ERC-Móra d'Ebre

Ajuntament

17. Pregunta sobre la jubilació d'un treballador i el proveïment de la plaça
Descarrega en PDF Cinta Agné Sabaté, Mònica Amorós Gurrera, Àlex de la Guia, regidors de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, membres del grup municipal del mateix consistori d'ERC-AM amb dades a efectes de notificació i comunicació que ja consta a l'Ajuntament, com millor procedeixi en dret

EXPOSEM
En el Ple del passat dijous 9 de juny de 2016, la Sra. Cinta Agné, regidora del grup municipal ERC-AM, va preguntar per diversos decrets d’Alcaldia. Un dels esmentats Decrets feia referència a la jubilació parcial d'un treballador públic.
L’article 12.7 de l’Estatut dels Treballadors estableix una sèrie de requisits en relació al contracte de relleu per cobrir la jubilació parcial d’un treballador. Entre altres, estableix la necessitat que el contracte es celebri amb un treballador en situació de desocupació o bé que tingués concertat amb l’empresa un contracte de duració determinada. Així mateix, l’article 12.6 de l’Estatut dels Treballadors estableix que si la reducció de jornada del jubilat parcial és del 75%, el contracte de relleu que es celebri haurà de ser a temps complet i per temps indefinit.
Al Decret d’alcaldia s’estableix que la jornada laboral del jubilat parcial es reduirà un 75% i que el contracte de relleu tindrà una durada determinada. Així mateix, no s’explica el procediment seguit per contractar el rellevista que considerem que ha de respectar els principis constitucionals de mèrit i capacitat tal i com estableix l’article 103.3 CE i els principis de publicitat i transparència que estableix l’article 55.2 de l’EBEP.

Per tot l’anterior SOL·LICITEM: conèixer en quin moment es produirà la jubilació del treballador, quina plaça deixarà vacant i si aquesta mateixa és la que es cobrirà pel rellevista. Conèixer el tipus de contracte que s’oferirà al rellevista i el procediment de selecció per formalitzar el contracte de relleu.
 
Atentament,
Cinta Agné Sabaté, regidora-portaveu del Grup Municipal
 
Móra d’Ebre, 20 de juliol de 2016