ERC-Móra d'Ebre

Documents

16. Pregunta en relació a la plaça de substitució d'una bibliotecària a la biblioteca comarcal
Descarrega en PDF Cinta Agné Sabaté, Mònica Amorós Gurrera, Àlex de la Guia, regidors de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, membres del grup municipal del mateix consistori d'ERC-AM amb dades a efectes de notificació i comunicació que ja consten a l'Ajuntament, com millor procedeixi en dret

EXPOSEM
En el Ple del passat dijous 9 de juny de 2016, la Sra. Cinta Agné, regidora del grup municipal ERC-AM, va preguntar per diversos decrets d’Alcaldia. Un dels esmentats Decrets feia referència a l’expedient administratiu per a la contractació laboral d’una persona de reforç amb la categoria de tècnic auxiliar per cobrir un període de baixa per IT.  

El personal que es troba de baixa té la categoria de bibliotecària. Tanmateix, la persona contractada s’ha fet amb la categoria de tècnic auxiliar i les funcions de bibliotecària han estat encomanades al personal administratiu.

L’equip de govern no ha informat del procediment de selecció dut a terme per cobrir la baixa d’IT. En aquest sentit, reiterem que les Administracions públiques han de seleccionar el seu personal funcionari i laboral respectant els principis constitucionals de mèrit i capacitat tal i com estableix l’article 103.3 CE i els principis de publicitat i transparència que estableix l’article 55.2 de l’EBEP.

Per tot l’anterior, SOL·LICITEM
Saber perquè no s’ha contractat una persona qualificada en comptes d’un tècnic. Saber quin ha estat el criteri de selecció de la plaça de substitució.
 
Atentament,
Cinta Agné Sabaté, regidora-portaveu del Grup Municipal
Móra d’Ebre, 20 de juliol de 2016