Mataró

Notícia

Presentem una moció per demanar al govern espanyol el finançament del reforç covid escolar

L’esclat de la pandèmia Covid19 va comportar, entre d’altres, canvis organitzatius de gran impacte en els centres educatius. El Govern, per tal de donar-hi resposta, va reforçar amb docents i personal d’atenció educativa tots els centres durant el curs 2019-2020. Alhora també van aflorar i evidenciar-se amb major intensitat les necessitats de millora d’oportunitats educatives especialment pel alumnat amb necessitats educatives especials o provinent d’entorns socioeconòmics vulnerables. 

El curs següent, 2020-2021, malgrat els avenços significatius en les actuacions sanitàries per fer front a la Covid-19, continuà esdevenint imprescindible el manteniment del Programa temporal de mesures extraordinàries per reforçar l’atenció a l’alumnat. Aquesta pròrroga ha permès seguir reforçant els casos en què la situació de pandèmia ha comportat una dificultat afegida en els processos d’aprenentatge, així com reforçar el model d’escola inclusiva, ja que l’alumnat amb necessitats de suport educatiu i necessitats d’educació especial continua requerint esforços addicionals per detectar el suport necessari en les diferents situacions que s’han donat donar durant el curs 2021-2022. 

La pròrroga del Programa temporal de mesures extraordinàries del curs 2021-2022 per als centres educatius en el marc de la pandèmia per la Covid-19, ha permès mantenir les 3.465 dotacions de personal docent.

També s’han desplegat actuacions de formació per als joves que han deixat l’Educació Secundària Obligatòria sense obtenir-ne el títol i que, en un moment determinat, no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en altres accions de formació arran de la situació generada per la pandèmia. I reforçar les llars d’infants pel que fa al personal, per poder garantir els grups d’infants estables i les mesures específiques d’intensificació dels processos de neteja i desinfecció.

A les portes d'iniciar el curs 2022-2023, amb l'impacte emocional de la pandèmia present als nostres infants i joves, especialment aquells a qui la situació de pandèmia ha suposat major vulnerabilitat, sumat a l'impacte que suposa l'escolarització de milers d'alumnes provinents d'Ucraïna, i que afecta especialment a Catalunya ja que som el territori que més alumnat ha rebut, creiem imprescindible que el Govern de l’Estat mantingui el finançament dels reforços Covid19 que finalitza a 31 d’agost de 2022. 

Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana - MES proposa l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Exigir al Govern de l’Estat, la garantia del manteniment dels reforços de personal docent i no docent de cara al curs 2022-2023 als centres educatius i reeditar la transferència del curs passat a les comunitats autònomes tant dels fons propis de l'estat com del mecanisme europeu REACTUE per a Educació. 

SEGON.- Demanar al Govern de l’Estat que realitzi, coordinadament amb el Govern de la Generalitat, una proposta de finançament estable per dur a terme la consolidació de les plantilles de reforç Covid 19 de personal docent i no docent pel curs 2023-2024.

TERCER.- Traslladar aquests acords al Departament d’Educació i al Ministeri d’Educació, als grups parlamentaris catalans amb representació al Congrés i Senat, als sindicats educatius, al Síndic de Greuges i al Defensor del Pueblo.