Malgrat de Mar

Notícia

MOCIÓ PER GARANTIR EL DRET A L’EMPADRONAMENT

ERC MALGRAT GARANTIR EMPEDRONAMENT
ERC MALGRAT GARANTIR EMPEDRONAMENT
L'empadronament és l'acte de registrar-se a l'Ajuntament de residència habitual i que determina que aquella persona és considerada veïna d'aquella població. Per part de la ciutadania, el padró és una obligació i un dret. Per la seva banda, l’administració té l’obligació de garantir-ne el seu exercici. Cal tenir en compte que amb la inscripció padronal s’assoleix la condició política de ciutadà de Catalunya (L 2/2003, de 28 d’abril) i aquesta, per tant, és la porta d’entrada a diversos drets considerats bàsics. 

De l’empadronament depenen l’obtenció de drets i serveis com l’accés al sistema sanitari, al sistema educatiu o la possibilitat de regularitzar la condició administrativa. És per aquest motiu que facilitar la inscripció al padró esdevé una peça clau per evitar condicions de vulnerabilitat de les persones que resideixen al municipi. 

L’article 59.2 del Reial decret 1690/1986, de l’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de població i demarcació de les entitats locals, no obliga a acreditar el títol de propietat sobre l’habitatge o de contracte de lloguer, com a requisits per a la inscripció en el domicili que es declara com a habitual. Al contrari, aquests títols només són uns documents que l’Ajuntament pot sol·licitar per verificar que el veí resideix efectivament al domicili que vol fer constar al padró, i pot ser substituït per altres documents acreditatius o per una actuació de comprovació del mateix Ajuntament. 

Atès que l'article 15 de la Llei de Bases de Règim Local diu "tot espanyol o estranger que visqui en territori espanyol haurà de ser empadronat al municipi al que resideix habitualment"; i que així mateix l'article 54 del Reglament estatal de Població i Demarcació diu textualment "Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio que resida habitualmente", així com també la resolució del Ministeri de Presidència, de 21 de juliol de 1997, d'instruccions tècniques als ajuntaments sobre actualització del padró d'habitants. 

Atès que al nostre municipi hi resideix un considerable nombre de persones immigrades, que han estat ateses normalment en les oficines d'atenció ciutadana en l'exercici d'un dret recollit i regulat per llei. 
Atès que no empadronar part dels veïns residents als municipis suposaria negar la realitat. 

Atès que els ajuntaments necessitem conèixer amb la major exactitud possible quina és la realitat social i demogràfica de la població a la que s'ha d'atendre. 

I entenent en aquest sentit que les persones sense domicili fix o sense llar que resideixin al nostra municipi han de ser inscrites al padró municipal si així ho sol·liciten, ja que, malgrat no ser posseïdors d’un títol de propietat, un contracte de lloguer d’habitatge o l’autorització del titular, poden acreditar la seva residència a través d’altres procediments o actuacions administratives, segons estableix la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència del Instituto Nacional de Estadística y de la “Dirección General de Coordinación de Competencias” sobre gestió del padró municipal. 

El grup municipal d’ERC-AM proposa l’adopció dels següents acords: 

1. Que l'Ajuntament de Malgrat de Mar no alterarà l'empadronament de persones immigrades, encara que no acreditin el permís de residència, entre d'altres coses, perquè això seria contrari a la legislació vigent i al deure d'atendre tots els éssers humans. 

2. Eliminar l’obligatorietat dels requisits de tenir un títol de propietat o contracte de lloguer de l’immoble, documents que no són obligatoris per a la tramitació del padró, tal i com regula el Reial decret 1690/1986. 

3. Incloure els diferents títols, documents, gestions i actuacions administratives que permeten acreditar domicili o residència al municipi en la tramitació de l’empadronament: 
Persones sense domicili fix o sense sostre. Els serveis socials de l’Ajuntament, emetran un informe que acrediti aquesta situació i se li assignarà una adreça a efectes de comunicació, tal i comproveu la normativa legal vigent (Reconeixement de Domicili). Persones en situació d’ocupació. Per a la comprovació de la veracitat de les dades relatives a la residència quan no hi hagi un títol que n'avali l'ocupació, l’informe Parlament 2017 de la Sindicatura de Greuges recorda que el gestor municipal pot: 
         a) acceptar altres documents (p. ex. factures de subministraments) 
         b) demanar un informe a la policia local o 
         c) fer-hi inspeccions a partir de les quals, si es confirma que el veí hi viu, l'haurà de donar d'alta en el padró. 

4. Acordar que l’empadronament sense domicili fix tingui el mateix valor i reconeixement que l’empadronament amb domicili fix. 

5. Acordar que la caducitat del padró sigui la mateixa per a tothom sense discriminació. 

6. Comunicar aquests acords al Síndic de Greuges, a les entitats de Malgrat de Mar de Mar afectades, al Departament de Benestar i família de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat