Parets del Vallès

Documents

MOCIÓ D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA (AMI)
Vots a favor (5): Ara Parets ERC, NOPP i CDC. Abstencions (3) : Sumem Parets i en contra (9): PSC-PSOE i Ciutadans

Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els municipis de Catalunya que va comportar la declaració de municipis moralment “exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint d’aquesta manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010.
 
Atès que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que en el seu Article 1 proclama: “Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural.
 
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència.
 
Els Estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides .”
 
Atès que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus interessos comuns i genèrics.
 
Atès que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, que els ens locals tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa l’esmentat Decret 110/1996.
 
Atès que l’expressió democràtica de la voluntat ciutadana a la consulta del 9 de novembre de 2014 a Parets del Vallès, amb més de 4.000 vots favorables a l’opció Sí-Sí, va denotar l’ampli suport d’un sector de la població al procés d’autodeterminació del poble català.
 
Atès que l’Ajuntament de Parets del Vallès té una especial sensibilitat envers les associacions municipals i forma part actualment de la Federació de Municipis de Catalunya (FCM) i de l’Associació Catalana de Municipis i de Comarques (ACM).
 
 
 
 
Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i el text dels seus Estatuts, que s’adjunten, els Grups Municipals d’Ara Parets ERC i Convergència i Unió proposen al Ple l’adopció del següents ACORDS:
 
1.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència, constituïda a Vic en data 14 de desembre de 2011.
 
2.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.
 
3.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat dels precedents acords.
 
4.- Delegar en l’Alcalde o la primera tinència d’alcaldia per representar aquest Ajuntament davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts.
 
5.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per la Independència domiciliada al carrer Ciutat, 1 - 08500 Vic i també a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.