Olot

Documents

Posicionament d’ERC sobre la normativa d’activitat de mútues i/o privada a la Fundació Hospital Sant Jaume d’Olot
Els actuals estatuts de la Fundació no permeten que el quart grup polític del consistori estigui representat en la Junta del Patronat de l’Hospital, la qual cosa vol dir que el grup municipal d’ERC-Olot no hi tenim representació ni vot, però en un aspecte tan important com aquest sentim la necessitat de fer arribar el nostre posicionament a la Junta del Patronat. Hem fet arribar un escrit més extens a la Junta i també ho volem expressar a la ciutadania en general amb aquest escrit.
Defensem un sistema sanitari públic, universal, de qualitat, integral i solidari i entenem que l’usuari de la sanitat pública és l’eix sobre el qual ha de girar qualsevol estratègia, o organització, amb un únic fi: el millor per la persona, sanitàriament parlant.
Partint de la base que en l’Hospital d’Olot sempre s’han atès pacients privats i/o mutualistes, sense cap mena de distinció en el tractament d’uns i altres, creiem que s’hauria de continuar garantint aquesta possibilitat; és a dir, que qualsevol persona pugui rebre qualsevol dels serveis de l’hospital dins d’un únic circuit, i per tant pensem que caldria potenciar al màxim aquesta dualitat de serveis dins d’una mateixa línia organitzativa, sense donar lloc a clients de primera i clients de segona categoria, cosa que creiem que pot arribar a passar segons com s’apliqui aquesta normativa. És clar que no estem parlant del tracte dels professionals de l’Hospital envers els pacients, que estem convençuts que serà tan bo i igualitari per tothom com fins ara, però sí que ens preocupa la possibilitat de facilitar l’accés a alguns serveis de l’Hospital per a aquells que vénen per via de mútua o privada per davant dels que accedeixen per la via pública. Sabem bé que aquesta no és pas una idea compartida per la majoria dels patrons.
Si el que es busca és finançament complementari a través de l’activitat privada per poder obtenir una millor qualitat assistencial i una modernització i eficiència dels serveis prestats, caldria que quedés molt clar de quina manera es veuran reflectides aquestes millores pel que fa al pacient de la sanitat pública. Pensem que tots el serveis que l’hospital pugui anar introduint en la seva cartera de serveis de cara a les mútues i/o privats haurien de ser també introduïts en la cartera de serveis de la xarxa pública.
Ens sembla molt bé que els mutualistes i/o privats no hagin de marxar d’Olot per rebre segons quines atencions, però ens sembla irrenunciable que a l’usuari de la xarxa pública li passi exactament el mateix.
Com que ens agrada molt que hi hagi la màxima transparència en tota la gestió que es pugui fer dels diners dels contribuents, nosaltres demanem que la gestió medico-administrativa estigui únicament en mans de l’Hospital.
Com a conclusió de la posició d’ERC-Olot direm que estem d’acord amb la possibilitat que es potenciï la gestió de l’activitat de mútues i/o privat sempre que aquesta gestió comporti uns beneficis de millora de qualitat i de quantitat en els serveis que l’Hospital ofereix al pacient de la xarxa pública sanitària. Però que, en cap cas, mai aquest pacient es pugui veure afectat negativament per aquesta nova gestió. Nosaltres desitjaríem que la gestió medico-administrativa fos feta totalment per l’Hospital i des de l’Hospital.
ERC-Olot