Olot

Documents

MOCIÓ CONTRA EL RETORN DELS IMPORTS DE LA BESTRETA DE LA PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L’ESTAT
El Ministeri d’Hisenda reclama als ajuntaments la devolució d’una part dels ingressos que aquests van rebre en concepte de bestreta de la seva participació en els tributs de l’Estat dels anys 2008 i 2009.

En aquell moment, l’Estat va calcular els imports de la bestretes als municipis, d’acord amb els barems fixats en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, amb previsions massa optimistes sobre la recaptació dels tributs.

Els ajuntaments van poder destinar els imports rebuts de l’Estat a la prestació de serveis bàsics per a la ciutadania, continguts en els seus pressupostos ordinaris de despesa.

Els imports, per tant, han estat destinats a proveir serveis bàsics per als ciutadans, a atendre directament necessitats socials i econòmiques que no paren de créixer en el moment actual de crisi.

Els ajuntaments, l’administració més propera al ciutadà, gestionem el 12,8% de la despesa pública. Una despesa que esdevé bàsica i essencial per als ciutadans atès que és inversió i prestació de serveis necessaris per l’entorn més proper on viuen.

A més, cal tenir en compte que els ajuntaments estem fent front a despeses i serveis que no ens correspondrien atès que serien competències d’altres administracions.

Per contra, els municipis hem de subsistir amb la part més reduïda dels ingressos públics, amb tributs regulats i limitats per la normativa estatal, amb impostos propis que s’han vist reduïts per decisions de l’Estat (el cas de l’IAE) que no s’han compensat mai de manera suficient i ara , a més, amb la pretensió d’eliminar la capacitat d’endeutament per fer front a les inversions locals.

Per això, un dels pocs recursos econòmics de caràcter fix de què disposem els ajuntaments és la participació en els tributs de l’Estat, recursos que s’han vist reduïts per la greu situació econòmica i que presumiblement tardaran anys a tornar al nivell que es va aconseguir l’any 2007.

L’error de càlcul del Ministeri d’Hisenda ens ha portat a aquesta greu situació en què se’ns demana als ajuntaments que retornem unes quantitats que vam percebre de la participació en els tributs estatals i que, com hem dit, ja hem destinat a finançar despesa pública necessària.

Haver de fer front a aquesta devolució agreujarà de manera exponencial la mala situació econòmica que estan vivint les finances locals i farà insostenible la viabilitat econòmica de molts ajuntaments.

Considerem que, des d’un punt de vista de lleialtat institucional, l’Estat no hauria de demanar en aquest moment la devolució de cap import als ajuntaments per a evitar el greu perjudici que això causarà en les finances locals i, sobretot, en la quantitat i qualitat dels serveis que hem de prestar als nostres ciutadans i ciutadanes.
Per tots aquests motius , proposem l’adopció dels següents acords:

1. Demanar al Ministeri d’Hisenda que deixi sense efecte la devolució de la part de la bestreta de la participació en els tributs de l’Estat que reclama al nostre Ajuntament.

2. Instar el Ministeri a no repetir reclamacions d’aquest tipus.

3. Donar trasllat d’aquest acord al Ministeri d’Hisenda i als grups polítics representats a les Corts espanyoles i a les entitats municipalistes de Catalunya.
Grup Municipal ERC
Olot, 21 d’octubre de 2011