com a bé comú, i concretament han d'anar encaminades, entre altres objectius a impulsar un model energètic en què el consum de combustibles fòssils tendeixi a ser nul, per tal que el 2030 es pugui assolir el 50% de participació de les energies renovables en el sistema elèctric català per a poder arribar al 100% de renovables el 2050. Aquesta llei reconeix que els ens locals són corresponsables en l’assoliment de les finalitats identificades i afirma també la necessitat d’adoptar mesures de caràcter normatiu que afavoreixin l’autoconsum energètic a partir d’energies renovables. El “Pla d’Acció per a l’energia sostenible i el clima del municipi de Malgrat de Mar”, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 19-10-2017 preveu, com una línia d’acció, la incentivació de les instal·lacions de producció elèctrica autònoma amb energia fotovoltaica al sector privat (domèstic i d’activitats econòmiques). També detecta que el municipi compta amb un parc d’habitatges on predomina la tipologia unifamiliar (els edificis amb 1 o 2 habitatges representen tres quartes parts del parc) la qual cosa pot afavorir la implantació d’energies renovables per a l’autoconsum.

Serveis Neteja Malgrat de Mar

CONTRACTACIÓ SERVEI NETEJA VIÀRIA I PLATGES

En la sessió del Ple celebrada el passat dijous es va aprovar inicialment la contractació del servei de Neteja Viària i de les Platges de Malgrat de Mar per 8 anualitats. Aquest contracte s’havia començat a treballar el 2018 per l’anterior govern municipal, del qual en formàvem part, iniciant  l’1 de febrer del 2019 els tràmits per la licitació.  Des del Grup Municipal d’ERC vam emetre vot d’ABSTENCIÓ pels següents motius: 1- Els criteris a tenir en compte, a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat-preu s’han modificat de manera substancial en relació als què proposàvem el 2018. En aquest sentit, es pot comprovar l’actual preponderància del preu ofert sobre altres criteris com reforçar l’actuació davant necessitats específiques de neteja en l’espai públic. També es palpable la disminució en la puntuació de l’adopció de criteris mediambientals, així com la dels mitjans materials i maquinària. 2- El control del servei. Els plecs de condicions aprovats assenyalen una línia continuista pel que fa a la funció inspectora de l’Ajuntament sobre la qualitat del servei prestat per la concessionària.  Aquesta qüestió ens preocupa en gran manera, atès que s’ha demostrat que sense un adequat control, la prestació del servei no es fa en les millors condicions. El servei de neteja ha d’estar a l’alçada de l’esforç dels veïns i veïnes contribuents, que són finalment els qui el paguen. És per això que demanem a l’actual govern que reforci els recursos dedicats a aquesta funció de control i inspecció del servei. D’altra banda valorem i agraïm el bon treball fet pel personal de l’Ajuntament que ha intervingut en aquest contracte, per les seves característiques, complex i laboriós.  

CUIDEM MALGRAT DE MAR

CUIDEM EL MEDI

ERC redueix els components contaminants en el material de campanya electoral. En aquesta campanya a les eleccions al Parlament ERC està utilitzant cartells fabricats amb cartró reciclat i tractat, una opció molt més respectuosa amb el medi ambient que els emprats habitualment en les darreres campanyes fabricats amb materials derivats del petroli. Si bé la implementació d’aquest tipus de cartells, obtinguts per mitjà de processos de reciclatge, afecta un 15% dels utilitzats, el compromís d’Esquerra Republicana és augmentar-ne l’ús de manera notòria a curt termini. L’objectiu és el de seguir avançant en la reducció de l’impacte en el medi produït pels materials emprats en les campanyes electorals. En aquest sentit, els republicans malgratencs també hem reduït, gairebé a la meitat, el nombre total de cartells a l’espai públic, passant dels 60 emprats en les eleccions al Parlament del desembre del 2017 als 35 actuals.

INVERSIONS MALGRAT DE MAR 2020

PASSEM COMPTES - INVERSIONS 2020

Passem comptes de les inversions en obra pública del govern municipal durant el 2020. Quines són les darreres execucions d’obres de l’ any, algunes d’elles enllestides i altres en obres?  Ferm del Carrer Sant Esteve. Cost adjudicat 35.183,37€  Plaça de la família Maristany. Cost adjudicat 27.482,16€  Plaça Fèlix Cardona. Cost adjudicat 109.748,20€  Plaça Pere III . Cost previst 74.242,66€  Placeta del Passatge de Rigoberta Menchú. Cost no fet públic. Què més es preveia inicialment pel que fa a obra pública en el pressupost elaborat pel 2020? Executades i obertes a l’ús públic:  Platja per gossos.  Nova pista de jocs al Parc F. Macià.  Zona de jocs infantil al Barri de Can Viader.  Millora del carril bici av. Costa Brava-Països Catalans. *La majoria són d’una execució poc complexa i tenen un cost al voltant dels 25.000€. Quines eren les inversions a desenvolupar el 2020 amb càrrec al superàvit del 2019?  Urbanització del carrer Verge de Montserrat.  Rehabilitació i millores del centre cultural.  Millores a les pistes d’atletisme.  Desenvolupament de la II fase de la pista polivalent.  Obres de canalització del carrer Indústria.  Construcció d’un nou bloc de nínxols.  Inversions de pressupostos participatius. *No s’ha iniciat l’execució de cap d’aquestes propostes. L’estat de les mateixes és divers i passa des de l’adjudicada construcció del nou bloc de nínxols, fins la renúncia del govern a impulsar el projecte d’urbanització del carrer Verge de Montserrat. Quin és el balanç de l’obra pública executada el 2020? A falta dels detalls que ens aportarà el tancament definitiu de l’exercici, observem una tendència a la baixa preocupant de la inversió en obra pública aquest passat 2020. Aquest fet no ha estat provocat, en cap cas, per la manca de capacitat financera. Tenint en compte que una de les voluntats expressada amb més èmfasi pel govern era la de crear llocs de treball per mitjà de l’execució d’obra pública, podem concloure que el grau d’acompliment de compromisos ha estat del tot insatisfactori.

Enterraments musulmans Malgrat de Mar

MOCIÓ SOBRE LES INHUMACIONS DE COL·LECTIUS MINORITARIS I EL DRET A SER ENTERRAT SEGONS LES SEVES CONVICCIONS, ÈTIQUES O ESPIRITUALS.

El pluralisme religiós formula nous reptes en la regulació pública de la diversitat. La presència de noves expressions religioses en l’espai públic genera un seguit de reptes per a l’Administració local. L’encaix social del pluralisme religiós en l’àmbit de la gestió de la mort suposa la facilitació d’una sèrie de serveis específics, o el reconeixement de les sensibilitats expressades pels difunts de col·lectius minoritaris per tal de garantir que la seva singularitat pugui ser respectada. Aquesta qüestió reposa inevitablement sobre la defensa de la garantia del dret a ser enterrat segons les seves pròpies conviccions, ja siguin aquestes ètiques o espirituals. La importància de la comunitat musulmana al nostre municipi denota la necessitat de donar solució a l’enterrament dels malgratencs i malgratenques. Bona part de la comunitat musulmana catalana i mlagratenca és migrada, la qual cosa ha fet que durant anys hagin optat majoritàriament per la repatriació dels difunts als països d’origen. La pràctica sistemàtica de la repatriació ha contribuït a invisibilitzar la mort dels musulmans al nostre país. Si els cementiris poden ser considerats llocs on s’escenifica i es preserva la memòria dels difunts, aquesta escassetat d’espais dedicats als difunts musulmans i la no-presència dels seus cossos és una forma manifesta d’invisibilització i exclusió de l’islam dels nostres llocs de memòria. La preferència per la repatriació apareix en debats sobre la diversitat religiosa com un argument per a no donar prioritat a la qüestió sobre el ritus fúnebre musulmà a Catalunya malgrat la seva gran importància simbòlica. Contribueix, a més a més, a perpetuar l’associació de l’islam i la mort dels musulmans amb la immigració més que situar-la dins els debats sobre els drets cívics i la pluralitat religiosa. Donar opció a enterrar els difunts a la nostra ciutat segons els ritus propis dels diversos ritus religiosos, tant si aquest dret és usat com si no, és una manera de manifestar la inclusió d’aquestes opcions religioses i rituals en un dels moments més transcendents de la vida d’un individu.

Director General Malgrat de Mar

IMPUGNAT EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER CONTRACTAR EL NOU DIRECTOR GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE MALGRAT

A la polèmica de dotar la plantilla de l’Ajuntament amb una plaça de Director General amb un salari se n’hi afegeix ara una de nova. Segons publica l’emissora veïna Ràdio Palafolls, el procés de selecció d’aquesta plaça ha estat impugnat per un dels dos aspirants finals. http://www.radiopalafolls.cat/2020/12/19/impugnat-el-proces-de-seleccio-per-contractar-el-nou-director-general-de-lajuntament-de-malgrat/ L’Ajuntament assegura en la mateixa noticia que està a l’espera d’un informe jurídic de la Diputació de Barcelona per tal de continuar amb la selecció. D’entrada, sobta que el govern s’expressi en aquests termes, donat que podem interpretar que es dona per fet que aquest informe jurídic permetrà continuar la selecció i es descarta que pugui succeir el contrari. Des d’Esquerra Republicana volem denunciar, un cop més, la opacitat amb la que el govern ha tractat aquest assumpte. No entenem que amb la polèmica generada a la població per la incorporació d’un perfil d’aquestes característiques i d’un salari elevat (95.000 euros/any), s’hagi conduit d’aquesta manera, tant poc transparent envers els Grups a l’oposició, aquest procés selectiu. Volem recordar que el nostre posicionament a la creació d’aquest lloc directiu ha estat sempre contrari. Ja en els inicis de l’anterior mandat, el govern de PSC i JuntsxMalgrat va intentar crear-lo, frenant-se aquesta creació de plaça pel govern de coalició sobiranista. Des d’Esquerra es va defensar en aquell moment la provisió de la plaça vacant a la plantilla d’enginyer municipal, entenent que aquesta incorporació pal·liava en gran mesura els dèficits en recursos tècnics de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. També reiterar que l’Ajuntament ha fet front, des de l’entrada del nou govern el juliol de 2019, ha un augment de més del 30% d’augment de salaris dels regidors de govern. Entenem que hi són per dirigir les regidories i l’Ajuntament, i que aquesta manera d’actuar encara justifica menys l’augment de sou que es van assignar.

Pressupost 2021 Malgrat de Mar

ERC S'ABSTÉ EN L'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PEL 2021

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana va fer un vot d’abstenció davant la proposta de pressupost pel 2021 presentada a aprovació pel govern de PSC i Malgrat Ens Mou. La nostra posició de vot es fonamenta en: La falta d’augment dels recursos destinats a ajudar directament aquells sobre qui la pandèmia afecta social i econòmicament. En aquest sentit, es fa difícil valorar positivament  la sensibilitat social d’un govern bipartit en el que es fa evident, a mesura que avança el mandat, la pèrdua de pes del PSC  tot i ser-ne la força majoritària i amb diferència.  En un pressupost que augmenta 2,9 milions d'euros en relació al de 2020, trobem del tot insuficient un augment de 3.000 euros en aquests ajuts socials  directes cap a la població que més pateix el context de crisi actual.   És un pressupost que augmenta les inversions en 3,1 milions d'euros respecte al d’aquest 2020. Aquest augment s’aconsegueix en gran mesura amb la previsió d’un crèdit bancari de 2,8 milions d’euros.    Les inversions urbanístiques suposen gairebé el 60% del total d’inversions i les d’equipaments culturals i educatius un 15% més, el que mostra el pes cada cop més creixent del soci minoritari Malgrat ens Mou que és el que gestiona aquestes inversions.   Es destinen 400.000 mil euros a la instal·lació d’un camp de futbol a l’interior de les pistes d’atletisme, no tenint cap previsió sobre l’adaptació a la mida reglamentària de 400 metres de  la pista d’atletisme, demanda llargament reclamada per tal de fer homologables les marques atlètiques i viable l’organització de competicions oficials.   Només es dota amb 100.000 euros el pressupost 2021 per la participació de la ciutadania. Recordem que amb ERC gestionant la Participació, el 2018 i 2019 es van dur a terme processos participatius dotats amb 180.000 i 130.000 euros.   Novament el govern porta a aprovació propostes, en aquest cas el mateix pressupost general de l’Ajuntament, procedint de manera incorrecta i lesiva per la funció que hem de desenvolupar els regidors a l’oposició.

Recuperació Econòmica Malgrat de Mar

LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL NO S'ATURA

Ens trobem davant d'una crisi sanitària sense precedents, una pandèmia mundial que ens ha precipitat cap a una crisi econòmica i social, que ens fa replantejar molts hàbits quotidians i que ens obliga a aportar el millor de nosaltres, com a persones, però també com a electes locals al servei de la ciutadania. La pandèmia ens porta a afrontar realitats que ens han de fer repensar la nostra visió del món: el sistema productiu capitalista, tal i com el coneixem avui, està esgotat i portarà a persones i planeta, si no ho revertim, a un carreró sense sortida. Només en sortirem si girem el rumb cap als postulats dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Això vol dir, per força, que el pressupost del 2021 de l’Ajuntament de Malgrat de Mar haurà de ser més social, més participatiu, més inclusiu, i haurà de tenir com a pilars fonamentals l'educació, la cultura, el benestar de les persones i la sanitat. Fins que aquest pressupost no s’aprovi definitivament i entri en funcionament (possiblement a finals de gener de 2021), cal seguir treballant i destinant recursos urgents per tal d'ajudar a superar els múltiples efectes que, dia rere dia, la pandèmia provoca als nostres veïns i veïnes de Malgrat de Mar. Aquest document de propostes l'entenem com una aportació dirigida als veïns i veïnes de Malgrat. Un document que adrecem al govern municipal amb la voluntat que l’estudiï i el valori , i amb la finalitat d'aportar les millors solucions per afrontar les adversitats que ens afecten. Reiterem la disposició d'ERC cap al govern municipal pel que consideri d'utilitat. Creiem que en aquests moments complicats, per cercar solucions per a les persones, cal explorar vies de treball col·lectiu per sobre l'individualisme. És per aquests motius que des del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Malgrat de Mar registrem aquest document, on enumerem les partides pressupostàries sensibles a patir modificacions (segons estat del pressupost a data 31 d'octubre de 2020), acompanyat de 6 mesures on creiem oportú destinar-hi recursos que ajudin a la recuperació econòmica i social del nostre municipi.

PAM Malgrat de Mar

  ARRIBA, ARA SÍ?, EL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL.

                                                      Recentment, en l’espai d’onamalgrat  “l’alcalde respon”,  Joan Mercader ha avançat que properament el govern, format pel PSC i JxCat-Malgrat ens Mou, presentarà el PAM, el Pla d'Actuació Municipal. Un pla que segons l’alcalde “ s'havia de presentar abans de l'esclat de la pandèmia i que ara es reformularà tenint en compte la nova situació social, sanitària i econòmica”. Dels representants polítics, i en aquest cas del màxim representant municipal, cal esperar-ne afirmacions coherents i creïbles davant els seus veïns i veïnes. En aquesta aparentment innòcua  frase on hi diu “s’havia de presentar abans de la pandèmia...“  s’hi troba l’ escandalosa lleugeresa d’un relat  fals. Perquè, no és veritat sr. Alcalde Joan Mercader que vostè va sol·licitar en data 6 de febrer un recurs tècnic a la Diputació de Barcelona on exposa la voluntat de l’equip de govern per tal de finalitzar la redacció del Pla d’Actuació de Mandat i disseny del seu sistema de seguiment? Qui conegui mínimament el funcionament dels “tempos” de l’atorgament d’aquests recursos que ofereix la Diputació, sap  perfectament que no és possible que entre el 6 de febrer i  el 15 de març la Diputació atorgaria el recurs, elaboraria la redacció i dissenyaria el sistema de seguiment. Per tant, quin Pla volia presentar “abans de l’esclat de la pandèmia”? i .... Quin Pla es “reformularà” si no n’hi havia cap amb un redactat final? Des d’Esquerra Republicana li vam esmenar el pressupost del 2020  https://www.ajmalgrat.cat/media/repository/documents_oficials/pressupostos/pressupostos_2020/al.legacions_al_pressupost.pdf , i en l’àmbit de les esmenes sobre transparència i bon govern, li dèiem, a mitjans de gener, que el govern havia desaprofitat l’ocasió de desenvolupar una planificació adequada per aquest primer pressupost. Planificació que al nostre entendre passava per presentar prèviament el Pla d’Actuació Municipal, perquè per això serveixen els primers mesos d’un mandat, per planificar-lo.