Olot

Documents

MOCIÓ D’ERC PER A POSSIBILITAR EL PAGAMENT DELS IMPOSTOS DE CATALUNYA A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA CATALANA
Tots els poders públics, econòmics i socials reconeixen l’existència d’una situació de dèficit fiscal a què està sotmès el nostre país des de fa anys. Aquesta realitat es mostra especialment cruenta en un moment de crisi econòmica en què totes les institucions catalanes, les empreses i les famílies veuen agreujada la seva situació financera.

En aquest context, aquesta situació permanent de dèficit fiscal adquireix aparença de veritable espoli fiscal. I encara més quan veiem, per exemple, que l’Estat espanyol s’atreveix fins i tot a incrementar el tram estatal de l’IRPF que suposarà pel cap baix un increment addicional de més de 1.200 M d’€ del dèficit fiscal per al 2012 o l’actitud de deslleialtat institucional en negar la transferència a Catalunya dels 759 milions d’euros corresponents a la liquidació de la disposició addicional tercera del nostre Estatut corresponent a l’any 2008, així com del fons de competitivitat del 2011. Més recentment, sembla que encara hi haurem de sumar el repartiment territorialitzat del 0.7% de l’assignació voluntària per a entitats socials en l’IRPF.

En el marc de l’Estatut, es va creure factible la creació d’un consorci entre les agències tributàries catalana i estatal que hauria de permetre la formació d’una única agència que permetés progressar, fins i tot en el marc d’un futur pacte fiscal, en la viabilitat que els catalans poguessin pagar els seus impostos a Catalunya. Una opció que quedà en via morta pel desinterès de l’Estat per crear el consorci per a la unificació de les agències i, definitivament, amb la retallada soferta per la sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut català.

Aquesta manca de lleialtat institucional i la via morta del model de finançament actual de la Generalitat, que no ens permet davant d’aquesta greu crisi fer front al manteniment de l’estat del benestar, ens aboca a recordar la possibilitat del tancament de caixes o de la insubmissió fiscal en la via per l’assoliment de la sobirania fiscal catalana.

Però cap ciutadà, cap empresa, cap administració pública pot dur a terme de manera individual aquesta pràctica o insubmissió fiscal sense que, davant la feblesa que representa ser un únic subjecte enfrontat a l’aparell de la hisenda estatal, en pagui unes dures conseqüències. Seria una greu irresponsabilitat.

Per a evitar aquestes conseqüències i per a possibilitar el pagament dels seus impostos a l’Agència Tributària Catalana, sense que hagi de patir recàrrecs o sancions de cap tipus, correspon a l’Administració de la Generalitat de Catalunya que, des de la força que li atorga la representativitat que ostenta de tots els ciutadans del nostre país, faci viable el pagament de tots els tributs generats a Catalunya a l’Agència Tributària de Catalunya.

Per tots aquests motius PROPOSEM al Ple de l’Ajuntament d’Olot:

- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya que estudiï i habiliti els mecanismes legals i executius per fer possible que totes les administracions catalanes, els ciutadans de Catalunya i les empreses del nostre país liquidin els seus tributs, retencions i tot el conjunt de relacions fiscals directament i totalment a l’Agència Tributària de Catalunya.

- Comunicar l’adopció d’aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya, als portaveus dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Departament d’Economia i Coneixement del Govern de la Generalitat, a l’Agència Tributària de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya (FMC i ACM).
Grup Municipal ERC
Olot, 16 de març de 2012