ERC-Móra d'Ebre

Documents

Moció sobre la retirada de simbologia franquista al terme municipal de Móra d'Ebre
Cinta Agné i Sabaté portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM a l’Ajuntament de Móra d’Ebre presenta la següent
 
 
Moció sobre la retirada de la simbologia franquista al terme municipal de Móra D’Ebre

Atès que l’article 15 de la Llei de la memòria històrica, aprovada a les Corts espanyoles el 26 de desembre de 2007, insta les administracions públiques a “prendre les mesures oportunes per a la retirada d’escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d’exaltació, personal o col·lectiva, de la sublevació militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura” franquista.

Atès que aquest mes d’abril es celebra el vuitanta-cinquè aniversari de la II República Espanyola, que enguany es commemorarà el 80è aniversari de l’inici de la Guerra Civil que posteriorment va desembocar en una dictadura repressiva i limitadora de les llibertats de la ciutadania durant quatre dècades.

Atès que més de 40 anys després de l’acabament de la dictadura militar encara podem localitzar símbols franquistes als carrers de Móra d’Ebre, tal i com es pot comprovar al cens de simbologia franquista del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, on consten fins a set objectes perfectament catalogats dins del nostre terme municipal.

Atès que les plaques, tal com va establir la Llei d’habitatges de Protecció Oficial de 15 de juliol de 1954 i en l’Ordre de 9 d’agost de 1961 la funció d’aquelles plaques era “posar de manifest” no només la protecció acordada, si no les obligacions adquirides pels promotors i propietaris amb la construcció”. Que té efectes durant trenta anys a partir de la construcció dels edificis.

I atès que aquesta funció i efectes ja han caducat i, per tant, han deixat de tenir la funció administrativa que n’obligava la col·locació. De manera que en no tenir cap funció no té cap sentit que es mantinguin.

Per tot això, demanem al Ple municipal l’aprovació dels següents acords:

1. Iniciar el procediment, que estableix l’ordenament jurídic, per tal de poder retirar els  símbols  franquistes de  les  façanes  dels  edificis en  el nostre terme municipal, que encara estiguin col·locades, així com qualsevol altra simbologia franquista.

2. Retirar, tots els elements franquistes inventariats al municipi, en especial les plaques dels edificis del Instituto Nacional de la Vivienda. El cost de la retirada i reparació anirà a càrrec de l’Ajuntament.

3. Establir un conveni amb el Memorial Democràtic de Catalunya per realitzar un inventari dels llocs i espais vinculats a la  memòria democràtica i  la lluita antifranquista  per tal de catalogar-los com a patrimoni cultural municipal, es senyalitzin i s’integrin dins de la Xarxa d’Espais de Memòria del Memorial Democràtic.

4. Restituir la dignitat i la memòria de tota persona o entitat que va ser perseguida o il·legalitzada durant períodes dictatorials.

5. Crear  una  comissió  tècnica perquè realitzi  un  inventari  dels llocs  que  tinguin un  valor  històric  relacionat  amb  la  memòria  democràtica  i antifeixista, per tal que aquest Ple pugui declarar-los patrimoni cultural de la ciutat, i es procedeixi posteriorment a la seva senyalització. Notificar el contingut del present acord al Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE) i al Memorial Democràtic de Catalunya.

Móra d’Ebre, 1 d’abril de 2016