Parets del Vallès

Ajuntament

MOCIÓ DE SUPORT A LES MOBILITZACIONS I ACCIONS CONTRA EL PLA HIDROLÒGIC DE LA CONCA DE L’EBRE

El Consell de Ministres espanyol, el 8 de gener de 2016, va aprovar dos decrets que inclouen un total de 16 plans hidrològics de conca (per al període 2015-2021) entre els quals es troba el de l’Ebre. Aquest Pla ha tingut el rebuig de quatre de les nou comunitats autònomes que rega el riu Ebre (Catalunya, el País Basc, Navarra i el País Valencià).

Durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de Conca de l’Ebre, ni la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ni el Govern espanyol han tingut en compte les al·legacions que diverses associacions, entitats, partits i institucions van presentar per denunciar l’impacte negatiu i la greu amenaça que representava el Pla, tant per a la sostenibilitat del tram final del riu i el delta de l’Ebre com per a les activitats econòmiques, agrícoles i pesqueres que s’hi desenvolupen.

El 25 de juny de 2015, la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre aprovava amb el vot favorable de gairebé tots els membres, una proposta de cabals per al tram final del riu Ebre i el Delta amb tres propostes diferenciades; per a anys secs, normals i humits. Així, segons les conclusions dels estudis presentats, el cabal ecològic per a un any sec hauria de ser de 5.871 hm3/anuals; per a un any normal hauria de ser de 7.732 hm3/anuals i per a un any humit, de 9.907 hm3/anuals. A més, s’incorporava una proposta de cabal mínim d’excepcionalitat per a casos de sequera prolongada amb 3.518 hm3/anuals.

Aquesta proposta de cabals ambientals que
garantia la subsistència del Delta, el manteniment de l’activitat pesquera i el gran ecosistema del Delta, va ser presentada en forma d’al·legacions per la Generalitat de Catalunya perquè s’inclogués en el nou Pla hidrològic de la Conca de l’Ebre, però no va ser atesa.

En canvi, el cabal del riu fixat per al nou Pla de Conca és de 3.100 hm3/anuals (sense diferenciar anys secs o humits) és a dir,  5.000 hm3/anuals menys, que els proposats per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre. Així que, en cas que s’implementi, tindrà un impacte equivalent a 2,5 transvasaments dels planificats pel Ministre Arias Cañete al Plan Hidrológico Nacional.

Mentre que algun altre Pla de conca ha fixat els cabals ecològics en el cent per cent de les masses d'aigua, el de l'Ebre estableix únicament un vuit per cent del total de les masses de l'aigua.

Aquest Pla fixa un repartiment del cabal del riu, que augmenta les concessions de nous regadius en 450.000 hectàrees quan el total del nou regadiu de tots els plans de l’Estat espanyol és de 700.000 hectàrees. La majoria d’aquestes hectàrees no tenen concessions i van lligades a 56 noves infraestructures de regulació (embassaments).

La Plataforma en Defensa de l’Ebre, durant la tramitació del Pla de conca, va presentar més de 4.030 al·legacions particulars basades en requeriments que havia fet la Comissió Europea al Govern espanyol que no van ser acceptades.

La Comissió va constatar que mancava molta informació als diversos plans de conca espanyols per adaptar-se a les normatives europees, i va requerir al Govern espanyol que ho modifiqués. La Comissió va adreçar preguntes molt concretes al Govern sobre el contingut del Pla de Conca de l’Ebre; de fet, va assenyalar 32 discrepàncies, 10 de les quals eren idèntiques a les de la queixa que va fer arribar la Plataforma en Defensa de l’Ebre.


Davant l’amenaça que suposa aquest nou Pla hidrològic de conca per al futur socioeconòmic i mediambiental del tram final del riu Ebre, el delta de l’Ebre i els seus pobles, el Grup municipal d’Ara Parets Esquerra Republicana proposa al Ple l’adopció dels següents:


                                                                ACORDS

1. Manifestar al Govern de l’Estat espanyol el rebuig de l’Ajuntament de Parets del Vallès a l’aprovació definitiva del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre que va tenir lloc en Consell de Ministres el passat 8 de gener de 2016.

2. Donar suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es facin contra el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre.

3. Donar suport a les accions que el Govern de Catalunya, els ajuntaments, així com altres institucions i entitats socials, presentin davant la Comissió Europea i altres organismes de caràcter estatal i internacional amb l’objectiu de defensar els cabals ecològics aprovats per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre.

4. Demanar a la Comissió de Medi Ambient europea que vetlli per l’adequació i el compliment del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre a les directives europees d’Aigua, Aus i Hàbitats.

5. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la conselleria d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Govern espanyol, a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre.