Malgrat de Mar

Totes les notícies

Mesures Covid19 Malgrat de Mar

MESURES PER REDUIR L’IMPACTE ECONÒMIC SOBRE LES FAMÍLIES I EL SECTOR ECONÒMIC LOCAL

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana volem posar-nos a la disposició de l’equip de govern, per allò que es consideri necessari en la lluita contra el COVID-19 i en totes aquelles decisions que es puguin prendre per facilitar el pas d’aquest període de temps i seguir incorporant noves mesures, a fi i efecte, de reduir els efectes econòmics i socials d’aquesta crisi. En aquest sentit, volem donar tot el suport a l’equip de govern i treballadors municipals en la difícil i intensa feina feta des de l’inici de la crisi. També volem posar-nos a disposició de l’alcaldia per si considera oportú atribuir-nos qualsevol delegació de caràcter extraordinari per tal de treballar a les seves ordres i alleujar, així, els membres del Govern de la sobrecàrrega que comporta aquest nou i incert escenari social i econòmic. Un escenari que obliga administracions, empreses i ciutadania a prendre mesures extraordinàries orientades a contenir la progressió de la pandèmia i els seus efectes socials i econòmics. Ara és el moment de prioritzar únicament la lluita contra el COVID-19. Davant aquest escenari, som coneixedors de la voluntat del govern de restablir, en la mesura del possible, l’operativitat dels òrgans de la Corporació. Per tal de fer-la tan productiva com sigui possible, creiem que, a banda dels temes referents a les actuacions d’emergència sanitària (Assistència als malalts, accions preventives, subministraments a les persones, ordre públic, funcionament de l’activitat de l’Ajuntament, etc.) demanem que es prengui en consideració fomentar un debat entre tots els Grups Municipals sobre possibles mesures excepcionals en matèria econòmica, que donin continuïtat a les que ja ha iniciat l’Equip de Govern. El Grup d’Esquerra Republicana considera que, com és lògic, el Pressupost Municipal 2020, no va preveure el context d’emergència sanitària i social pel COVID-19 i, per tant, cal revisar-ne i corregir-ne el contingut per poder, des de l’Ajuntament actuar de manera òptima davant la situació d’emergència creada.

Mesures Econòmiques Covid19

MESURES ECONÒMIQUES PER COMBATRE ELS EFECTES DEL COVID-19

Davant les inevitables conseqüencies econòmiques que origina i originarà en el futur immediat la situació derivada de la declaració de l'estat d'alarma i el confinament de la població, creiem que calen mesures urgents que ajudin els veïns, comerços, autònoms i empreses a superar aquest greu escenari en el que ens trobem. L'Ajuntament de Malgrat de Mar està treballant per dictar i aplicar les mesures necessàries per tal d'afrontar la lluita davant  el contagi del Covid-19. Volem posar en valor la dedicació i professionalitat del personal funcionari i laboral, policia local i serveis socials pel seu esforç i sacrifici en aquests dies de dificultats. Des d'ERC ens continuem oferint al govern local per treballar conjuntament per superar de la millor manera possible aquesta situació. Per això proposem que, en l’àmbit de les seves competències i prenent com referents accions endegades per diversos Ajuntaments catalans, prengui en consideració mesures fiscals en els següents camps: ►SECTORS TURISME, COMERÇ I RESTAURACIÓ - TAXA DE TERRASSES. Devolució dels dies tancats. - TRIBUT DE RESIDUS. Exempció a autònoms, comerços, empreses o establiments de restauració tancats al públic. ►TRAMITACIÓ DE TRIBUTS I TAXES DURANT L’ESTAT D’ALARMA. - Allargament dels terminis de pagament, recurs o sol·licitud de devolució de tributs. - Tractament individualitzat dels ajornaments o fraccionaments. - Ajornament dels pagaments, amb sol·licitud prèvia i acompliment de requisits, sense interessos ni recàrrec durant  el 2020. ►ALTRES MESURES. - Garantir els contractes públics. - Instar a la modificació de la Llei d’estabilitat pressupostària per tal de poder utilitzar el superàvit municipal per pal·liar els efectes Covid-19. - Establir mecanismes de diàleg amb els agents econòmics i socials del municipi. - Avançament màxim en el pagament de les factures d’autònoms i petits i mitjans comerços per dotar-los de liquiditat. - Agilitzar el pagament de les ajudes/subvencions atorgades als comerços locals.

8M - DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES #8M

De nou, el 8 de març de 2020, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà d’aquesta data i impregna tots els dies de l’any, l’acció de les administracions públiques i de totes i cadascuna de les persones que conformen la nostra societat. Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones encara estan presents. Les situacions de vulnerabilitat són més crues per a les dones, i això es tradueix en una major precarietat laboral d’aquestes i una feminització de la pobresa, entre d’altres. De fet, la majoria de les víctimes de pobresa energètica són dones. Però la discriminació no queda aquí. Més d’un 70% dels contractes a temps parcials ho són de dones. A més, la brexta salarial és una realitat que no es tanca i que hem d’abordar per eradicar-la. Això contrasta amb l’àmbit educatiu, on les dones representen el 60% de les llicenciades i en canvi els càrrecs de més rellevància, en tots els sectors, continuen sent ocupats majoritàriament per homes. El sostre de vidre i el terra enganxós doncs, encara no s’ha superat i segueix limitant les possibilitats d’ascens i desenvolupament de les dones. Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin exercir aquest dret lliurement. Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida personal, familiar i laboral per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps de lleure i participació de la mateixa manera que ho fan els homes. Això implica que, també, és important replantejar els permisos de maternitat i paternitat apostant per permisos iguals i intransferibles. A més, cal continuar treballant per implantar al nostre municipi uns horaris més racionals.

ERC Malgrat de Mar R1 Renfe

Reconstrucció del pont del ferrocarril sobre La Tordera. Punt d'inflexió o continuïtat dels pedaços a la R1?

Els darrers dies s’han succeït les notícies i declaracions públiques per part dels màxims responsables polítics dels Ajuntaments de Blanes i Malgrat de Mar a l’entorn de la reconstrucció del pont del ferrocarril sobre la Tordera. L’alcalde de Blanes manifestava, després de reunir-se amb ADIF, ens responsable de refer el pont, haver-los fet evident la necessitat de desdoblar la via. La reclamació és del tot lògica perquè, bo i aprofitant les poques  circumstàncies d’oportunitat causades per la Torderada, permetria donar compliment a la planificació feta pel Ministeri de Foment en  el ”Pla de Rodalies de Barcelona (2008-2015)”, que contemplava aquest desdoblament. El mateix podem dir sobre el que manifestava el portaveu del govern malgratenc sobre la conveniència del trasllat de les actuals vies de la R1, massa properes al litoral i per això vulnerables als efectes climàtics. Existeix  ja una proposta alternativa de traçat, contemplada al Pla Territorial Metropolità de Barcelona, vigent des del 2010, que situa bona part del nou traçat a prop del que actualment ocupa la carretera Nll. Aquestes demandes i reivindicacions no són noves, retornen de manera cíclica, i són conseqüència de dècades de deixadesa i  falta d’inversions del nivell necessari. S’han anat fent pedaços, posant els recursos mínims, per continuar prestant un servei deficient que milers de ciutadans pateixen a diari i del que no se’n percep possibilitat de millora. Per fer-nos una idea del grau d’inversió feta, val a dir que dels 4.000ME previstos a l’anteriorment esmentat ”Pla de Rodalies de Barcelona (2008-2015) se n’havien executat un 14% el març del 2019. Heus aquí per on plora la criatura. A l’Abril del 2009, coincidint amb el 150è aniversari de l’arribada del ferrocarril a Malgrat de Mar, des d’Esquerra Republicana vam publicar al Som-hi! un article que 11 anys després firmem gairebé de la primera a la última de les paraules. I a dia d’avui hi afegim que vistos els precedents, sense mobilització permanent i conjunta de les institucions i  la ciutadania no ens en sortirem.

Alegacions Pressupost 2020 Malgrat de Mar

AL·LEGACIONS PRESSUPOSTOS 2020

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Malgrat de Mar, EXPOSA En sessió ordinària del passat 19 de desembre de 2019, el plenari de l’Ajuntament de Malgrat de Mar aprovà inicialment el pressupost general per l’exercici 2020 amb els vots dels grups del govern PSC i JxC-MEM. Que el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, en el termini d’exposició pública, presenta les següents  AL.LEGACIONS: En referència a mesures de transparència i bon govern: És evident l’ocasió desaprofitada per tal d’obtenir una planificació adequada per aquest primer pressupost del mandat, atès que l’aprovació inicial d’aquest no ha estat precedida de la presentació prèvia del Pla d’Acció Municipal. En aquest Pla hi figuren les prioritats marcades per l’equip de govern per als propers quatre exercicis, definint quins són els grans objectius, com aquests s’han de traduir en polítiques concretes i quina serà la planificació pressupostària que farà possible l’aplicació de les diferents mesures. Entenem que aquesta planificació hauria d’haver-se fet pública abans de portar a aprovació el pressupost de l’exercici 2020 i, posteriorment, impulsar un procés de participació que millori el document i corresponsabilitzi la ciutadania en les polítiques del seu Ajuntament pels propers 4 anys . En referència a la normativa específica del propi Ajuntament: El govern local ha incomplert normativa pròpia d’aquest Ajuntament en relació al procediment per l’aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament per l’exercici 2020. En concret, el Reglament de Participació Ciutadana i Qualitat Democràtica, que en el seu títol II, Secció Quarta, diu: “Article 39. Audiències Ciutadanes Ordinàries. 39.2 Serà preceptiu que una vegada a l’any sigui convocada una Audiència Pública per tal de presentar el pressupost i les ordenances municipals, amb una antelació mínima de 15 dies abans del ple municipal que ho ha d’aprovar.

Vetant l'exhibició artística perdem oportunitats.

No cal ser un gran, i habitual, consumidor de cultura, per saber que vivim en una zona on l'escena musical és més aviat escassa. També, a diferència d'altres parts del territori com pot ser Osona, La Bisbal d'Empordà o Vilanova i la Geltrú, l'Alt Maresme diríem que no destaca per una abundant oferta musical (tot i que, per bé per tots, sembla que en augment últimament...i tant de bo que per molts anys sigui...). En l'àmbit municipal, una bona oferta formativa en format públic o si més no el suport a entitats amb projectes de formació, és vital tant per la nova creació musical, com per al naixement de nous artistes. Si descuidem aquest punt (com és, en part, el cas de Malgrat de Mar), perdem, d'un tret, dos dels 3 pilars per dinamitzar l'activitat musical: formació, creació i promoció. I per tant és molt probable que no gaudim mai d'una escena musical rica. Llavors només ens queda la promoció, que bé pot ser un bon substitutiu per potenciar la creació, sempre que gaudeixi d'una programació habitual d'artistes locals en formats de proximitat, i reforçat amb noves, i creatives, fórmules que obrin la cultura i facilitin l'accés a ella. Per tant vetar un grup musical local perquè s'expressi artísticament als concerts de festa major del poble, després de ser l'opció més votada en una enquesta, no tan sols demostra una baixa sensibilitat democràtica sinó que fa un molt mal favor al creixement de l'escena musical. És una llàstima que decisions polítiques, i en aquest cas unilaterals, es carreguin l'exhibició artística dels músics locals i, d'aquesta manera, deixin escapar una de les millors oportunitats, i de la forma més directe, d'enriquir l'escena. Si Punks & Company avui existeix, entre moltes altres coses, és perquè un bon dia segur que varen veure de ben a prop un concert d'amics i coneguts com A Jako Pako, i si a Palafolls va haver-hi un grup com Suc de Civada és perquè en el seu dia varen veure de ben a prop els Punks & Company (o bé Takikardia).

VOLEM MUNICIPIS LLIURES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA.

MOCIÓ AMB MOTIU DEL 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES La violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta que es manifesta de formes diverses (sexual, econòmica, psicològica i simbòlica, entre d’altres). Aquestes violències són fruit del patriarcat, sistema social que situa a l’home en una posició dominant i superior envers les dones. Cal deconstruir la nostra societat per poder superar les desigualtats i crear noves formes de relació basades en la llibertat i la igualtat. En els últims anys hem pres consciència i ens hem anat dotant d'instruments pioners; com la Llei catalana 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, i d'instruments judicials, d'anàlisis i protocols d'atenció especialitzada. Malgrat això, el nombre d'assassinats masclistes creix cada any. No cessa. Ens cal abordar de manera prioritària les violències envers les dones mitjançant la implementació de polítiques públiques preventives que actuïn sobre les discriminacions i vulneracions dels drets humans de les dones, en concret i de totes les persones, sigui quina sigui la seva identitat de gènere, en general. És necessari sumar esforços i crear dinàmiques de treball cooperatiu que ens permetin crear conjuntament sistemes innovadors per eradicar definitivament la violència masclista que representa una greu vulneració dels drets humans i atempta contra la llibertat individual i la igualtat efectiva entre dones i homes. Volem municipis lliures de violència masclista. Per tot això, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana, demana que el Ple adopti els següents acords: - Condemnar els feminicidis i totes les expressions de les violències masclistes manifestant el compromís de treballar per fer del nostre municipi un espai lliure de violència masclista, dissenyant instruments específics per a la prevenció i la sensibilització en igualtat que ataqui des de l’origen la cultura patriarcal que atempta contra la vida i els drets de les dones.

LA REGENERACIÓ DE LA PLAÇA PERE III HAURÀ D’ESPERAR MILLOR OCASIÓ.

La Plaça Pere III cau del pressupost d’inversions 2019. La darrera modificació del pressupost anual,  feta pel ple de l’Ajuntament aquest dijous 21 de novembre, comporta com a conseqüència més destacable, a criteri d’Esquerra Republicana, postergar sense data la remodelació de la Plaça. Aquesta, com altres  del municipi, no és massa coneguda pel seu nom oficial i l’hem de situar a l’inici del carrer Abat Oliva, darrera Can Mercader. En evident estat de deteriorament pels anys transcorreguts sense actuacions per revertir-lo, la plaça ha anat perdent la seva funcionalitat i els veïns la possibilitat de gaudir d’aquest espai públic situat en un entorn poblacional dens. Ens mostrem sorpresos pel fet que aquesta remodelació no hagi estat adjudicada dins el termini de l’any 2019 per la seva posterior i immediata  execució. Cal recordar que es disposaven de 75.000 euros per afrontar amb garantia suficient aquesta actuació. Tot i disposar de sis mesos de marge, el nou govern ha estat incapaç de tancar i aprovar el projecte, que al maig estava pràcticament enllestit, i d’adjudicar l’obra en termini al 2019. I encara més greu per Esquerra Republicana és l’engany al poble per part del regidor d’urbanisme sr. Serret.  Quan en reiterades ocasions els darrers mesos hem preguntat per l’evolució d’aquest i altres projectes dotats de pressupost, la seva resposta ha estat en la línia del que ja ens deia el passat mes d’agost “ hi ha unes partides i unes inversions que hi ha tota la intenció de mantenir. De fet, algunes d’elles les liderava un tècnic al mes de juliol, que ha fet vacances i que com a nous regidors de les àrees que no ocupàvem també ens hem posat al dia i evidentment posarem fil a l’agulla per poder fer l’execució d’aquestes inversions abans de que acabi l’any, perquè estiguin dintre d’aquest exercici.” Esquerra Republicana creu necessari  fer visible també que l’engany es compartit per la resta del govern.

Neus Català Malgrat de Mar

RECONEIXEMENT A LES DONES DEPORTADES ALS CAMPS DE CONCENTRACIÓ NAZIS.

Entre 1939 i 1945 més de 9300 persones republicanes catalanes i espanyoles van passar pels camps de concentració nazis. D'aquestes, prop de 5.200 van perdre la vida i unes 3.800 van aconseguir sobreviure. 334 figuren com a desaparegudes.  Els camps de concentració, alguns dels quals eren d’extermini,  eren l’eina més deshumanitzadora del nazisme, que va portar la mort i la destrucció arreu d'Europa. L’objectiu d’aquests camps era la repressió i l’exclusió de la dissidència política de sindicalistes d’esquerres, socialdemòcrates, comunistes, anarquistes, persones republicanes, demòcrates i resistents antifeixistes en general– i l’extermini del poble jueu a Europa, de l’ètnia gitana, de persones homosexuals, persones amb diversitat funcional i persones pertanyents a confessions religioses que no encaixaven amb l’ideari nazi,  etc. Aquest també va ser el cas de moltes persones republicanes catalanes i espanyoles, que amb l'inici de la Segona Guerra Mundial van ser tractades com a apàtrides i algunes de les quals van acabar deportades a camps de treball forçat i extermini nazi.  El camp de concentració de Ravensbrück, va ser l’únic pensat i dissenyat per a dones i infants, i hi van morir 92.000 persones. És el camp on van fer cap la majoria de les dones republicanes catalanes. Dones, que han estat silenciades per la història i que se’ls hauria de donar més visibilitat socialment i donar a conèixer millor les seves biografies i, en alguns casos, fins i tot rescatar els seus noms.  L’any 2005, es va crear l’associació l’Amical de Ravensbrück amb l’objectiu de donar a conèixer i transmetre el llegat de les deportades. A través d’algunes dones supervivents, hem pogut conèixer quina va ser la realitat de tantes dones en aquells camps de concentració i recuperar-ne la memòria, dignificar les seves lluites i sobretot donar-les a conèixer a les noves generacions, per tal que mai més, enlloc, contra ningú, es repeteixi aquesta barbàrie.