Osona

Documents

Eleccions al Congrés i al Senat. 20D
1. A quina hora s’obre el col·legi electoral?
A les 8h del matí es constitueixen les meses dels col·legis electorals i a les 9h el col·legi s’obre al públic i, per tant, a partir de llavors la ciutadania ja pot votar.
Els interventors han de ser al col·legi entre les 8 i les 8.30h, perquè formen part de la mesa que ha de ser constituïda en aquell moment.
 
2. Si sóc apoderat/da, què he de fer quan arribi al col·legi electoral?
Primer de tot, he d’acreditar-me com a apoderat, mostrant a la presidència de la mesa la credencial.
Més enllà de comprovar l’existència de l’urna i la cabina corresponents, comprovar que hi hagi les paperetes de vot de la nostra coalició ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ a disposició dels electors.
 
3. Puc portar adhesius o mostrar altres elements reivindicatius/polítics?
Les persones que fan d’interventors o apoderats no poden portar cap element polític o reivindicatiu que s’identifiqui amb cap de les candidatures que concorren a les eleccions (samarretes, pins, etc.), tret de l’acreditació identificativa d’apoderat i/o interventor.
 
4. En quin ordre han d’estar les paperetes de vot que els electors poden agafar dins el col·legi electoral?
L’ordre de col·locació de les paperetes serà el mateix que el de la proclamació de candidatures, és a dir, ERC-CATSÍ ha de ser la 4 columna, que és el mateix ordre que es va publicar al butlletí oficial.
 
5. Poden haver-hi pancartes o cartells electorals a dins, al voltant o fora del col·legi electoral?
No pot haver-hi cap element de propaganda electoral en un radi proper al col·legi electoral. Cas que es detecti la presència d’algun element, s’ha de posar immediatament en coneixement del nostre representant de Junta Electoral de Zona del partit.
 
6. Qui és la persona responsable pel bon funcionament dins el col·legi electoral?
Els representants oficials de l’administració pública en el col·legi són les persones designades per vetllar pel bon funcionament al llarg de la jornada electoral. Sempre s’ha de recórrer a ells davant qualsevol dubte o incident important que alteri l’ordre públic.
D’altra banda, les presidències de mesa són les màximes responsables a l’hora de prendre decisions en el sí de la pròpia mesa, seguint els criteris legals establerts.
 
7. Si sóc apoderat/da, en el moment de l’escrutini, què he de fer i quan?
Una mica abans del tancament del col·legi electoral, que és a les 20h, els apoderats han d’estar ja dins del mateix, a punt per l’escrutini de vots de la mesa o meses existents. Al llarg de l’escrutini, s’ha de vetllar per tal de garantir que el recompte de vots es faci amb transparència i rigorositat. I recollir la documentació que es genera en el mateix. Si hi ha menys apoderats que meses, cal estar atent a totes elles per recollir la totalitat de les actes.
 
8. En el moment de l’escrutini, què va primer Congrés o Senat? què passa si la papereta que s’obre i s’extreu del sobre té...
 
Escrutinio en las Mesas Electorales
Artículo 95
1. Terminada la votación, comienza, acto seguido, el escrutinio.
2. El escrutinio es público y no se suspenderá, salvo causas de fuerza mayor, aunque concurran varias elecciones. El Presidente ordenará la inmediata expulsión de las personas que de cualquier modo entorpezcan o perturben su desarrollo.
3. En el supuesto de coincidencia de varias elecciones se procede, de acuerdo con el siguiente orden, a escrutar las papeletas que en cada caso correspondan: primero, las del Parlamento Europeo; después, las del Congreso de los Diputados; después, las del Senado; después, las de las Entidades locales; después, las de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma; después, las de los Cabildos Insulares.
Número 3 del artículo 95 redactado por L.O. 1/1987, 2 abril de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, 19 junio, del Régimen Electoral General («B.O.E.» 3 abril).
4. El escrutinio se realiza extrayendo el Presidente, uno a uno, los sobres de la urna correspondiente y leyendo en alta voz la denominación de la candidatura o, en su caso, el nombre de los candidatos votados. El Presidente pondrá de manifiesto cada papeleta, una vez leída, a los vocales, interventores y apoderados.
 
- Si té una creueta davant d’un nom o uns quants noms de la llista: vot vàlid
- Si té una línia que ratlla un nom sencer o diversos noms de la llista: vot nul
- Si la papereta està esqueixada o trencada parcialment de manera que es dedueixi que està trencada accidentalment: vot vàlid
- Si la papereta està trencada del tot i feta a trossets: vot nul
- Si el sobre conté dues paperetes de la mateixa candidatura: se’n llença una i l’altra és un vot vàlid
- Si el sobre conté dues o més paperetes de diferents candidatures: vot nul
- Si acompanyant la papereta (vàlida) s’hi adjunta qualsevol element aliè al procés: vot nul (si s’hi adjunten flyers, targetes censals, etc. aleshores el vot és vàlid, en canvi llistes de la compra, estampetes de sants... són vot nul)
 
 
9. Quins documents he de recollir com a apoderat/ada?
- Acta de Constitució de la Mesa
- Acta d'Escrutini
- Acta de la Sessió
- Si és el cas, còpia dels escrits que s’hagin presentat a la mesa i signats com a rebuts pel president o presidenta de la mateixa.
 
Cal demanar còpies de les diferents actes. En el cas que es produeixin irregularitats (dubte sobre si algun vot és vàlid o no, per exemple) cal que ho feu constar a l’acta i aviseu al nostre representant de zona el mateix dia de les eleccions.  
 
10. Què he de fer amb la documentació que reculli?
La mateixa nit electoral, o com a molt tard l’endemà, el dia 21 de desembre, s’ha de lliurar la documentació al representant legal de zona del partit que correspon a cada municipi i amb qui haurem tractat al llarg del procés electoral per les qüestions formals i legals. És imprescindible recollir totes les actes de tots els col·legis electorals del municipi. Sense aquesta documentació, el partit no pot reclamar, el dia de l’escrutini definitiu dels resultats, possibles vots vàlids ni errors que s’hagin detectat a l’hora de passar a net les actes i els resultats provisionals. També se li ha de passar al representant de zona una relació d’incidències importants per tal que les pugui reclamar.