ERC-Móra d'Ebre

Ajuntament

18. Pregunta en relació al complement addicional 1.558 euros mensuals per especial dedicació en horari no laboral
Descarrega en PDF Cinta Agné Sabaté, Mònica Amorós Gurrera, Àlex de la Guia, regidors de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, membres del grup municipal del mateix consistori d'ERC-AM amb dades a efectes de notificació i comunicació que ja consten a l'Ajuntament, com millor procedeixi en dret

EXPOSEM
En el Ple del passat dijous 9 de juny de 2016, la Sra. Cinta Agné, regidora del grup municipal ERC-AM, va preguntar per diversos decrets d’Alcaldia. Un dels esmentats Decrets feia referència al complement addicional per import de 1.558 euros mensuals  atribuït a un treballador.
El Sr. en qüestió realitza les tasques de dinamitzador de barri en el marc de les subvencions facilitades pel SOC als ajuntaments, en horari de 7.30 a 15 hores segons va informar l’Alcalde al Ple de 9 de juny de 2016. En el mateix Ple se’ns va informar que fora del seu horari habitual de dinamitzador realitzaria tasques de seguiment, adequació, millora i actualització de la web municipal, així com el desenvolupament i capacitació dels sistemes de gestió dels conceptes de la norma ISO 9001:2008. Per la realització de les tasques descrites rebria el complement de 1.558 euros mensuals.
El plenari de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, en data 26 de febrer de 2015 va prendre l’acord de limitar la contractació temporal i el nomenament de funcionaris interins als casos degudament motivats, per a cobrir necessitats urgents i inajornables en serveis essencials i prioritaris.
Considerem que la contractació esmentada anteriorment no queda motivada en el Decret d’alcaldia i no es justifica que sigui per cobrir una necessitat urgent i inajornable en serveis essencials i prioritaris. Per tant, s’incompleix l’acord de data 26 de febrer de 2015.
Addicionalment, les Administracions públiques han de seleccionar el seu personal funcionari i laboral respectant els principis constitucionals de mèrit i capacitat tal i com estableix l’article 103.3 CE i els principis de publicitat i transparència que estableix l’article 55.2 de l’EBEP.
Per tot l’anterior, considerem que l’Ajuntament mitjançant la contractació del Sr... incompleix els preceptes constitucionals i legals citats així com l’acord del Ple de data 26 de febrer de 2015 i SOL·LICITEM:
Conèixer el procediment seguit per la contractació d'aquest Sr.,  així com saber quines tasques realitza fora d’horari habitual. Saber quantes hores de dedicació té al dia fora de l’horari habitual. Saber quin és el preu/hora que se li paga fora de l’horari habitual per la feina i en base a què està regulat.
 
Móra d’Ebre, 20 de juliol de 2016
 
Atentament,
 
Cinta Agné Sabaté, regidora-portaveu del Grup Municipal