ERC-Móra d'Ebre

Documents

Moció per al desplegament de la Llei contra la LGTBfòbia
Exposició de motius
 
  1. Atès que, fa més d’un any, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trangèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Una llei pionera a Catalunya i a l’Estat, aprovada amb un ampli suport parlamentari i del teixit associatiu.
 
  1. Atès que la llei en l’article 3.4 del seu Títol Preliminar estableix que “La Generalitat i els ens locals han de garantir el compliment d’aquesta llei i promoure les condicions per a fer-la plenament efectiva en els àmbits competencials respectius”.
 
  1. Atès que la Disposició final primera de la llei estableix que “el Govern, en l’àmbit de les seves competències, ha de dictar en el termini d’un any a comptar de l’aprovació d’aquesta llei les disposicions reglamentàries que siguin necessàries per a aplicar-la i desplegar-la”.


El Grup Municipal d’ERC-AM proposa els següents ACORDS:
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Móra d’Ebre, realitzi una sèrie de mesures, accions, protocols i actuacions per tal de garantir el desplegament de la Llei contra la LGTBfòbia a Móra d’Ebre, afavorir-ne el seu compliment i demanar a la Generalitat de Catalunya un desplegament real de la Llei 11/2014.
 
Segon.- Declarar Móra d’Ebre com a poble respectuós amb la diversitat sexual i amb la realitat de LGBTI i contrari a la discriminació de les persones per raó de la seva orientació i/o identitat sexual.
 
Tercer.- Es farà onejar la bandera la bandera de l’arc de Sant Martí en un lloc adient a consensuar, els dies 17 de maig, Dia Internacional contra l’Homofòbia i la Transfòbia, i el 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTB, i es donarà suport als actes organitzats en aquest sentit.                   
                                        Móra d’Ebre, 6 d’Abril de 2016