Locals d'Esquerra

Totes les notícies

La Ràpita

Alonso retira 600.000 € previstos als pressupostos del 2006 per habitatge social

En l’actualitat l’habitatge ocupa un lloc central en les problemàtiques de les persones joves. Tot i que el dret a la vivenda és una de les necessitats bàsiques de la joventut, la realitat és que els joves i les joves tenen impossible accedir a un habitatge propi. Segons Josep Caparrós “aquesta situació que estem vivint en general, a La Ràpita encara s’agreuja molt més. El boom immobiliari que hi ha al nostre poble té uns efectes col·laterals nefastos per a les persones amb menys recursos ja que el preu de l’habitatge a La Ràpita és el més elevat de totes les Terres de l’Ebre. Per una part, gràcies a aquesta febre constructora l’ajuntament està tenint uns ingressos espectaculars mitjançant la recaptació dels diferents impostos vinculats a la construcció. És imprescindible que una part d’aquests ingressos elevadíssims s’utilitzin per tal de corregir, o si més no minimitzar, les dificultats dels joves per accedir a un habitatge”. Caparrós va recordar que “durant els tres anys que portem de legislatura, només en queda un, l’actual govern ha estat incapaç de començar cap construcció d’habitatge de protecció oficial d’iniciativa pública i únicament ha arribat a un acord amb l’Incasol per algun dia fer aquests habitatges.

Teià

La mobilitat i el transport públic al Maresme

Ja fa molt temps que parlem de la mobilitat i el transport públic al Maresme. A la passada legislatura hi va haver un treball conjunt, tècnic i polític, entre el Consell Comarcal i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques. També es va disposar dels resultats d’un estudi sobre aquests temes encarregat pel Consell Comarcal. Al començar aquesta legislatura va ser clar que aquest era un dels temes prioritaris. Fa dos anys, els grups polítics representats al Consell Comarcal varem aprovar un acord de mínims respecte a la mobilitat i les infraestructures necessàries a la comarca. En aquest document, “Posicionament del Consell Comarcal del Maresme sobre la mobilitat i les infraestructures de la comarca”, es va remarcar com a prioritat la necessitat d’invertir en millorar el transport públic i en segon terme, en trobar una solució a la problemàtica de l’actual N-II sense malmetre més l’entorn ja massa utilitzat de la comarca. Tenint en compte que els problemes actuals de mobilitat de la comarca es troben en el tap d’ampolla que es crea a les entrades de Barcelona.

Josep Caparrós, nou cap de llista d'Esquerra a la Ràpita
La Ràpita

Josep Caparrós, nou cap de llista d'Esquerra a la Ràpita

ERC a La Ràpita ha comptat com a cap de llista a les eleccions municipals del 1995 i 2003 amb Lluís Salvadó. Les municipals del 1999, ERC va concórrer a les eleccions en coalició amb una candidatura independent, sent Salvadó el número 2 de la candidatura. Actualment, Lluís Salvadó exerceix el càrrec de Delegat territorial del Govern a les Terres de l’Ebre, fet que des del principi ha comportat certes dificultats per compaginar les obligacions d’aquest càrrec amb les tasques de regidor a l’ajuntament rapitenc. Davant d’aquesta situació, ja en el seu moment, la secció local va decidir nomenar portaveu del grup municipal al també regidor Antoni Canicio. Salvadó va presentar la renúncia per encapçalar de nou la candidatura rapitenca d’Esquerra “principalment davant la incompatibilitat ètica que s’estableix en trobar-nos, com a partit i en l’àmbit local, a l’oposició i alhora haver de dur a terme tasques de suport a l’Ajuntament rapitenc des del Govern de la Generalitat.

Sant Boi de Llobregat

ERC insta el govern municipal a fer un pla local de formació permanent

Atès que el fet educatiu i el nivell de coneixements és i serà en el futur el factor clau per a la promoció, les expectatives personals i la bona inclusió social, i que a Sant Boi de Llobregat la lluita contra les desigualtats cal vincular-la a la millora de la capacitat inclusiva de la ciutat, on les polítiques de cohesió social són estratègiques per al seu desenvolupament. Atès que el caràcter de ciutat educadora no ve determinat només per l’oferiment al marc escolar d’espais i recursos de ciutat per a desenvolupar activitats d’aprenentagte, sinó que s’adreça al conjunt de la ciutadania i inclou accions reglades i no reglades, formals, no formals i informals que prioritzen les intervencions educatives mitjançant les quals la ciutadania millora la seva capacitat d’implicar-se i corresponsabilitzar-se en la satisfacció de les seves necessitats bàsiques, i que en aquestes accions es coordinen serveis diversos, més enllà dels estrictament relacionats amb la xarxa educativa tradicional.

La Ràpita

El PSOE veta la proposta d'ERC que sigui l'administració de Catalunya qui defineixi la planificació i l'autorització d'instal·lacions eòliques marines

El Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats ha presentat aquest matí una proposició no de Llei a la Comissió d’Indústria que pretenia que el Govern espanyol reconegués les competències autonòmiques en la implantació de les instal·lacions d’energia eòlica marítima terrestre i la consideració desfavorable del projecte de parc eòlic marítim al Delta de l’Ebre. El diputat Jordi Ramon he exposat que “donat que les competències en planificació territorial, ordenació del paisatge i instal·lacions d’energia en règim especial són autonòmiques, és una laminació competencial que, pel sol fet que els molins es trobin en Domini Públic Marítim Terrestre, hagi de ser l’Estat l’administració responsable en aquests tipus d’instal·lacions”. Jordi Ramon pretenia que es reconegués aquest buit competencial i legislatiu i que, en el marc del Real Decreto que està redactant el Govern espanyol per a regular els procediments administratius en la tramitació de les sol·licituds d’autorització d’instal·lacions de generació eòlica marines, es fes atenció a les competències autonòmiques.

Teià

Desestimat el segon recurs d'alçada contra l'institut

El director general d'Urbanisme ha desestimat la petició de suspensió de l'executivitat de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, de 22 de setembre de 2005, pel qual es va aprovar definitivament el Pla especial urbanístic IES Teià, formulada en el recurs d'alçada interposat per la Comunitat de Propietaris de la urbanitzxació Parc Sant Berger. Amb aquesta resolució l'Ajuntament de Teià preveu que les obres de l'IES es puguin iniciar en breu, atenent a l'adjudicació de les obres que el Departament d'Educació, a través de GISA, ha d'enllestir aquest mes de març.

Sant Boi de Llobregat

ERC reclama l'estació de Torrelavila i expressa el seu desacord amb el traçat de la L1 pel Parc Agrari de Sant Boi

ERC ha manifestat en el ple del 27 de febrer la seva confiança en que seran ateses les necessitats de millora de connexions ferroviàries de Sant Boi amb la línia Castelldefels-Sant Boi – Barcelona i reclama que una de les estacions estigui situada a la zona de Torrelavila de la nostra ciutat. Els motius són estratègics ja que donaria servei a barris allunyats de l’estació del FGC: Camps Blancs, Torrelavila, Casablanca, Vinyets, estaria situada en el futur centre urbà de Sant Boi – si és que un dia recuperem per a la ciutat els terrenys de la FECSA i la caserna militar – i també donaria servei al personal de les empreses situades al polígon industrial, sent una alternativa al vehicle privat. Per altra part ERC rebutja la proposta d’ampliació de la L1 fins a Sant Boi ja que aquesta línia no aporta res a la ciutat ja que la connexió amb Bellvitge i la plaça Espanya ja està servida per la línia dels FGC i el seu traçat suposaria una nova agressió al parc agrari.

Sant Boi de Llobregat

ERC denuncia altre cop l'ocupació il·legal del Parc Agrari amb activitats no agràries

Seguint amb la denúncia que va fer ERC de les llicències concedides per l’ajuntament per a la construcció d’un magatzem i un habitatge en sòl agrícola clasiificat com a no urbanitzable en el parc agrari, a la zona a de les basses de can Domoni, aquest 27 de febrer al ple municipal ERC va tornar a denunciar un cas similar a la zona de la Bomba, on ja hi ha hagut una denúncia d’Unió de Pagesos deguda a una parcel.la tancada i amb construccions irregulars no dedicades a l’activitat agrària i que provoca interferències amb les explotacions veïnes. ERC va demanar al govern municipal quin tipus de llicències s’havien donat per part de l’ajuntament ( llicència d’obres i llicència urbanística) i en base a quina formativa s’havien concedit ja que vulnera les normatives urbanístiques vigents del PGM i del Parc Agrari que classifiquen el sector com a sòl rústic protegit de valor agrícola. Un altre cop ERC reclama la reparació dels danys causats i que es determinin les responsabilitats en tot aquest afer.

Sant Boi de Llobregat

Proposta d'accés a internet per a persones invidents a Sant Boi de Llobregat

En el ple municipal de 27 de febrer, ERC ha proposat una mesura per facilitar l’accés a internet per a persones invidents aprofitant la tecnología existent i els punts públics d’accés a la informàtica de l?olivera i altres equipaments de Sant Boi. Es tracta d’una mesura que desenvolupa el recentment aprovat Programa Transversal d’Atenció a les Persones amb Discapacitats. El text de la proposta és el següent: Atès que el novembre de 2005 es va aprovar un Programa Transversal d’atenció a les persones amb discapacitats, que contempla com a objectiu i eix d’actuació l’accessibilitat universal a les noves tecnologies. Atès que Sant Boi disposa de punts d’accés a internet en diferents equipaments públics. Atès que existeix tecnologia per a facilitar l’accés a internet de les persones invidents, en concret el JAWS (Job Access With Speech) que és l'eina recoemnada pel Centre de Recursos de l'ONCE car és el lector de pantalla més extès del mercat. Atès que també s’ha aprovat per aquest Ajuntament la migració al programari lliure LINUX que també compta amb software específic (per ex.

Sant Boi de Llobregat

Esquerra presenta una vintena d’al•legacions a l’ordenança del civisme apostant per l’educació, la cultura i la participació.

Cervelló va remarcar que era necessària la participació de tots els agents socials per tal “d’arribar a una veritable proposta de consens; perquè si no estarem començant altra vegada la casa per la teulada incidint només en el règim sancionador però no contemplant les mesures positives”. En el document d’al•legacions que ha presentat el grup republicà, se’n poden destacar algunes com ara la inclusió d’un Capítol sobre foment de la convivència. En aquest sentit, el document de treball d’ERC destaca que és necessari que “s’explicitin les responsabilitats que adquireix l’Ajuntament en informació i mediació a través del Síndic de Greuges, donant-li per fi el paper que ha de tenir”. En un altre sentit, el document d’Esquerra remarca que “no es poden penalitzar certes actituds ciutadanes sense dotar la ciutat d’infrastructures que permetin evitar-les”. En aquest sentit, Cervelló destacà que “no es poden posar multes a les persones que encartellen en llocs on no està permés o a les que llencen brutícia al terra si no es dota la ciutat de plafons per a l’expressió ciutadana (com ja va demanar ERC amb una proposta al Plenari) o no s’ubiquen papereres a tots els racons de la vila.

Alcoi

VOLEM LA LÍNIA 1

A Esquerra Republicana estem veient amb preocupació el tractament que dona el govern municipal del PP al tema dels autobusos urbans. Més enllà de l’opinió que pugem tenir qualsevol partit polític, es tracta d’un servei públic on cal escoltar l’opinió dels seus usuaris i de les Associacions de veïns de les zones afectades per els canvis que s’han introduït. Al PP alcoià ha desaparegut el concepte de participació ciutadana. No podem entendre com es que el Govern municipal comunica, primer que les línies noves de l’autobús estan de prova, per a continuar dient que s’oposaran a la restauració de la línia 1, que es el que les associacions veïnals els estan reclamant. Es una costum lletja la tàctica utilitzada pel PP de “conmigo o contra mi”. La Zona Alta d’Alcoi es un barri cada cop més gran que l’han deixat sense connexió directa i ràpida amb l’Hospital i la zona nord. Al temps que la Zona Nord (un dels barris més grans d’Alcoi) no té un autobús urbà directe al centre de la ciutat, i pensem que aquest es un pas més per a fer poc creïble la rehabilitació del Centre d’Alcoi que tant li agrada dir al Sr.

Alt Pirineu

ERC DE L'ALT PIRINEU S'OPOSA AMB ROTUNDITAT AL PACTE MAS-ZAPATERO PEL NOU ESTATUT

La Federació Regional d'ERC de l'Alt Pirineu va reunir ahir al Centre Cívic "El Passeig" de la Seu d'Urgell uns 150 militants pirinencs per debatre el posicionament d'Esquerra Republicana de Catalunya en relació al pacte Mas-Zapatero sobre el nou Estatut d'Autonomia de Catalunya i les conseqüències que el text pot tenir pel futur del país. L'assemblea, que s'emmarca en la campanya informativa i de mobilització a favor de l'Estatut aprovat pel Parlament de Catalunya el passat 30 de setembre, va estar presidida pel Conseller de Governació i Administracions Públiques, Joan Carretero; l'alcalde de la Seu d'Urgell i diputat al Parlament de Catalunya, Jordi Ausàs; i, el President de la Federació Regional d'ERC de l'Alt Pirineu, Jaume Bertran. L'assemblea d'ERC de l'Alt Pirineu va ratificar per unanimitat la posició de la direcció del partit i la militància pirinenca va coincidir en expressar que el pacte Zapatero-Mas és un mal acord per al país, "perquè dilapida la unitat d'acció a favor de l'Estatut, llença per la borda dos anys de treball i esforços dels membres de la ponència parlamentària i fa miques una il.

Alcoi

INTERVENCIÓ DEL DIPUTAT AGUSTÍ CERDÀ A LA COMISSIÓ CONSTITUCIONAL DEL CONGRÉS

El señor CERDÀ ARGENT: Ya he dicho al inicio de esta Comisión que para mi grupo es interesante conocer la magnitud de los acuerdos sustanciales a los que han llegado los dos partidos nacionales, las dos formaciones políticas mayoritarias, pues esa avenencia o desavenencia determinará el curso de esta Comisión y el resultado final. En caso de avenencia habrá una posibilidad y en caso de desavenencia otra. FIN CONSTITUCIONAL TURNO 12 (Continúa el señor Cerdà) Entendíamos que era pertinente, y así vuelvo a reiterarlo, esa primera información que pedíamos a los dos grupos parlamentarios, de manera que al inicio de esta Comisión pudiésemos conocer la posición de ambos grupos y, por tanto, en qué cancha jugamos y a qué jugamos con todo esto. Tengo que dar por buenas las informaciones que nos han llegado después de los acuerdos nocturnos -no soy abogado, pero creo que la nocturnidad es un agravante- a los que se ha llegado entre los dos partidos nacionales. Si es así, y la barrera del cinco sigue vigente en la ley electoral -lo cual saludamos porque es fantástico que no esté en el Estatuto, ya que así tiene un tránsito de reforma menos costoso que el que implicaría la reforma de una ley orgánica-, consideramos que es positivo, pero desde luego no es la rebaja del 3 por ciento que en un momento determinado había prometido.

Alcoi

Esquerra Republicana demana la dimissió de la regidora del PP alcoià Trini Miró

Esquerra Republicana del País Valencià veu amb preocupació les polítiques aplicades per l'Ajuntament d'Alcoi en matèria de cultura, normalització lingüística i també de participació ciutadana, les responsabilitats de les quals recauen en la regidora del Partit Popular d'Alcoi Trini Miró. El pròxim divendres 3 de febrer, amb el concert espectacle "Senzillament (coses de l'Ovidi)" de Toni Xuclà i Jordi Vidal, acaben els actes públics de l'any Ovidi, que durant el 2005 van centrar gran part de les activitats culturals d'Alcoi en homenatge al nostre cantant i actor Ovidi Montllor, 10 anys després de les seues vacances. El Secretari d'Organització d'ERPV, Jordi Vayà, ha criticat l'Ajuntament per la seua actitud sectària en no voler patrocinar aquest homenatge i ha declarat que "els alcoians hem hagut d'assistir perplexos a l'actitud de la regidoria de cultura, que no ha col·laborat amb l'organització d'aquestos actes en homenatge a un fill d'Alcoi, i els ha donat l'esquena sense aportar tan sols una mínima ajuda econòmica".

La Ràpita

Disset mestresses de casa del Montsià difondran la importància del reciclatge mitjançant el 'porta a porta'

L'objectiu principal d'aquest nou projecte és aconseguir arribar a un nivell de comunicació 'a peu de carrer'. Tal com ha explicat la tècnic de Comunicació Ambiental del Consell, Neus Miró, 'el més difícil és arribar directament a les llars, al lloc on s'ha de començar el reciclatge, i aquest cop ho volem intentar amb persones del poble, mestresses de casa'. Així, durant dos mesos, el Consell Comarcal ha seleccionat les disset dones que duran a terme el projecte. El projecte pretén ser eficaç a través dels valors de la proximitat, afectivitat i confiança. El president de la comissió de Medi Ambient de l'ens comarcal, Carles Gonzàlez, ha destacat que 'volem arribar de forma directa als ciutadans a través de la proximitat, que aquestes comunicadores ambientals siguin l'element de transmissió entre l'administració i la societat'. Gonzàlez ha afegit que en temes de residus, molts cops, la gent no sap on adreçar-se: al Consell, a l'Ajuntament, al Consorci. 'Ara, tindrà una persona de referència i de confiança a la qual li podrà fer arribar els seus dubtes', ha manifestat.

La Ràpita

El Ple de la Ràpita aprova per unanimitat la moció d’ERC per fer una consulta popular sobre el parc eòlic marí davant la costa del Delta

El grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de la Ràpita es felicita perquè finalment s’ha aprovet per unanimitat la moció en què ERC demanava que es fes una consulta popular sobre la ubicació del parc eòlic marí davant la costa del Delta, un projecte que afectaria sobretotn l’economia local pels efectes sobre els sectors turístic i pesquer i també pels efectes sobre el paisatge. Després que l’alcalde de la Ràpita afirmés en altres plens que no es posicionaria sobre els avantatges o els inconvenients de la instal·lació d’aquest macroparc eòlic davant la costa fins que no tingués els informes d’impacte ambiental, ha modificat el seu posicionament i ha acceptat de fer la consulta popular de manera que el seu grup, com tota la resta de grups, va votar favorablement la moció d’ERC. El portaveu del grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de la Ràpita ha afirmat que «ERC estem contents que la nostra proposta hagi estat finalment aprovada, perquè l’Ajuntament de la Ràpita ha de representar el poble rapitenc i no les opinions ni els interessos dels membres del consistori.

Sant Boi de Llobregat

El Grup Municipal d'ERC tramet una carta a l'empresa Alcampo

Ja fa dies que, si ens disposem a comprar una ampolla de cava a l'Alcampo, ens podem trobar amb un amable rètol que ens indica on podem trobar-ne que no sigui elaborat a Catalunya. No cal dir, que aquest procediment (curiosa estratègia de màrketing) no s'empra en cap cas per a productes d'altres orígens, fet pel qual queda palès el suport d'aquesta empresa al boicot endegat contra el nostre país pels sectors més reaccionaris de la dreta espanyola, així com la seva discriminació cap als productes catalans. Davant del suport mostrat per aquesta empresa al boicot, i més concretament al cava, ERC recorda a Alcampo que part dels seus beneficis s'obtenen als Països Catalans i exigeix respecte cap al poble i la indústria del nostre país.