Malgrat de Mar

Notícia

MOCIÓ PER A LA INCLUSIÓ DE LA PERSPECTIVADE GÈNERE EN L’URBANISME DE MALGRAT DE MAR

Urbanisme Génere Malgrat de Mar
Urbanisme Génere Malgrat de Mar
La violència de gènere és una realitat persistent i cruenta que es manifesta de formes molt diverses. Si bé és cert que les dimensions més visibilitzades són la física i la psicològica, també l’espai i l’entorn en el qual vivim exerceixen opressió envers les dones. És per això que cal pensar en un espai públic que contribueixi a la resolució dels conflictes potencials o existents al territori.

Per donar una resposta adequada a les noves demandes d’una societat que cada vegada exigeix més respecte pels diferents col·lectius que la integren i alhora un major respecte per l’entorn, l’urbanisme ha d’assumir com a propis els nous rols d’integració social, justícia distributiva i respecte mediambiental. Per incorporar aquests nous rols cal cercar noves metodologies i educar noves sensibilitats que ens permetin elaborar models per bastir les ciutats del futur, compromeses a adquirir la perspectiva de gènere en totes les seves actuacions polítiques.

La perspectiva de gènere aporta a l’urbanisme un canvi d’enfocament necessari que s’allunya de la suposada neutralitat d’aquesta disciplina. No podem parlar només d’habitants o ciutadania, sinó que ens cal reconèixer que, a la nostra societat, homes i dones tenen pautes de comportament diferenciades en la utilització de l’espai, en les tasques que realitzen, en la forma d’organitzar-se i en l’assumpció de les diferents responsabilitats socials.

Per aconseguir la incorporació d’aquesta perspectiva de gènere a l’urbanisme, cal posar en valor temes com la seguretat i la sensació de comoditat de les dones en l’espai públic. Un espai es percep com a segur quan compleix els principis de bona visibilitat, bona il·luminació, concurrència de persones, control informal i oportunitat de demanar ajuda.

Actualment a Malgrat de Mar trobem llocs que no compleixen aquests principis. A tall d’exemple, espais com la Pl. Marià Cubí i el seu entorn, els carrers dels voltants del Parc del Castell o el Passatge dels Arcs provoquen una percepció d’inseguretat i vulnerabilitat.

Sabem que fa temps, mitjançant les queixes i les observacions dels i, sobretot, les joves malgratenques, en aquests i altres punts es concentren freqüentment grups de persones que mantenen uns comportaments i comentaris sexistes, incomodant i generant inseguretat en la població. Les mancances lumíniques, i la dificultat de reconeixement dels individus que se’n deriva, és un dels principals factors que possibiliten l’existència d’espais on les dones pateixen vulnerabilitat per la qüestió urbanística.

Per tot això, és necessari reforçar una visió de gènere a l’enfocament de l’urbanisme a Malgrat de Mar. Planificar i dissenyar el poble des de la diversitat és un repte que cal afrontar, ja que suposarà una millora evident en les condicions de vida dels malgratencs i les malgratenques.

Per tots aquests motius el Grup Municipal d’Esquerra Republicana, vehiculant la iniciativa del Jovent Republicà, proposem al plenari de l’Ajuntament de Malgrat de Mar l’adopció dels següents acords:

Primer. Vincular el disseny urbà a la lluita contra la violència masclista per evitar entorns que provoquin inseguretat i incomoditat per a les dones, de manera que es garanteixin la visibilitat, la seva correcta il·luminació i l’alternativa de recorreguts.

Segon. Elaborar un mapa i auditoria, juntament amb entitats del municipi, dels punts conflictius en matèria de gènere en l’urbanisme de la ciutat.

Tercer. A partir del mapa esmentat, adoptar les mesures pertinents amb la major immediatesa possible per pal·liar-ne les conseqüències, prioritzant aquelles que millorin la seguretat i la sensació de comoditat de les dones en l’espai públic.

Quart. Incloure la perspectiva de gènere i el principi d’accessibilitat universal en tots els projectes urbanístics, incorporant el corresponent informe per tal d’avaluar-ne l’impacte.

Cinquè. Fer arribar aquests acords a les entitats i associacions del municipi i fer-ne difusió als mitjans de comunicació de titularitat municipal.